Въпрос:

Здравейте,

Бих искала да получа информация относно изясняване на няколко положения по мярка 6.1:
1. Ще се приема ли ЕООД като форма за кандидатстване по мярката? Ако съм била регистрирана като ЗП преди около 4 години, след колко време ще мога отново да съм допустим кандидат по мярката? Взема се предвид датата на регистрация от предходния път или датата на прекратяване на регистрацията? Мога ли да кандидатствам като ЕООД, ако съм била ЗП в миналото?
2. Постоянният и настоящият адрес трябва да са в общината или в съседна община на населеното място, в което ще се развива дейността?
3. Бизнес планът по мярката ще се изготвя ли от НССЗ? От кога и в какъв срок?
4. Ако кандидатът се осигурява на максималния осигурителен праг, необходимо ли е да плаща осигуровки като ЗП? Ако лицето събира максималния осигурителен праг от два трудови договора, важи ли същата клауза?  А в случай на ЕООД как стоят нещата?
5. Необходимо ли е дейността по програмата да е започнала преди одобрение на бизнес плана. Ако това не е необходимо, колко време след одобрение е задължително да започне производството?
6. Ако изберем гъби, как се изчисляват точно квадратните метри? Повърхността, която е заразена с мицел? Каква гъстота на квадратен метър се изисква според програмата? Какви видове гъби са допустими? До колко кв. м. трябва да се достигне в края на периода?
7. Шафрановият минзухар допустим ли е по програмата? Какви са изискванията за него?
8. Предлагате ли обучения за квалификация?

Предварително Ви благодаря.

С пожелание за успешна седмица:

Отговор:

В отговор на Вашите въпроси Ви информираме, че в проекта на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“  от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. са разписани следните условия:
Бенефициенти са земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:
• да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО  Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук:  http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427279629.rar.

• да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане;
• да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство; (Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент в бизнес плана, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.)
• тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство;
• са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството (бизнес планът трябва да покаже, увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с минимум 4000 евро измерен в Стандартен производствен обем.)
В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
• Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
• Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
• Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.
Проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.
Когато прилагането на подпомагането се отнася до стопанство, притежавано от юридическо лице, младият земеделски стопанин (лице на не повече от 40 години или към момента на подаване на заявлението, което притежава съответни професионални умения и компетентности и установява за пръв път земеделско стопанство в качеството на ръководител на такова стопанство) упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове. Когато в капитала или управлението на юридическото лице участват няколко физически лица, включително лице или лица, които не са млади земеделски стопани, младият земеделски стопанин е в състояние да упражнява такъв ефективен и дългосрочен контрол самостоятелно или съвместно с други земеделски стопани.

В отговор на поставения от Вас първи въпрос Ви информираме, че тъй като сте били регистрирана  като земеделски производител преди повече от 18 месеца( преди 4 г.) вероятно няма да бъдете допустима по мярката нито като физическо нито като юридическо лице, защото се взема предвид дата на първата ви регистрация като земеделски производител. Това важи и за юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава/се е притежавал от кандидат и/или едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД или физическото лице - собственик на кандидата едноличен търговец и/или  едноличен търговец, чието предприятие се притежава/се е притежавало от кандидат по мярката.

В отговор на поставения от Вас втория въпрос Ви информираме, че към този  момента не е уточнено дали постоянният и настоящият адрес трябва да са в общината или в съседна община на населеното място, в което ще се развива дейността. За сега такова ограничение не е записано в проекта на текста на подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020 г. и вероятно това ще бъде уточнено в наредбата за прилагане на подмярката, която е в процес на разработване.

В отговор на поставения от Вас трети  въпрос Ви информираме, че на този етап в проекта на текста на подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020 г. е залегнало бизнес планът по мярката да се изготвя от НССЗ безплатно. От кога и в какъв срок ще се изготвя бизнес планът по подмярката ще бъде уточнено в най-близки срокове - очаква се това да стане ясно до края на месец май.

В отговор на поставения от Вас четвърти въпрос Ви насочваме  да се запознаете  с указанията публикувани на интернет страницата на НАП: www.nap.bg/document?id=7499

В отговор на поставения от Вас пети въпрос Ви информираме, че по подмярка 6.1. ПРСР 2014-2020 ще има определена възможност за кандидатстване с „намерение” и това означава, че към датата на кандидатстване може да не сте засадили /засели записаните култури в анкетната Ви карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но те трябва да бъдат засети/засадени през стопанската година на кандидатстване, тъй като при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство се включват само култури, които са засети/засадени или ще бъдат засадени/засети до края на стопанската година. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2014/2015г. т.е. от 01.10.2014 до 30.09.2015). Специално за трайните насаждения обаче МОЖЕ ДА има и допълнителни ограничения - в предишната ПРСР 2007-2013г. имаше изискване периодът за създаване на трайни насаждения да е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения и тогава т.е. за да кандидатствате ако се обяви прием на проекти по някоя мярка до 30.09.2015г. ще трябва да засадите/засеете съответните култури до 30.09.2015 г., но ако са трайни насаждения е трябва да бъдат засети/засадени до 14 април 2015 г.

В отговор на поставения от Вас шести въпрос Ви информираме, че по подмярка 6.1. единствено за култивирани печурки и култивирани гъби -  кладница има определени стойности в таблицата за изчисляване на стандартния производствен обем (http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427279629.rar). Относно изчисляване на площта заета с гъби:
- За печурката се взема предвид площта на стелажите в кв.м., върху които се отглежда през последните 12 месеца. 
- При кладницата, ако се отглежда по екстензивен начин няма утвърдена методика по която се изчислява квадратурата на площите за отглеждане на гъби на пънче, които са на открито. Считаме, че е редно за изчисление на първоначалния икономически размер на стопанството да се вземе под внимание площта в кв.м. върху която са разположени дървесните трупчета с мицела на гъбата (2 реда с дължина според мястото, с разстояние 30-50 см вътре редово и 30-50 см междуредово) и площта на пътеките между редовете - не повече от 1 м. разстояние).

В отговор на Вашия седми въпрос Ви информираме, че шафранът е подправка, получавана от цветовете на шафрановия минзухар. Това е съвсем нова нетрадиционна за нашата страна култура, която  в момента се изпитва на различни места в страната дали може да се отглежда при нашите почвено-климатични условия. В тази връзка тя няма отделен код в анкетния формуляр за регистрация на земеделските производители (стопани) съгласно Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители(http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) и затова може да бъде отнесена към код 3129 „други етерично-маслени и лекарствени култури“.

В отговор на Вашия осми въпрос Ви информираме, че на този етап поради приключване на договорите на НССЗ с Държавен фонд „Земеделие” по мярка 111 от ПРСР 2007-2013 г., Службата е прекратила набирането на заявления и провеждането на обучения  по тази мярка. Национална служба за съвети в земеделието чрез своя Център за професионално обучение ще продължи да провежда различни обучения по въпроси свързани с повишаване на знанията и уменията на земеделските стопани. НССЗ предвижда да кандидатства по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. за организиране и провеждане на курсове.Актуална информация ще може да получавате от  електронната страница на НССЗ и от Териториалните областни офиси на Службата.

Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – http://prsr.government.bg/ и http://www.prsr.bg/. Там се очаква да се публикуват образци на изискуемите документи за кандидатстване, наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.

Препоръчваме Ви да посетите офис на НССЗ за да получите по-подробна информация на зададените ви въпроси.  НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни  (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.