Въпрос: 

Здравейте,

интересува ме какви са условията за кандидатстване по програма за инвестиции в хидропонно отглеждане на плодове и зеленчуци, нова отоплителна система и ремонт на оранжерия 5 декара? Дали има програма, по която бихме могли да кандидатстваме? Района е с.Садово, Пловдив

Благодаря ви!


Отговор:

В отговор на поставения  въпрос Ви информираме, че мярка, по която бихте могли да кандидатствате за подпомагане е подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът по тази мярка е насочен към инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. За съжаление, в момента няма прием по тази мярка, а съгласно публикуваната на сайта на Министерство на земеделието „Индикативна годишна работна програма за 2022 г.“ по ПРСР 2014-2020 г. - https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ до края на 2022 г. не е планиран прием  на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

За да се ориентирате за оснавните изисквания за получаване на финансиране по подмярка 4.1, по-долу ще ви дадем кратка информация.

Съгласно Насоки за кандидатстване по последната процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  Допустимите разходи за подпомагане бяха:

1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.

1.2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда както и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

1.3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

1.4. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.

1.5. закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения

1.6. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.

1.7. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

2. Разходи за нематериални инвестиции за:

2.1. достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

2.2. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

2.3. ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

2.4. Общи разходи - Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

              Имайте предвид, че кандидатите с проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ трябва да отговарят на следните условия:

а) земеделски стопани;

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите.

Земеделските стопани по буква „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 3 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:

аа) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;

бб) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

3. Минималният икономически размер на стопанства по буква „б“ се доказва от кандидатите чрез представяне на декларация по образец съгласно Приложение № 4 за текущата стопанска година към момента на подаване на проектното предложение и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал. 10 и ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) справка за дейността на кандидата за стопанската 2020/2021 година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

4. Не е допустимо доказване на минималният стандартен производствен обем с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година към датата на подаване на проектното предложение.

5. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Важно е да се отбележи, че за едноличните търговци за изпълнение на изискването за регистрация по реда на Наредба № 3/1999 г. без прекъсване за последните 36 месеца, се признават и обстоятелствата за физическото лице.

За едноличните дружества с ограничена отговорност за изпълнение на изискването за регистрация по реда на Наредба № 3/1999 г. без прекъсване за последните 36 месеца, се признават и обстоятелствата за физическото лице, което е едноличен собственик на капитала от учредяването му, съчетано със заличаване на регистрацията като земеделски производител на физическото лице.

За едноличните дружества с ограничена отговорност за изпълнение на изискването за регистрация по реда на Наредба № 3/1999 г. без прекъсване за последните 36 месеца, се признават и обстоятелствата за едноличен търговец, когато търговското предприятие на едноличния търговец е прехвърлено на едноличното търговско дружество, в което той е собственик на капитала от учредяването му, съчетано със заличаване на едноличния търговец.

За Ваша информация, относно  необходимите документи, условията за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения по процедурата, бихте могли да откриете тук:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb.           

Важно е да знаете, че проектни предложения по различните под мерки от ПРСР се подават електронно от кандидатите единствено чрез  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

ВАЖНО!  В „Индикативна годишна работна програма за 2022 г.“ се вижда, че предстои прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, през октомври – ноември 2022 г., по който се очаква НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Допустимите кандидати по тази подмярка са лица, които към датата на подаване на проектното предложение трябва да са до 40 навършени години (включително) и не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартиране на земеделската дейност и първата регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.

На този линк:   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486, може да се запознаете с условията за кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г., които бяха заложени в последния прием през 2021 г.

Съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване и по други мерки от ПРСР. Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН 2020.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция „Съвети в земеделието“

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91