Въпрос:  

Здравейте,  

искам да се занимавам с пчеларство. Въпроса ми е как и къде мога да се запозная подробно със условията за този вид отрасъл, по-кои програми се кандидатства и какви са необходимите документи, за да кандидатствам по подходяща програма свързана с този отрасъл.

Благодаря.


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос на първо място Ви информираме, че за да може да кандидатствате за финансиране, съгласно действащата нормативна уредба, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334 ), т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин. Регистрацията като земеделски стопанин се осъществява в съответната Общинска служба по земеделие и Областна дирекция "Земеделие".

 Относно въпроса Ви за условията при отглеждане на пчелни семейства, Ви предоставяме следната информация:

Редът и условията за настаняване на пчелните семейства и регистрацията на пчелините се урежда със Закона за пчеларството (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135468444). Съгласно чл. 8 пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512300):

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2021 г.) (1) Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите на пчелини подават заявление по образец до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните.

(2) Собствениците или ползвателите на пчелини - лични стопанства, подават заявлението по ал. 1 чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса.

(3) Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряващо/осигуряваща безопасността на обекта и непозволяващо/непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина.

(4) Постоянните пчелини, намиращи се в горски територии, могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина.

(5) За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, изискванията на ал. 3 и 4 не се прилагат.

За да бъде регистриран животновъден обект трябва да се започне с попълване на Заявление по Образец.

Към Заявлението се прилагат следните документи:

  1. Копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
  2. Копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
  3. Копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
  4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2 от ЗВД, когато плащането не е извършено по електронен път

Заявлението се подава до директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намира животновъдния обект. След подаване на Заявлението директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) назначава комисия за проверка на място. Ако комисията констатира нередности, се изготвят предписания, които трябва да се изпълнят в определен срок, посочен в протокола. Когато всичко е изрядно, животовъдният обект се регистрира в информационната система на БАБХ и собственика получава Удостоверение за регистрация. В Удостоверението е посочен максималния капацитет на обекта, неговите GPS координати и ветеринарния регистрационен номер.

Подробна информация и образци на документи може да намерите на сайта на БАБХ: http://www.babh.government.bg

Друг поднормативен документ,  който третира и с който се определят изискванията към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, включително и към пчелините, е Наредба 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Изискванията към пчелините са регламентирани в чл. 17 от Наредбата:

„Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2008 г., в сила от 17.10.2008 г., нов - ДВ, бр. 5 от 2020 г.) (1) Животновъдните обекти - постоянни пчелини, отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни;

2. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта;

3. снабдени са постоянно с вода.

(2) За обектите по ал. 1, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат.

(3) Обекти по ал. 1, намиращи се в урегулирани поземлени имоти, трябва да разполагат с ограда.“

И още нещо, може да намерите повече информация за редът и начинът за идентификация на кошерите и пчелните семейства в  Наредба № 10 от 1 април 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136472087 .

В отговор на въпроса Ви за възможностите за финансиране, Ви информираме следното:

 Съгласно действащата законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща финансовото подпомагане на земеделските стопани, в частност сектор „Пчеларство“, Ви информираме, че няма субсидия, която е определена на база брой отглеждани  пчелни семейства.

До сега съществуваше възможност за кандидатстване по Националната програма по пчеларство (НПП)  2020 – 2022 г. /Наредба № 10 от 13 декември 2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2020 - 2022 г. (https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137198583 )/. Съгласно програмата, финансова помощ се предоставя на земеделски стопани извършващи дейности и инвестиции свързани с пчеларството, в т.ч. за закупуване на пчелни семейства, закупуване на кошери, пчеларски инвентар и възможност за изследване на пчелен мед. За съжаление последния прием по НПП беше през януари 2022 година. 

Повече за Програмата може да намерите на страницата на Държавен фонд земеделие: https://dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/ 

Подпомагане на сектор „Пчеларство“  ще има и в новия програмен период 2023-2027 г., на този етап все още е в проект и не можем да ви дадем, окончателен отговор, за всички възможности, допустимостта по интервенциите и какво би било финансовото подпомагане.

 В проекта на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. (https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6649),  са включени 7 интервенции свързани с пчеларството:

•   Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;

•   Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;

•   Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества;

•   Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;

•   Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

•   Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти;

•   Рационализиране на подвижното пчеларство.

Финансовата помощ въз основа на броя на отглежданите пчелните семейства ще има по  направление „Биологично пчеларство”.

По направлението могат да участват пчелни семейства, които са в период на преход към биологично производство към 1 март на годината на кандидатстване. Финансовата помощ по направление „Биологично пчеларство― се формира въз основа на броя на отглежданите пчелните семейства, съответно за контрол и сертифициране на биологична продукция.

Ангажиментът ще бъде с продължителност 1 година, като при заявяването по направлението през следващата година, земеделският стопанин следва да разполага със сертификат за биологична продукция.

Също така финансова помощ на брой пчелно семейство, се очаква да има по интервенция насочена към „Насърчаване естественото опрашване“, изразяваща се в:

•   Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини);

•   Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство) .

Допустими бенефициети и критерии за допустимост:

•   Земеделски стопани, които са собственици или ползвателите на пчелини с история. Бенефициерите трябва да са регистрирани в електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД);

•   Земеделски стопани трябва да притежават минимум 10 бр. пчелни семейства в пчелин/ кошери, вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

•   Пчелните семейства на кандидатите трябва да са под ветеринарномедицински контрол и да са настанени в кошери, идентифицирани в съответствие с действащото национално законодателство.

Друга възможност за финансово подпомагане на земемеделските стопани от сектор „Пчеларството“ е Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., в частност Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г., се очаква в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира  отново прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери". Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване по настоящия  прием на проектни предложения по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като Ви обръщаме внимание, че са възможни промени в условията за кандидатстване през предстоящия прием.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

  • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334
  • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

Съгласно изискванията за размер на стопанството, изчислен по таблицата за СПО, за да сте допустим за кандидатстване по подмярката трябва да отглеждане от 110 бр. Пчелни семейства (8042.62 евро СПО) до 218 бр. Пчелни семейства (15939.01евро СПО).

  • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
  • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години (включително)

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Информираме Ви, че има критерии за подбор на проектните предложения (получаване на точки): кандидати са със завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; отглеждане на определени култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и животни в сектор „Животновъдство“ при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци".; стопанства преминали към биологично производство на земеделски продукти; проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации и последен критерии- създаване на заетост и нови работни места. Ако проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Има методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определени точки. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 20 точки, съгласно критериите за подбор.

Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашето стопанство, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ. След като експертите се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна и изчерпателна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти“, подрубрика „Областни офиси на НССЗ“ - https://www.naas.government.bg/contacts/p49

 

Главна дирекция „Съвети в земеделието“

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91

 


*СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките.Таблицата може да намерите тук:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar