Въпрос:

Привет!

Случайно попаднах на статия в агро.бг, описваща Вашите услуги и проекти за млади фермери. В нея г-жа Новакова много обстойно и добре описва процеса си на работа. В тази връзка бих искал да попитам, дали бихте ми споделили неин телефон за контакт или имейл, тъй като планирам завръщане в България и обмислям да се занимавам с говедовъдство.

Смятам че това би била една добра първа крачка в дългия процес, който предстои пред мен, ако успея да се консултирам от Вас.

С уважение,


Отговор:

          Екипът на НССЗ Ви благодари за проявения интерес относно дейността на Службата. В тази връзка, бихме искали да Ви информираме, че за да може да кандидатствате за финансиране, съгласно действащата нормативна уредба, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин. Регистрацията като земеделски стопанин се осъществява в съответната Общинска служба по земеделие и Областна дирекция "Земеделие".

Необходимите документи за регистрация на земеделски стопанин са следните:

Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната общинската служба по земеделие (ОСЗ) или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от ОСЗ.

1. За юридически лица:

 • Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация от Търговският регистър;
 • Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

2. За физически лица:

 • Документ за самоличност;
 • Справка от Търговският регистър по БУЛСТАТ за земеделски стопани, на които се прави пререгистрация;

Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани(физически или юридически лица), които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание (документи за собственост и/или договори за наем или аренда), за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители(ЗПЗП) https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656 . При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител.

Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 3 от 1999 г.

Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.

Процедурата за регистрация е следната:

Попълнените анкетните формуляри се заверяват от ОСЗ  и в срок до 20 дни от датата на заверката, но не по-късно от края на срока по чл. 5, ал. 3 при годишна заверка се представят от земеделския стопанин или от упълномощеното от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в ОДЗ. При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава издадената регистрационна карта.

В случай, че до този момент не сте бил регистриран в качеството на земеделски стопанин по реда на Наредба №3/1999 г., то може да се регистрирате по всяко време на годината.

За да поддържате статутът си на регистриран земеделски стопанин (т.нар. пререгистрация) е необходимо да представяте ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, т.е. до изтичане на последния ден на срока за подаване на заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година.

Предвид информацията, която споделяте за своите намерения, Ви информираме, че съгласно българското законодателство може да бъдете регистриран земеделски стопанин, а изрично упълномощеното от Вас лице, може да Ви представлява пред Областна дирекция земеделие, Общинска служба по земеделие, Българска агенция по безопасност на храните, Държавен Фонд „Земеделие“, Национална агенция за приходие, Агенция по вписванията, общини и други държавни и общински институции. Упълномощеното лице може да Ви представлява при кандидатстване по схеми и мерки за Директни плащания: https://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/shemi-2015/, като изрично в пълномощното са описани схемите и мерките, по които кандидатствате за подпомагане. Упълномощеното лице не може да Ви представлява единствено при кандидатстване с проектни предложения по различни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР – 2014-2020 г.), тъй като при кандидатстване по тези мерки е необходимо кандидатът лично да подпише редица документи, които се сканират и прикачват към проектното предложение в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), а и проектното предложение се подава подписано с електронен подпис от кандидата.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата № 3 от 1999 г., регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:

 1. финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие";
 2. средства от централния бюджет за държавни помощи.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани имат право:

 1. да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;
 2. да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;
 3. да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;
 4. да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП.

Информираме ви също, че за да отглеждате животни трябва да имате регистриран животновъден обект съгласно Закон за ветеринарномедицинската дейност  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512300

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните и регистрацията на животновъдни обекти(чл.137).

Процедурата по регистрацията на „животновъден обект“ е следната:

Чл. 137 Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:

 • копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът;
 • копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
 • документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.

В срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.

Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските.

Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, който в 7-дневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ.

В тридневен срок от представяне на становището по ал. 3 или протокола по ал. 5 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени със съответната наредба по ал. 10.

 Регистрацията на животновъдния обект е безсрочна.

Повече информация за подпомагането на земеделските стопани в България

В страната се прилагат различни схеми и мерки за подпомагане в областта на земеделието и развитие на селските райони. Такива са Директни плащания, Национални схеми и обвързано подпомагане за земеделски култури и/или животни и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., които се прилагат на национално ниво. За да кандидатствате трябва да имате създадено стопанство, което може да е с различни култури и/или животни.

Министерство на земеделието (МЗм) публикува индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), която съдържа мерките, които ще бъдат отворени за прием на проектни предложения за съответната година. Може да се запознаете с програмата на следния линк: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/11/10/igrp_2022.docx

Повече информация може да намерите на следните сайтове: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx и http://www.dfz.bg/bg

Информация свързана с директни плащания:

Кандидатстването за Директни плащания става  ежегодно чрез подаване на заявление за подпомагане в Общинска служба земеделие по местонахождение на стопанството или в общинска служба земеделие по адресна регистрация. То се подава през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане.  Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявление за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.

            Изискванията по схемите са подробно разписани в Наръчник за кандидатстване директни плащания за 2022 г.

Имайте предвид и следното: По мерките от ПРСР  се кандидатства с бизнес план и е много важно в кой сектор се развива стопанството и дали включва приоритетни култури и животни, т.е. по всяка подмярка, по която се кандидатства за финансиране има предварително определени приоритетни сектори, култури и видове животни.

При кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. основно изискване е стопанството да има определен икономически размер измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по различните мерки от ПРСР 2014-2020 г. Бихте могли да видите Таблица за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства и инструкция за попълването й  на този линк: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar

За Ваша информация, предоставяме линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/a5e25ca5-6de4-454a-8c6e-c4c2a231b240 към условията за кандидатстване по подмярка  6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства "от ПРСР 2014-2020 г., по която допустими кандидати са физически лица навършили 18 години, както и еднолични търговци (ЕТ), ЕООД-та, ООД-та и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите.

За кандидатите, развиващи животновъдна дейност се изисква регистрация по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За съжаление приемът по тази подмярка приключи на 2 март 2022 г.

ВАЖНО! До края на 2022 г. бихте могли да кандидатствате за финансово подпомагане по  подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Съгласно „Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г.“, се предвижда в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира  прием по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери". Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Допустимите кандидати по тази подмярка са лица, които към датата на подаване на проектното предложение трябва да са до 40 навършени години (включително) и не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартиране на земеделската дейност и първата регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.

На този линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486, може да се запознаете с условията за кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г., които бяха заложени в последния прием (приключил) в началото на 2022 г.

    Предвид поставения от Вас въпрос и избора на подходяща за Вас подмярка, по която да получите финансиране е необходима  допълнителна информация и зависи от различни условия.  Ето защо Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашите  намерения, ще Ви дадат подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика "Контакти", подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49, вкл. и контактите на ТОО Кюстендил.


Главна дирекция "Съвети в земеделието"

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79,91,99