Въпрос:

Добър ден.

Имам запитване:  Понеже не съм агроном в склада си  за строителни материали мога ли да продавам торове? 

Благодаря ви за  отделеното време


Отговор:

В отговор на поставения въпрос Ви информираме, че на пазара се пускат торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. При продажбата на торове има изискване същите да се предлагат в оригинални опаковки с етикет на български език. Не се допуска предлагането на торове с повредени и неоригинални опаковки и нечетливи етикети. В националното законодателство няма посочени други ограничения, свързани с продажба на торове в търговската мрежа.

За повече информация Ви препоръчваме да се обърнете към експертите от Областна дирекция по безопасност на храните във Вашата област.

При извършване на търговска дейност с минерални торове, обаче следва да се спазват определени изисквания, гарантиращи безопасност при съхранение и работа с тях.

Съгласно чл.141, ал. 2 от Закона за защита на растенията: “Торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати, включително ЕО торовете, се съхраняват и превозват при спазване на изискванията за пожарна и взривна безопасност по начин, който изключва увреждане здравето на хората, животните и околната среда.“

Торове съдържащи амониев нитрат трябва да се съхраняват в съответствие с препоръките, дадени от производителите на торове и торовите асоциации, за да се избегне замърсяване на повърхностните и подпочвените води, тъй като те могат да представляват заплаха за околната среда.

Торовете съдържащи по-малко от 80 % амониев нитрат и по-малко от 28 % азот (N) са класифицирани като неопасни, незапалими и негорими в хода на прогресивното термично разлагане. Торове съдържащи амониев нитрат с по-високо съдържание на азот (над 28 %) действат като силни окислители, които може да причинят дразнене на очите. Тези торове се считат за опасни товари при транспортиране. Всяка партида амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот трябва да се придружава от актуален документ, удостоверяващ успешно преминат тест за устойчивост на детонация.

Правила за безопасност

Никога да не се пуши, да не се консумират храна или напитки, в помещения, в които се съхраняват торове.

Торовете трябва да се съхраняват отделно от:

 • Петрол; органични или горими материали като масла и мазнини, дървени стърготини, зърно, семена, трева, слама; метални соли като хроматни, цинкови, медни, никелови и кобалтови съединения; компресирани газове; фитосанитарни продукти
 • Силно алкални материали като негасена вар, цимент и метална шлака
 • Субстанции като солна киселина, сярна киселина, калиев хлорид, амониев сулфат и натриев хлорид
 • Директни източници на топлина, като пещи, места, в които се заварява и шлайфа, лампи, прекъсвачи, електрически кабели, машинни части, които се нагряват или всеки източник, който може да произведе искри или създава топлина при работа.

Превозните средства да не се паркират в складовите помещения, освен ако не се извършва товарене или разтоварване. По време на извършване на товаро-разтоварни дейности двигателя на превозното средство трябва да бъде изгасен. Не трябва да има течове на гориво или смазочни материали от превозните средства.

Когато работите с торове, внимавайте да не повредите опаковката.

Опасности

Химичната реакция може да доведе до разграждане на тора, с отделяне на токсични изпарения (азотен оксид, амоняк) в случай на външна топлина (искри, огън ...), по-специално при торове, съдържащи азот.

Когато се съхранява правилно амониевия нитрат (> 28% азот) е безопасен, но може да се взриви при следните екстремни условия:

 • Екстремна топлина, която води до топене на торовете
 • Газови емисии без наличие на подходяща вентилационна система (създаване на високо налягане)
 • Замърсяване с други химикали като продукти за растителна защита, гориво-смазочни продукти, органични съединения…
 • Инструменти и оборудване, които могат да причинят експлозия (газови бутилки, компресори за сгъстен въздух, съдове под налягане, взривоопасни материали)

Мерки за борба в случай на пожар

Да се постави актуална схема на складовите помещения и план за спешна евакуация на лесно достъпно място и да се информира персонала за аварийните процедури.

В случай на пожар (на горими материали) или образуване на пари (от торове):

1. Обадете се на пожарната 112 (европейски номер за спешни повиквания):
посочете местоположението и вида на торовете

2. Не вдишвайте парите

3. Евакуирайте района

4. Евакуирайте другите хора без да застрашите себе си

5. Обезопасете инсталацията (напр. прекъсване на захранването)

За гасене на пожар да се използват големи количества вода, да не се използват химически пожарогасители, пяна, пара или пясък върху торове съдържащи амониев нитрат, защото те се разграждат.

За съдържащите най-малко 16% азот амониево-нитратни торове (т.е. поне 8% нитратен азот и 8% амонячен азот) трябва да се спазват следните правила:

Складовите помещения да се защитят от неоторизиран достъп, за да се сведе до минимум риска от кражба (да се заключват помещенията) и да се прави периодична инвентаризация на съхраняваните торове, за да се установи липсата в случай на  кражба.

Незабавно да се информира полицията в случай на несъответствия или липси. Да се информира съответната национална служба в случай на кражба на тор.

Да се съхраняват всички придружаващи документи (стокова разписка, кантарна бележка, товарителница, фактура, проследяване на партиди).

Важно е да знаете, че БАБХ  извършва контрол върху торовете. Служителите на БАБХ осъществяват контрол върху продуктите по отношение на техния състав, опаковане, етикетиране и придружаващи документи. Процедурата по контрол се прилага при осъществяване на производството, вноса, движението, опаковането и преопаковането, пускането на пазара, съхранението, предлагането, търговията и употребата на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати в Република България, при условията, уредени в Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

На контрол подлежат всички видове торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.  Контролът се упражнява в местата за производство, опаковане и преопаковане, при съхранение и при предлагане на пазара в:

 • Обекти за производство на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
 • Обекти за опаковане или преопаковане на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
 • Складова база за съхранение и търговия с торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
 • В местата на съхранение или употреба от земеделските стопани;
 • При митническо освобождаване на стоката;
 • Складове за търговия с ПРЗ и селскостопански аптеки;
 • Други търговски обекти.

   

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49


Главна дирекция «Съвети в земеделието»

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09  74, 71,  75, 76,  79