Въпрос:

Здравейте,

Физическо леце (ФЛ) би искало се регистрира като земеделски производител (ЗП) за отглеждане и производство на шафран. Постоянния адрес на ФЛ е в гр. Пловдив, а дейността по отглеждане на продукцията ще се осъществява на собствена земя в населено място в общ. Димитровград (област Хасково). В този случай регистрацията следва да бъде направена от ОДЗ Пловдив. 

1. Има ли изискване за големината на площта, която ще се използва за производството, за да се извърши регистрацията?

2. Има ли задължение ФЛ за регистрация в Регистър Булстат?

3. Тъй като дейността не е целогодишна може да се налага прекъсване на дейността в определени месеци (прекъсване в осигуряването) има ли задължение ЗП да уведомява ОДЗ "Земеделие" за временното прекъсване?

Благодаря предварително.

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси,  Ви предоставяме следната информация:

  1. Има ли изискване за големината на площта, която ще се използва за производството, за да се извърши регистрацията?
    При регистрацията по Наредба №3 от 29 Януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, няма изискване за големината на площта с която ще се регистрирате, важното е да имате регистрирано правно основание за ползване на имота или имотите, които стопанисвате съгласно чл. 41 от ЗПЗП. Размера на площите, които ще използвате са  от значение, ако ще кандидатствате по интервенции, разписани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г, където ползваната площ е  минимум 0,5 хектара или 5,00 декара. 
  2.  Има ли задължение ФЛ за регистрация в Регистър Булстат?

Според чл.5 ал. 1 от Наредба №3 от 29 Януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, Всеки
земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ.

  1. Тъй като дейността не е целогодишна може да се налага прекъсване на дейността в определени месеци (прекъсване в осигуряването) има ли задължение ЗП да уведомява ОДЗ "Земеделие" за временното прекъсване?

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица (лицата по чл.4, ал.3, т. 1-4 от КСО), в т.ч. регистрираните земеделски стопани възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Упражняването на трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от държавното обществено осигуряване социални рискове. Обвързването на осигуряването с полагането на труд е изведено в чл.10, ал.1 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването. Т.е. задължението на регистрирания земеделски стопанин да се осигурява като самоосигуряващо се лице ще възникне, когато то започне да полага труд в това качество.

Предвид изложеното, стопанинът подлежи на задължително осигуряване за фондовете на държавното обществено осигуряване само за периодите, през които упражнявате трудова дейност като регистриран земеделски стопанин. При условие, че извършваната от него дейност е свързана с известна сезонност и не налага целогодишна заетост, за месеците на календарната година, през които няма да упражнява дейност, няма да има задължение да внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице по чл.4, ал.3, т.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Но ако земеделският стопанин е кандидатствал и е одобрен по мерките от ПРСР е задължен целогодишно да се осигурява.

За земеделските стопани е важно да знаят, че експертите на НССЗ предоставят също така безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Те имат богат опит при изготвянеи управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от ПРСР.

 

НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49

            Главна дирекция „Съвети в земеделието“

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91