Въпрос:

 Здравейте,

бих искала да се регистрирам като земеделски производител  на подправки. Интересува ме каква е минималната площ за регистриране. Разполагам с наследствено дворно място - собственост на майка ми, брат ми и мой. Какви са необходимите  стъпки за регистрация като физическо лице, което се самоосигурява и без  да ползвам помощи и други, които се полагат на подобни  дейности. Благодаря!

Отговор:

 В отговор на поставените въпроси Ви предоставяме следната информация:

Редът за регистрация на лицата като земеделски стопани е уреден нормативно с Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, наричана за краткост по – долу в текста „Наредба №3/1999“ https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба №3/1999, на регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Съгласно чл.3, ал.6 от Наредба №3/1999, регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин..

Необходимите документи за регистрация на земеделски стопанин са следните:

Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната общинската служба по земеделие (ОСЗ) или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от ОСЗ.

1. За юридически лица:

1.1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация от Търговският регистър

1.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

2. За физически лица:

2.1. Документ за самоличност;

2.2. Справка от Търговският регистър по БУЛСТАТ за земеделски стопани, на които се прави пререгистрация;

 

Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани(физически или юридически лица), които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание (документи за собственост и/или договори за наем или аренда), за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители(ЗПЗП) https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител.

Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3 от Наредбата.

Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.

Процедурата за регистрация е следната:

Попълнените анкетните формуляри се заверяват от ОСЗ  и в срок до 20 дни от датата на заверката, но не по-късно от края на срока по чл. 5, ал. 3 при годишна заверка се представят от земеделския стопанин или от упълномощеното от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в ОДЗ. При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава издадената регистрационна карта.

В случай, че досега не сте бил регистриран в качеството на земеделски стопанин по реда на Наредба №3/1999 г., можете да се регистрирате по всяко време на годината.

Обръщаме Ви внимание, че земеделските земи и/или животните с които ще регистрирате юридическото лице като земеделски стопанин по реда на Наредба 3/1999 трябва да са собственост или наети от юридическото лице, независимо какво е то –  ЕООД или ООД. Т.е. ако земите  и/или животните са на ваше име, като физическо лице трябва да ги прехвърлите или отдадете под наем на юридическото лице.

Всеки регистриран земеделски стопанин е длъжен в едномесечен срок да подаде в съответната ОСЗ или ОДЗ информация за настъпилите промени в данните, обявени към момента на регистрация, или заверката за съответната година.

За да поддържате статутът си на регистриран земеделски стопанин (т.нар. пререгистрация) е необходимо да представяте ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, т.е. до изтичане на последния ден на срока за подаване на заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. За настоящата стопанска година крайният срок за това е 09.06.2021 г. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност. При неспазване на срока за пререгистрация лицата губят статута си на земеделски стопани, както и правата, произтичащи от това за съответната стопанска година.

Във връзка с  крайния срок за пререгистрация текста на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания   гласи, че заявление за подпомагане не може да бъде подадено по-късно от 25 календарни дни след изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, според който „Заявленията се подават през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.“ От 16 май до 9 юни приемът на заявления за кампания Директни плащания продължава, но със санкция за закъснение от 1% за всеки работен ден.

И за да обобщим, пререгистрацията на регистрирани земеделски стопани започва от 1 октомври (началото на стопанската година) до изтичане на последния ден на срока за подаване на Заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. За стопанската година 2021/2022 г., срокът е от 1 октомври 2021 г. до 9 юни 2022 г. Трябва да се има предвид, че при заявяване на площи за подпомагане по схемите за Директни плащания, земеделският стопанин  трябва задължително да е завършил процедурата по пререгистрация за съответната стопанска година.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:

1. финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие";

2. средства от централния бюджет за държавни помощи.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани имат право:

1. да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;

2. да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;

3. да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;

4. да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП.

           

Във вашия случай, след като сте собственик/наследник на част от имот, а ще използвате целия имот(дворното място) е необходимо да имате нотариално заверени декларации от другите съсобственици, че ви отстъпват правото на ползване на тяхната част от имота или да сключите с тях договор за наем. Може да се сключват едногодишни договори за съответната стопанска година.

 

Относно колко земя Ви е необходима и в колко землища може да бъде разположено стопанството Ви информираме, че няма ограничение за минимални и максимални площи за да се регистрирате като земеделски стопанин по реда на Наредба№3/1999. Например може да се регистрирате и със 100-200 кв.м. от даден парцел.

Относно осигуряването като земеделски стопанин::

Осигуряването в качеството си на земеделски стопанин  е задължение на същия след регистрацията му по Наредба № 3/1999 година. На основание чл.4, ал.3, т.4 от Кодекса за социално осигуряване(КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО). Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 във връзка с чл.6, ал.8 от КСО.

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица (лицата по чл.4, ал.3, т. 1-4 от КСО), в т.ч. регистрираните земеделски стопани възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Осигурителните вноски за регистрираните земеделски стопани се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Регистрираните земеделски стопани, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл.6, ал.10 от КСО). “Непреработена растителна и животинска продукция” по смисъла на §1, т.9 от ДР на КСО е всеки първичен продукт, получен от растения и животни, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

Моментът на придобиване качеството на „регистриран земеделски стопанин” може да е различен от момента на реалното започване на дейност. Относим към общественото осигуряване е именно този по-късен момент на полагане на труд и развиване на дейност като регистриран земеделски стопанин, от който за лицето възниква задължението да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП в 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност, с която да заяви началото на трудовата дейност и вида на осигуряването.

Упражняването на трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от държавното обществено осигуряване социални рискове. Обвързването на осигуряването с полагането на труд е изведено в чл.10, ал.1 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването,  т.е. задължението на регистрирания земеделски стопанин да се осигурява като самоосигуряващо се лице ще възникне, когато то започне да полага труд в това качество.

Предвид изложеното, стопанинът подлежи на задължително осигуряване за фондовете на държавното обществено осигуряване само за периодите, през които упражнява трудова дейност като регистриран земеделски стопанин. При условие, че извършваната от него дейност е свързана с известна сезонност и не налага целогодишна заетост, за месеците на календарната година, през които няма да упражнява дейност, няма да има задължение да внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице по чл.4, ал.3, т.4 от КСО.

Обобщено казано, земеделският стопанин има право да прекъсва дейност и да не внася задължителни осигуровки за времето, когато не упражнява селскостопанска дейност. За целта той трябва да подаде специална декларация в НАП, в която посочва месеците през годината, през които няма да упражнява селскостопанска дейност. По отношение на растениевъдството това обикновено са месеците от ноември до февруари, но същите варират в зависимост от конкретния вид на упражняваната селскостопанска дейност. Или иначе казано през декларираните неактивни месеци от годината не дължите осигуровки и не подавате декларации във връзка с внесените осигуровки. За останалите месеци, в които упражнявате активна селскостопанска дейност ежемесечно подавате посочените декларации.

Важно е да отбележим, че горепосоченото прекъсване на селскостопанската дейност през неактивните месеци важи единстевно ако нямате проектно предложение по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Според изискванията на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, при условие, че имате таково одобрено проектно предложение сте длъжни за се осигурявате през цялата година.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители през 2021 г е върху сумата от  420 лева, а  максималният месечен размер на осигурителния доход остава 3000 лв.  Срокът за внасяне на осигуровките е до 25-о  число на месеца, следващ месеца,  за който са дължими.

Месечните осигуровки са в размер на 131,46 лв за 2021 г, ако земеделските стопани са избрали да правят вноски и към фонд „Общо заболяване и майчинство“. В случай, че са се отказали от фонда, общата сума на месечните вноски е 116,76 лв.

Относно как да стартирате своята дейност като земеделски стопанин и как се осъществява регистрацията на самоосигуряващо се лице:

Необходима е регистрация в Агенция по вписванията (приложимо за лицата, които упражняват свободба професия)

На основание чл. 3, ал. 1, т.9 от Закон за регистър БУЛСТАТ, лицата, упражняващи свободна професия, са длъжни да се регистрират в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване. Образец от заявлението можете да видите на страницата на  Регистър Булстат.

Регистрацията се извършва чрез подаване на заявлението на хартиен носител в Агенция по вписванията или по електронен път на страницата на Регистър Булстат, за което е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП). Информация за процедурата по регистрация и необходимите документи може да намерите на страницата на Министерство на правосъдието (при подаване на документите на хартиен носител) и на страницата на Регистър Булстат, ако заявлението се подава по електронен път.Тази стъпка е приложима за лицата, упражняващи свободна професия.

След успешна регистрация в регистър БУЛСТАТ, като следваща стъпка, Вие трябва да се регистрирате като самоосигуряващо се лице към НАП.

Длъжни сте да регистрирате началото на трудовата си дейност чрез подаване на декларация по утвърден образец в териториалната дирекция на НАП по постоянния Ви адрес в срок от 7 календарни дни от започването й. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на дейността също се установяват с декларация, подадена в срок от 7 дни след настъпването на даденото обстоятелство.

Образец от декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице можете да намерите на страницата на НАП.

В случай, че се интересувате Ви информираме също, че НССЗ изготвя и ще изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На 30.11.2021 старита прием на проектни предложения, който ще продължи до 02.03.2022 г.. Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН 2020.

Съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 98