Въпрос:

Здравейте! Регистриран земеделски стопанин съм, имам 6 парцела по 2 декара в съседство един до друг в регулация в малко село. Искам да създам овощна градина. Имам ли право на субсидии по програми и ако „да“ какви? Възможна ли смяна предназначението от двор (в регулация)  в овощна градина?


Отговор:     

В отговор на поставените от Вас въпроси Ви информираме следното:

Относно възможностите за подпомагане, Ви уведомяваме, че информацията която предоставяте за Вашето стопанство, в това число какви култури отглеждате към момента, не е достатъчна за да можем да Ви дадем конкретен отговор за подходящ за Вас вариант за кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ.

Относно промяната на начина на трайно ползване на имот, който попада в границите на урбанизирана територия, Ви информираме, че начин на трайно ползване може да се смени ако земята е земеделска. Това не ви ограничава да създадате трайно насаждение в дворно място и не е пречка да кандидатствате за подпомагане.

В България се прилагат различни схеми и мерки за подпомагане в областта на земеделието и развитието на селските райони. Такива са Директни плащания на площ, Национални схеми и обвързано подпомагане за земеделски култури и/или животни и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Подробна информация може да намерите на следните сайтове: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx и http://www.dfz.bg/bg

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Към момента пред Вас има две възможности за финансово подпомагане по мерки от ПРСР 2014-2020 г.. Едната е подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, а другата -  подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Очаква се през настоящата година да има прием на проектни предложения и по двете подмерки, но към момента нямаме информация за конкретен период и точни условия.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува индикативна годишна работна програма на ПРСР, която съдържа мерките, които ще бъдат отворени за съответната година. Очаква се скоро да бъде публикувана програмата за 2021 г. и да имаме по-голяма яснота относно възможностите за кандидатстване по споменатите подмерки.

Можете да следите програмата тук (раздел „Работни програми и графици“) : https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

При кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. основно изискване е стопанството да има определен икономически размер измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките. Чрез нея може да изчислите икономическия размер на стопанството ви.

На 24.02.2021 г. беше публикувана актуализирана таблица, която може да намерите тук: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar

Накратко ще Ви представим условията за канидатстване по последните приеми на проектни предложения по подмерки 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, като Ви напомняме, че са възможни промени в условията през предстоящите приеми.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

 • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години.

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Има критерии за подбор на проектните предложения(получаване на точки),  като имате предвид, че някои от критериите за подбор могат да бъдат променени в предстоящите приеми. До сега проектите се оценяват при спазване на тези критерии, като не е задължително да се отговаря ва всички едновременно. Критериите за подбор са: кандидати със завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; отглеждане на определени култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и животни в сектор „Животновъдство“; стопанства в процес на преход или преминали към биологично производство на земеделски продукти; създаване на заетост и нови работни места. Ако проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Има методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определени точки. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки, съгласно критериите за подбор.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, като отново се извършва на два етапа.

За да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на определени условия, част от които са:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година (като се очаква в предстоящите приеми това изискване да отпадне!);
 • да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО)  в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително;
 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани  за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Имайте предвид и следното: По отношение на желанието Ви да създадете трайно насаждение Ви информираме, че при кандидатстване по мерките от ПРСР е много важно в кой сектор се развива стопанството и дали включва приоритетни култури и животни, т.е. по всяка подмярка, по която се кандидатства за финансиране има предварително определени приоритетни сектори, култури и видове животни. Така например черупковите овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени) не са приоритетни култури по тези две подмерки  при досегашните приеми на проектни предложения през програмния период 2014-2020 г.. Все още няма информация какви точно ще бъдат приоритетните култури през предстоящите приеми и през следващия програмен период.

ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Кандидатстването за Директни плащания става  ежегодно чрез подаване на заявление за подпомагане в Общинска служба земеделие по местонахождение на стопанството или в общинска служба земеделие по адресна регистрация. То се подава през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане.  Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявление за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.

 Изискванията по схемите са подробно разписани в Наръчник за кандидатстване директни плащания - кампания 2021 г.:   https://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2021/

Директните плащания включват различни схеми, като тези по които може да кандидатствате за подпомагане, отглеждайки трайни насаждения са:

Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е приложима към всички земеделски стопани, които имат минимален размер на стопанството от 0,5 хектара земя (5,000 дка). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда. Допустимите за отпускане на помощи земи са:

 • обработваема земя;
 • постоянно затревени площи (ПЗП) – пасища, мери и ливади
 • трайни насаждения.

Схемата за преразпределително плащане, подпомагането се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП за всяко стопанство, независимо от размера. Изискванията за допустимост по Схемата са:

 • земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по СЕПП;
 • земеделските площи да са заявени за подпомагане по СЕПП.

Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по СЕПП, трябва да спазват за всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.

За зелените директни плащания се прилагат различни селскостопански практики в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури, но за стопанства с обработваема земя под 10 ха не се прилагат изискванията за Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Схема за млади земеделски стопани - подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по СЕПП в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП.  Плащането по схемата е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП. Кандидатите трябва да са:

 • млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление; 
 • физически и юридически лица;
 • стопанства създадени преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

Подробно с изискванията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания може да намерите в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г.: https://www.dfz.bg/assets/17807/NAREDBA_5_ot_27022009_g_za_usloviqta_i_reda_za_podavane_na_zaqvleniq_po_shemi_i_merki_za_direktni_pl.pdf

ВАЖНО! Обръщаме Ви внимание, че въпроса по коя подмярка можете да получите финансиране и много обширен, изисква допълнителна информация от вас и зависи от различни условия.  Тъй като се намираме в преход към следващия програмен период на ПРСР, е възможно да се направят известни корекции в изискванията за кандидатстване.

В тази връзка Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по-подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР, както и ще могат да ви държат в течение за новите условия и приеми.

Информираме Ви също, че НССЗ изготвя  и ще изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.1“Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и  6.3.“Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони(ПРСР 2014 - 2020 г.) Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН  2020.

 

НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91