Въпрос:

Здравейте, имам намерение да създам овощна градина около 2 декара. Може ли да ми кажате дали има подходяща ервопейска програма за финасиране и как да започна документалната подготовка? Благодаря предварително!


Отговор:      

       В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме следното:

Относно възможностите за подпомагане, Ви уведомяваме, че информацията която предоставяте за Вашето стопанство, в това число какви култури планирате да отглеждате (за да се изчисли големината на стопанството Ви) не е достатъчна за да можем да Ви дадем конкретен отговор за подходящ за Вас вариант за кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ.

В България се прилагат различни схеми и мерки за подпомагане в областта на земеделието и развитието на селските райони. Такива са Директни плащания на площ, Национални схеми и обвързано подпомагане за земеделски култури и/или животни и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Подробна информация може да намерите на следните сайтове: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx и http://www.dfz.bg/bg

Министерство на земеделието (МЗ) публикува индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.(ПРСР), която съдържа мерките, които ще бъдат отворени за прием на проектни предложения за съответната година. Може да се запознаете с програмата на следния линк: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/11/10/igrp_2022.docx

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Информираме Ви, че  в момента тече прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани "  от ПРСР 201-2020 г. и съгласно заповедта, проектни предложения ще се приемат до 28.02.2022 г. На този линк може да се запознаете с насоките  за кандидатстване.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486 . Информираме Ви, че по този прием НССЗ няма да изготвя безплатно проектни предложения.

Съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г., се очаква в периода октомври – ноември 2022 г. да стартира  отново прием по подмярка 6.1 " Стартова помощ за млади земеделски стопани ".

Очаква се по този прием НССЗ да изготвя безплатно проектни предложения на млади фермери.

Информираме Ви също, че на 30 ноември 2021 г. стартира приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, а крайната дата за подаване на проектните предложения е 02.03.2022 г. НССЗ изготвя безплатно проектни предложения по подмярката на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост подмярката. Тази услуга се предоставя след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ към един от Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ за получаване на консултантски пакет ТП 5.1. от подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г. Крайната дата за подаване на заявление е 23 февруари 2022 г. (включително).

Съгласно индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за 2022 г.  https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/11/10/igrp_2022.docx не се очаква да стартира отново прием на проекти предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Съгласно действащата нормативна уредба, за да кандидатстване за подпомагане, задължително трябва да сте регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), т.е. да имате създадено земеделско стопанство и да сте земеделски стопанин.

Регистрацията по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се извършва в Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице, въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри в които се отразяват местонахождението на стопанството и площите с отглежданите култури и/или броя на видовете животни. На земеделският стопанин се  издава регистрационната карта като земеделски стопанин (зелен картон). Регистрационна карта, анкетна карта и анкетен формуляр са задължителните атрибути за земеделския стопанин. На регистрация подлежат и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. 

Повече информация относно регистрацията може да намерите на  сайтовете на Областните дирекции „Земеделие“:  

https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

https://www.mzh.government.bg/ODZ-Burgas/bg/registraciq_zem_stopani_2018.aspx

При кандидатстване по мерките от ПРСР 2014-2020 г. основно изискване е стопанството да има определен икономически размер измерен в стандартен производствен обем (СПО). СПО е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в Евро по таблицата съгласно Приложение към насоките за кандидатстване по мерките. Има нова Таблица, която ще се прилага в преходния период 2021-2022 г. Таблицата може да намерите тук: (раздел „ПРСР“): https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

А тук се отваря директно таблицата и указанията:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/24/tablitsa_spo_instruktsia.rar

Накратко ще Ви представим условията за кандидатстване по настоящите приеми на проектни предложения по подмерки 6.1„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, като Ви напомняме, че са възможни промени в условията през предстоящите приеми.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, изплащани на две части.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва:

 • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Към датата на подаване на проектното предложение не трябва да са изминали повече от 24 месеца от стартирането на земеделската ви дейност и първата ви регистрация като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. и да са до 40 навършени години.

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план по образец с максимален срок от 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване на административния договор.

Има критерии за подбор на проектните предложения(получаване на точки),  като имате предвид, че някои от критериите за подбор могат да бъдат променени в предстоящите приеми. До сега проектите се оценяват при спазване на тези критерии, като не е задължително да се отговаря ва всички едновременно. Критериите за подбор са: кандидати със завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; отглеждане на определени култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и животни в сектор „Животновъдство“; стопанства в процес на преход или преминали към биологично производство на земеделски продукти; създаване на заетост и нови работни места. Ако проектът е получил приоритет по някой от критериите, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период - от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Има методика за оценка на проектните предложения. Всеки от критериите носи определени точки. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки, съгласно критериите за подбор.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, като отново се извършва на два етапа.

За да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на определени условия, част от които са:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година (като се очаква в предстоящите приеми това изискване да отпадне!);
 • да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО)  в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително;
 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани  за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Имайте предвид и следното: По отношение на желанието Ви да създадете трайно насаждение Ви информираме, че при кандидатстване по мерките от ПРСР е много важно в кой сектор се развива стопанството и дали включва приоритетни култури и животни, т.е. по всяка подмярка, по която се кандидатства за финансиране има предварително определени приоритетни сектори, култури и видове животни. Така например черупковите овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени) не са приоритетни култури по тези две подмерки  при настоящите приеми на проектни предложения през програмния период 2014-2020 г.. Все още няма информация какви точно ще бъдат приоритетните култури през предстоящите приеми и през следващия програмен период.

Информация свързана с директни плащания

Кандидатстването за Директни плащания става  ежегодно чрез подаване на заявление за подпомагане в Общинска служба земеделие по местонахождение на стопанството или в общинска служба земеделие по адресна регистрация. То се подава през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане.  Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявление за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.

            Изискванията по схемите са подробно разписани в Наръчник за кандидатстване директни плащания.

На този линк може да се запознаете с Наръчник за кандидатстване по Директни плащания - кампания 2021 г.:  https://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2021/

Директните плащания включват различни схеми, като тези по които може да кандидатствате за подпомагане, отглеждайки трайни насаждения са:

Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е приложима към всички земеделски стопани, които имат минимален размер на стопанството от 0,5 хектара земя (5,000 дка). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда. Допустимите за отпускане на помощи земи са:

 • обработваема земя;
 • постоянно затревени площи (ПЗП) – пасища, мери и ливади
 • трайни насаждения.

Схемата за преразпределително плащане, подпомагането се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП за всяко стопанство, независимо от размера. Изискванията за допустимост по Схемата са:

 • земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по СЕПП;
 • земеделските площи да са заявени за подпомагане по СЕПП.

Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по СЕПП, трябва да спазват за всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.

За зелените директни плащания се прилагат различни селскостопански практики в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури, но за стопанства с обработваема земя под 10 ха не се прилагат изискванията за Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Схема за млади земеделски стопани - подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по СЕПП в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП.  Плащането по схемата е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП. Кандидатите трябва да са:

 • млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление; 
 • физически и юридически лица;
 • стопанства създадени преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

Подробно с изискванията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания може да намерите в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г.: https://www.dfz.bg/assets/17807/NAREDBA_5_ot_27022009_g_za_usloviqta_i_reda_za_podavane_na_zaqvleniq_po_shemi_i_merki_za_direktni_pl.pdf

ВАЖНО! Обръщаме Ви внимание, че въпроса по коя подмярка можете да получите финансиране и много обширен, изисква допълнителна информация от вас и зависи от различни условия. 

В тази връзка Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по-подробна информация, включително за възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по ПРСР, както и ще могат да ви държат в течение за новите условия и приеми.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.


Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91