Въпрос:

Здравейте, занимавам се с търговия на стоки, но искам да продавам разсад и торове. Нямам агроаптека. Може ли да продавам торове свободно или ми трябва някакво разрешение и регистрация?

Благодаря, предварително!


Отговор:

В отговор на вашите въпроси Ви информираме за следното:

Продажбата на минерални торове не подлежи на никакъв лицензионен режим и може да се извършва свободно. Има изискване торовете да се предлагат в оригинални опаковки с етикет на български език. Не се допуска предлагането на торове с повредени и неоригинални опаковки и нечетливи етикети.

Производството и продажбата на зеленчуков разсад се контролира от експертите от Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/, отдел „Растителна защита“. Производителите на разсад трябва да имат регистрация в отдел „Растителна защита“ на съответната ОДБХ чрез вписване в Официален регистър за фитосанитарен контрол.

Инспектори от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ организират и провеждат инспекции по време на всички етапи от производството на разсада за установяване на фитосанитарното му състояние. На края се издава растителен паспорт, съгласно Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарен контрол. https://www.lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2136461834

Извършването на търговия със зеленчуков разсад от лица, които не са производители, подлежи на контрол от инспекторите от ОДБХ, отдел „Растителна защита“. Те изискват от търговците документи и сведения за приетите от тях растения, когато съществува опасност от пренасяне и разпространение на вредители.

Фитосанитарният контрол се осъществява върху отделни пратки и/или партиди, без да се прилага избирателност по отношение произхода на растенията. Той се прави навсякъде и по всяко време, при движението на растенията, в помещенията, в които се съхраняват или продават. Контролът се извършва чрез редовни и внезапни проверки и чрез проверки при наличие на данни за нарушение на фитосанитарните изисквания.

Търговците трябва да изискат от производителя на зеленчуков разсад, издадения от ОДБХ, растителен паспорт за разсада и да притежават негово копие.

За повече информация Ви препоръчваме да се обърнете към експертите от ОДБХ, отдел „Растителна защита“ във Вашата област.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт www.naas.government.bg в рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91