Въпрос:  

 Здравейте, искам да попитам дали има програми подпомагащи засаждането на Пауловния с цел добив на дървесина, а също и за засаждане на фиданки от вида.


Отговор:

 В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме, че подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и др. се получава по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Към този момент няма обявен срок за подаване на проектни предложения. Целта на подмярката е увеличаване на лесистостта в равнинните райони с по-ниска такава, ограничаване  на ерозията и запазване на качеството на земите в съседни територии, подобряване на водния баланс в подкрепените територии, адаптиране към промените в климата. Минималният размер на допустмите разходи, за които се кандидатства, за едно проектно предложение е 4 889.50 лв. Максималният размер на допустмите разходи, за които се кандидатства, за едно проектно предложение е до 586 740 лв. Допустими кандидати са физически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи; еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски или неземеделски земи; общини, собственици на земеделски или неземеделски земи; юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи. Физическите лица трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, върху които ще извършват залесяванията.

 Допустими дейности по подмярката са:

1. Залесяване с дървесни и храстови видове, което включва:

- изготвяне на технологичен план за залесяване;

- почвоподготовка;

- закупуване на залесителен материал;

- транспорт на залесителния материал;

- временно съхранение на залесителния материал;

- разходи за труд при залесяване;

2. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;

3. Ограждане на залесената територия;

4. Годишна премия на хектар за поддръжка на залесените площи, което включва:

- попълване (презасяване или презасаждане);

- отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването, по схема 3 пъти за първата и втората година, 2 пъти за третата и 1 път за четвъртата и петата година;

- превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;

 Изборът на видовете за залесяване трябва да бъде съобразен за съответния тип месторастене, съгласно Квалификационната схема на типовете горски месторастения в Република България (2011 г.). Дава се приоритет на местни устойчиви видове за съответния район и тип месторастене. От интродуцираните видове могат да се използват за залесяване само тези от тях, за които при оценка на въздействието не е установено, че застрашават биологичното разнообразие и екосистемните услуги или оказват отрицателно влияние върху здравето на хората. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда и включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за горите (ЗГ) и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за водите (ЗВ), Закон за защита на растенията.

      За съжаление залесяването с пауловния не се подпомага по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ по следните причини:

1. Залесяванията по тази процедура са с екологична насоченост, а нямат за цел производството на дървесина;

2. Пауловнята е чуждоземен вид, неинтродуциран у нас и все още не са направени изследвания за влиянието му върху околната среда;

3. За да бъде допустимо залесяването по тази процедура, изборът на дървесен вид за залесяване трябва да е според типа на горското месторастене, а пауловнята, като чуждоземен вид не присъства в Квалификационната схема на типовете горски месторастения в Република България (2011 г.).

 Във връзки с приетия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода (СПРЗСР) 2023- 2027 г., ще има подпомагане по интервенцията „Залесяване и възстановяване“. Интервенцията ще подпомага следните дейности:

  • Залесяване на земеделски и неземеделски земи;
  • Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития;
  • Възстановяване на защитни горски пояси.

 Ще се подпомага и поддръжка до пет години след залесяването/възстановяването. Поддръжката ще включва отглеждане до петата година след създаването и попълване през първата година след залесяването/възстановяването.

  За залесяване/възстановяване ще се използват с приоритет местни дървесни и храстови видове и произходи, според типа на месторастене и типа местообитание.

  Не се допуска подпомагане:

  • при залесяване на дървесни видове с цел създаване на култури с кратък цикъл на ротация;
  • при залесяване с цел производство на коледни елхи;
  • при залесяване на бързорастящи дървета за производство на енергия;
  • при залесяване на уязвими местообитания като торфища, влажни зони, карстови и силикатни терени, автохтонно не поддържащи горско-дървесна растителност(местообитания с европейска значимост, започващи с кодове 6, 7, и 8);
  • при залесяване на лесонепригодни горски територии, освен в случаите на частично лесонепригодни такива, доказано с протокол между РДГ и собственика за голината, определена като лесонепригодна;
  • при залесяване на земеделски земи с висока природна стойност;
  • в зоните, включени в мрежата „Натура 2000“, залесяването е допустимо само ако съответства на целите на управлението на тези зони и е съгласувано с органа на държавата членка, който отговаря за прилагането на „Натура 2000“.

 Към момента нямаме информация кога ще бъде обявен прием за кандидатстване по тази интервенция и дали залесяването с пауловния ще бъде допустимо за подпомагане.

 Нашият съвет е да посетите най-близкия и удобен за Вас териториален областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) или Мобилен общински офис (МОО) на НССЗ и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на земеделска дейност. Може да се свържете с наш експерт и по телефона. След като експертите ни се запознаят детайлно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по-подробна информация, за развитие на Вашето стопанство, включително възможности за кандидатстване за получаване на финансиране по интервенциите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР). 


НССЗ има офис във всеки областен град на страната, както и мобилни общински офиси в 28 общини на територята на страната.

Работно време на офисите на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните и мобилни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни в рубрика „Контакти”, https://www.naas.government.bg/contacts