Въпрос:  

 Регистриран съм като земеделски производител, а градините, които „чертая“ отглеждам по методите на биологичното производство, кандидатствах по мярка 11 „Биологично земеделие“. Тъй като има промяна в арендния договор, който изтича в края на тази стопанска година, бих искал да се откажа от субсидията своевременно, за да предотвратя бъдещи санкции по неизпълнение на мярката за следващите 3 години.

  Бихте ли ми помогнали в оформянето на молбата. Има ли формуляр, който да ми изпратите или да ме насочите към сътрудник/консултант, който да оформи молбата. Благодаря предварително.


Отговор:

 Предоставената от Вас информация не е достатъчна, необходимо е да разполагаме с информация относно броя и вида на културите, които се отглеждат по методите на биологичното производство, размера на площите на всяка една култура и не на последно място кога първоначално е сключен договора със сертифициращата организация, арендния договор и кога за пръв път е подадено заявление за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020.

 На първо място нашият съвет е да посетите най-близкия и удобен за Вас териториален областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) или Мобилен общински офис (МОО) на НССЗ и да се консултирате с нашите експерти относно посочения казус.

 Основният нормативен документ, който регламентира прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 е Наредба № 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в сила от 27.02.2015 година /Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. ДВ. бр.76 от 27 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., доп. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г., изм. ДВ. бр.20 от 3 Март 2023г./ /https://lex.bg/en/laws/ldoc/2136458723/

 На второ място е важно да се изясни въпросът кога точно е поет новия ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“, а именно през коя точно година се е случило това. Това е важно от гледна точка на това, че чл. 6, ал. 4 на горепосочената наредба гласи следното:

„(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) През 2021 г. могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност:

1. две години по направление "Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват площи в преход;

2. една година по направление "Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи“.

 Това на практика означава, че ако сте поели ангажимент по подмярката за пръв път през 2021 година  можете да поемате нов ангажимент за срок от две години ако са включени площи в преход и една година ако площите Ви са сертифицирани като биологични.

 В същото време чл.6, ал. 6 от горепосочената Наредба гласи:

„(Нова - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) През 2022 г. могат да се поемат нови ангажименти с продължителност:

1. три години по направление "Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват площи в преход;

2. една година по направление "Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;

Във всички останали случаи, е посочено в чл. 6, ал. 1 на горепосочената наредба следното:

„(1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Биологичните дейности от съответното направление се изпълняват за период от пет последователни години.“ /https://lex.bg/en/laws/ldoc/2136458723/

 От зададения въпрос и краткото изложение на ситуацията във Вашето стопанство може да се предполага, че арендния договор, с който стопанисвате земите и културите, които отглеждате по методите на биологичното производство изтича на 30.09.2023 година. Това налага извода, че ангажимента ви по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 би трябвало да е валиден за следващите три години, както сама посочвате в своя въпрос, което от своя страна води до следващия извод, че две години от ангажимента би трябвало да са изтекли, тъй-като ангажимента е пет годишен, както е посочено в Чл. 6. на Наредба № 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“. Но отново подчертаваме факта, че горепосоченото е целесъобразно да се изясни при предоставяне на допълнителна информация от Ваша страна и препоръчително посещение на Териториалните областни офиси /ТОО/ или Мобилните общински офиси /МОО/ на Националната служба за съвети в земеделието.

 Изхождайки от косвения извод, посочен по-горе, Ви обръщаме внимание на чл. 15, ал.5 и ал. 6 на горепосочената наредба, които гласят следното:

„(5) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства поетият ангажимент се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин финансова помощ.

(6) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА, от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него лице или от неговите правоприемници в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него лице или неговите правоприемници са в състояние да направят това.

 Вземайки впредвид горепосоченото, на първо място следва да  изясним какво тлябва да се има впредвид под понятието „форсмажорни или изключителни обстоятелства“. Посоченото понятие е регламентирано в чл. 2, параграф 2 на Регламент № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1306/, който гласи:

 „За целите на финансирането, управлението и мониторинга на ОСП „непреодолима сила“ и „извънредни обстоятелства“ могат да бъдат признати по-специално в следните случаи:

а)         смърт на бенефициера;

б)         дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициера;

в)         тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;

г)         случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;

д)         епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефециера;

е)         отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.“

 Горепосоченото е залегнало и в параграф 1, т. 9 от Наредба № 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020От цитираното е видно, че Вашият случай, а именно прекратяването на арендния договор преди изтичането на ангажимента по мярка 11 „Биологично земеделие“, независимо дали е по инициатива на собственика на площите или на арендатора, не попада в горепосочените хипотези и в този смисъл не може да се счита за форсмажорно или изключително обстоятелство.

 Поради горепосочената причина, за Вашия конкретен случай, следва да е валиден чл. 19а на Наредба № 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в сила от 27.02.2015 година /https://lex.bg/en/laws/ldoc/2136458723/. В чл. 19а, ал. 1 на посочената наредба е посочено следното:

„(1) Подпомаганите земеделски стопани могат да поискат прекратяване на поет многогодишен ангажимент като подадат в съответната Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция, заявление за доброволен отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и възстановят получената до момента финансова помощ съгласно чл. 15, ал. 4. Заявлението за доброволен отказ може да бъде подадено до момента на извършване на плащането по подадено заявление за плащане в текуща година, но не по-късно от 1 декември на годината на подаване.“

Посочената алинея пренасочва към  чл. 15, ал. 4 на посочената наредба, която гласи:

„(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Подпомаганите земеделски стопани възстановяват получената до момента финансова помощ по съответното направление заедно със законните лихви, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) не са предоставили в Държавен фонд "Земеделие" в срока по чл. 33, ал. 1, т. 2 за съществуващи ангажименти, а за ангажиментите, поети през 2021 г. и 2022 г. в срока по чл. 33, ал. 1, т. 5 сертификат за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3, тогава възстановяват част от изплатената до момента финансова помощ по направлението; тази част се определя като процентно съотношение между размера на площите, за които няма представен сертификат в срока по чл. 33, ал. 1, т. 2 или 5, и декларираната от тях площ през последната година от ангажимента;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) е прекратен поетият многогодишен ангажимент; от кампанията на първоначално одобрение по мярката до кампанията, за която са установени неспазванията по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5, възстановяват:

а) 100 % от изплатената финансова помощ, ако е до края на третата година;

б) 40 % от изплатената финансова помощ, ако е до края на четвъртата година;

в) 20 %, ако е до края на петата година;

г) 10 %, ако е след петата година;

3. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) е прекратен поетият многогодишен ангажимент на основание ал. 2 и/или 3 и не са предоставили в Държавен фонд "Земеделие" сертификат за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3.“

От всичко посочено дотук могат да се направят следните изводи:

1. Имате право да подадете в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция“ по постоянен адрес заявление за отказ по образец одобрен от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, като заявлението трябва да бъде подадено преди получаването на плащането за съответната година и не по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението за плащане.

2. Получената до момента финансова помощ следва да бъде възстановена; тъй-като не е налице в случая форсмажорно или изключително обстоятелство, не съществува възможност получените до момента средства да не бъдат възстановени.

3. Ако се базираме на предоставената от вас информация, а именно, че най-вероятно остават още три години от ангажимента ви по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020, то би следвало да са изтекли две години, което от своя страна води до извода, че попадате в хипотезата на чл. 15, ал. 4, т. 2, подт. а, а именно, че цялата получена до момента финансова помощ следва да бъде възстановена.

 Наред с горепосочените изводи следва да имате впредвид и ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020, които допълват горепосоченото, както следва:

„(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 1, не може да ползва никакви права от заявлението за плащане по съответното направление.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Заявлението за доброволен отказ по ал. 1 не се одобрява от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, когато:

1. са установени нарушения и неспазване на изисквания по подадено заявление за плащане през годината на подаване на заявлението за доброволен отказ;

2. заявлението за подпомагане/плащане е избрано за извършване на проверка на място;

3. земеделският стопанин не е възстановил получената финансова помощ.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Не се приемат заявления за доброволен отказ в периода на извършване на кръстосани проверки. Периодът за извършване на кръстосани проверки се обявява на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие". /https://www.dfz.bg/

(6) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Не се отпуска финансова помощ за съответното направление за годината на подаване на заявлението за доброволен отказ.

 Във връзка с горепосоченото препоръчваме да положите усилия и търсене на възможности за удължаване на срока на сключения от Вас аренден договор с анекс нотариално заверен и вписан в Службата по вписванията, в който да е посочен срок най-малко до годината на изтичане на ангажимента по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 или по-дълъг срок. По този начин бихте могли да пръдължите ангажимента си по посочената мярка до изтичане на петте години.

 Тъй-като за по-подробен и изчерпателен отговор, е необходима по-подробна информация от Ваша страна, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят детайлно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по-подробна информация, включително за попълване на заявлението за доброволен отказ по образец визирано в чл. 19а, ал. 1 от Наредба № 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 /https://lex.bg/en/laws/ldoc/2136458723/

 Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България (СПРЗСР) за периода 2023 – 2027 г. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по интервенции от СПРЗСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната, както и мобилни общински офиси в 28 общини на територията на страната.

Работно време на офисите на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните и мобилни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни в рубрика „Контакти”, https://www.naas.government.bg/contacts .