Въпрос:  

 Тъй като в новия стратегически план населените места в общини с град от над 15 000 души вече не се водят „селски регион“, означава ли това, че земеделските стопани в тези общини няма да бъдат подпомагани през новия програмен период?


Отговор:

 В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме, че в Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. се обръща особено внимание на необходимостта от подпомагане доходите на земеделските стопани. Подкрепата на доходите на заетите в сектора има за цел осигуряване на устойчиво развитие на отрасъла и осигуряване на продоволствената сигурност на страната, запазване на земеделското производство и предотвратяване на изтичането на работещи от земеделския сектор. Сближаването на доходите на земеделските стопани със средното равнище на доходи в другите сектори в икономиката е необходимост, тъй като селското стопанство се характеризира с по-ниска доходност, в сравнение със средното равнище на икономиката на страната и други икономически дейности. В Стратегическият план ролята на субсидиите по ОСП продължава да е важна за подпомагане на доходите на земеделските стопани. По голямата част от схеми и интервенции се прилагат на Национално ниво, като част от тях се прилагат само на територията на селски райони.

 Чрез инструментариума на директните плащания и насочени интервенции към установените потребности, е предвидено подпомагане (при сътветно териториално приложение) чрез следните Преки плащания, секторни интервенции и интервенции за развитие на селските райони:

I.А.1 - Основно подпомагане на доходите за устойчивост-Териториално приложение: Национално равнище

I.А.2. - Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост-Териториално приложение: Национално равнище

I.А.4 - Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.1.1 - Еко схема за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи)-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.1.2 - Еко схема за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни) -Териториално приложение: Национално равнище

I.В.2 - Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.3 - Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.4 - Еко схема за намаляване използването на пестициди-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.5 - Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.7 - Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.8 - Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури-Териториално приложение: Национално равнище

I.В.9 - Еко схема за буферни екологични ивици-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.1 - Обвързано с производството подпомагане за млечни крави -Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.10 - Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.11 - Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.12 - Обвързано с производството подпомагане на доходите –плодови насаждения до встъпването им в плододаване-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.13 - Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани)-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.14 - Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер)-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.15 - Обвързано с производството подпомагане на за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши)-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.16 - Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи, лук и чесън)-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.17 - Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.18 - Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони-Национално равнище с регионални елементи

I.Б.19 - Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури -Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.2 - Обвързано с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.3 - Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.4 - Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави включени в развъдни програми-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.5 - Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.6 - Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони-Национално равнище с регионални елементи

I.Б.7 - Обвързано с производството подпомагане за биволи-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.8 - Обвързано с производството подпомагане за овце и кози включени в развъдни програми-Териториално приложение: Национално равнище

I.Б.9 - Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони-Национално равнище с регионални елементи

I.Г.1 - Интервенции в сектор „Плодове и зеленчуци-Териториално приложение: Национално равнище

I.Е.1 -  Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации-Териториално приложение: Национално равнище

I.Е.2 - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата- Териториално приложение: Национално равнище

I.Е.3 - Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели-Териториално приложение: Национално равнище

I.Е.5 - Инвестиции в материални и нематериални активи-Териториално приложение: Национално равнище

І.Е.4 - Рационализиране на подвижното пчеларство-Териториално приложение: Национално равнище

I.Е.6 - Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества-Териториално приложение: Национално равнище

I.Е.7 - Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели-Териториално приложение: Национално равнище

 I.Е.8 - Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти- Териториално приложение: Национално равнище

I.Е.9 - Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти-Териториално приложение: Национално равнище

 І.Д.1 - Преструктуриране и конверсия на лозята-Териториално приложение: Национално равнище

I.Д.2 - Инвестиции в лозаро-винарския сектор-Териториално приложение: Национално равнище

I.Д.7 - Събиране на реколтата на зелено-Териториално приложение: Национално равнище

 I.Д. 6 - Застраховане на реколтата-Териториално приложение: Национално равнище

I.Д.4 - Информиране в държавите членки-Териториално приложение: Национално равнище

I.Д.8 - Насърчаване на винения туризъм-Териториално приложение: Национално равнище

I.Д.3 - Популяризиране в трети държави-Териториално приложение: Национално равнище

I.Д.5 - Инвестиции в екологични съоръжения-Териториално приложение: Национално равнище

I.Г.2 - Интервенции в сектор "Мляко и млечни продукти"- Териториално приложение: Национално равнище

 II.A.1 - Биологично производство-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.10. - Използване на устойчиви практики и сортове, отглеждане при специфични условия-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.11 - Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт - Териториално приложение: Национално равнище

II.А.12. - Насърчаване на естественото опрашване-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.15. - Устойчиво управление на пасища в земеделски земи с ВПС-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.4. - Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.5. - Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.6. - Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.7 - Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)-Териториално приложение: Национално равнище

 II.А.8. - Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи-Териториално приложение: Национално равнище

II.А.9 - Създаване и възстановяване на екологичната инфраструктура- Териториално приложение: Национално равнище

II.АЕ.3. - Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии- Териториално приложение: Национално равнище

ІІ.А.13 - Горско екологични дейности в горите-Териториално приложение: Национално равнище с регионални елементи

II.Б.1. - Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения - Териториално приложение: Национално равнище

II.В.1. - Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 - Териториално приложение: Национално равнище

ІІ.А.14 - Подпомагане по Натура 2000 за гори - Териториално приложение: Национално равнище с регионални елементи

II.Г.1 - Инвестиции в земеделските стопанства - Териториално приложение: Национално равнище

II.Г.1.1. - Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда - Териториално приложение: Национално равнище

II.Г.2 - Инвестиции за преработка на селскостопански продукти - Териториално приложение: Национално равнище (Териториалният обхват на проектните предложения, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук е територията на селските райони)

II.Г.2.1 - Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда-Териториално приложение: Национално равнище (Териториалният обхват на проектните предложения, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук е територията на селските райони.)

II.Г.3 - Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони- Интервенцията се прилага на територията на селските райони на Република България

II.Г.4 - Възстановяването на земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия- Териториално приложение: Национално равнище

II.Г.5 - Инвестиции в инфраструктура за напояване- Териториално приложение: Национално равнище

II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони-Интервенцията се прилагане на територията на селските райони на Република България

II.Г.7 - Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони- Интервенцията се прилагане на територията на селските райони на Република България

ІІ.Г.10 - Залесяване и възстановяване-Териториално приложение: Национално равнище

ІІ.Г.11 - Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития- Териториално приложение: Национално равнище

ІІ.Г.12 - Подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на горските екосистеми чрез подпомагане провеждането на сечи в горските територии-Териториално приложение: Национално равнище

ІІ.Г.13 - Намаляване загубата на биологично разнообразие, опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните дейности в горските територии-Териториално приложение: Национално равнище

ІІ.Г.14 - Първична преработка на дървесина-Териториално приложение: Национално равнище

II.Д.1. - Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство-Териториално приложение: Национално равнище

II.Д.2. - Подпомагане на много малки земеделски стопанства-Териториално приложение: Национално равнище

II.Е.2 - Инструменти за управление на риска в земеделието-Териториално приложение: Национално равнище

II.Ж.1. - Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации-Териториално приложение: Национално равнище

II.Ж.2. - Сътрудничество за къси вериги за доставка и местни пазари-Териториално приложение: Национално равнище

II.Ж.3 - Подкрепа на организации на производители или групи от производители-Териториално приложение: Национално равнище

II.Ж.4 - Популяризиране и подкрепа на схеми за качество, признати от Съюза или от държавите членки, както и тяхното използване от земеделските производители-Териториално приложение: Национално равнище

II.Ж.5 - Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие-Териториално приложение: Национално равнище

II.И.1. - Консултанстки услуги и повишаване на консултантския капацитет-Териториално приложение: Национално равнище

II.И.2. - Професионално обучение и придобиване на знания-Териториално приложение: Национално равнище

 В допълнение на гореспоменатите възможности за подпомагане по Стратагическия план (СП) за развитие на земеделието и селските райони на РБългария, специално за селските райони има споразумение за партньорство с Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. (ПРР) е по секторен и териториален признак:

  • По СП и ПРР ще бъдат финансирани огледални инфраструктурни мерки, като СП ще подкрепи 215 общини в обхвата на дефиницията за „селска община“, докато ПРР ще подкрепи останалите 50 общини от градски тип. Така върху цялата територия на страната ще бъде осигурен достъп до финансиране.
  • По СП ще се предоставя подкрепа за общинска образователна инфраструктура (училища и детски градини, общинска собственост) разположена на територията на селските райони, а ПРР ще подпомага инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски градини само на територията на 50 общини от градски тип.
  • По СП ще се финансират мерки за поддържане и изграждане на общинска пътна инфраструктура в селските общини в страната, а ПРР ще финансира пътища I, II, III и IV клас на територията на градските общини в страната извън Трансевропейската пътна мрежа.
  • СП ще подпомага интервенции за зелени площи, паркове и градинки за широко обществено ползване на територията на селските общини, а ПРР ще подпомага Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства в 50 общини от градски тип, вкл.: изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, включително физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради; мерки за повишаване на сигурността в градските обществени пространства, включително пътна безопасност и подобряването на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти; обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики; създаване на достъпна архитектурна среда.
  • СП ще подпомага интервенции за малка спортна инфраструктура (спортни площадки и др.) на територията на селските общини, а ПРР ще подпомага инфраструктура и оборудване за масов спорт в 50 общини от градски тип.
  • СП ще подпомага интервенции в културни обекти (читалища) на територията на 215 селски общини, а ПРР ще финансира инфраструктура и оборудване за културни организации и сгради в 50 общини от градски тип.

 Стратагическият план е синхронизиран също така с: Програма „Развитие на човешките ресурси― 2021-2027 (ПРЧР), Програма Техническа помощ 2021-2027 (ПТП), Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027), Програма „Околна среда― (ПОС), По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията― за периода 2021-2027 г.(ПКИП 2021-2027 г.), Програма „Образование― 2021-2027 г. (ПО).

 Можете да се запознаете подробно със Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.  на следния линк:https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2022/11/10/sfc2021-2023bg06afsp001_11_202211091917_5986616301530552696.pdf  

 Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че ще бъдат подпомагани земеделски стопани, които извършват селскостопанска дейност и са вписани в националния Регистър на земеделските стопани.

 Важно е да Ви информираме, че за подпомагане за преките плащания се изисква: да стопанисва минимум 0,5 ха земеделски площи и/или да има регистрирани във Ветис минимум 5 крави и/или юници и/или да има регистрирани във Ветис минимум 10 овце-майки и/или кози-майки

 Тъй като нямаме достатъчно информация за Вашето стопанство, Ви съветваме да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат подробна информация.

 Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от ПРСР.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49    


Главна дирекция «Съвети в земеделието »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91