Въпрос:

Здравйте, имам 24 пчелни семейства и се регистрирах като земеделски производител миналото лято. Имам 23 декара  земеделска земя в землището на селото и искам да засея медоносни култури, с които да подпомогна медосбора. Интересува ме, има ли субсидиране за подобна практика и какво трябва да направя?


Отговор:     

В отговор на зададения от Вас въпрос Ви информираме следното:

Като регистриран земеделски производител по реда на с Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, наричана за краткост по – долу в текста „Наредба №3/1999“ https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334 бихте могли да отглеждате селскостопански животни и земеделски култури, които да получат подпомагане.

В случая ако засеете/засадите култури за подобряване на медосбора може да получите подпомагане по схеми за единно подпомагане на площ. Ако искате да кандидатствате, предходната година до 31.07. трябва да вписвате правно основание за ползваните площи в Общинска служба „Земеделие“ по местонахождение на имотите и да подадете декларация дали ще ползвате имотите в реални граници или комасирано в споразумение. В случая в гр. Трън. Правното основание е документ за собственост, договори за наем, договори за аренда, споразумение по чл. 37в от ЗСЗПП. Това ще Ви даде възможност от 01.03 следващата календарна година пак в Общинска служба „Земеделие“ в гр. Трън да очертаете в Интегрираната система за администриране и контрол на ДФЗ, парцелите или физическите блокове от споразуменията, за което ще получите подпомагане за съответната стопанска година, която започва от 01.10 до 31.09 следващата година.

Всяка година от 01.10 до 15.05. е необходимо да се пререгистрирате по реда на  Наредба №3/1999г,, след което да очертаете площите без санкция.

Подпомагане за пчелните семейства бихте могли да получите по Пчеларската програма и по мярка  11 „Биологично земеделие“от ПРСР 2014-2020 г.

 За кандидатстване по Пчеларската програма освен регистрация като земеделски стопанин по реда на  Наредба №3/1999г е необходимо стопанството и производителят да са регистрирани по реда на Наредба №26/2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и да имате квота за меда. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135700088

 По програмата  се подпомага закупуването на пчели-майки, отводки и пчеларски инвентар.

Относно втората част на въпроса за медоносните култури темата е много обширна. На практика почти всички култури са медоносни. В региона на гр. Перник, вкл. и гр.Трън, като такава култура целенасочено се сее фацелия. Както разбрах при разговор с Вас сте се насочили към нея. В района, където се намира пчелинът има и рапица, и слънчоглед, както и диви билки, които също подобряват медосбора.

Фацелията по номенклатура е фуражна култура, но е признато медоносна и подобрява медосбора. Сее се на пролет, като може да го направите на интервали от 10-12 дни за удължаване на медосбора. Може да се засява веднага след снеготопенето със сеялка за слята сеитба с 1-1,2 кг. семена на дка, след което е добре да валирате посева за равномерно поникване. Тъй като  ще се ползва от пчелите през вегетацията не се изискват някакви специални грижи. Добър медосбор се получава и при някои етерично маслени култури и лечебни растения - лавандула, риган, кориандър и др.

За по-подробна консултация и по други интересуващи Ви въпроси Ви каним да посетите териториалния областен офис на НССЗ в гр. Перник, който се намира в гр. Перник, площад „Кракра Пернишки“ №1, Синдикален дом, етаж 3, стаи 304-305 от 9,00 до 17,30 часа.

Телефони за връзка 0885841633 - Ирена Топалова и 0889906784 - Сашка Станимирова.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.


Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91