Въпрос:  

Здравейте! Искам да се занимавам с отглеждането на едър рогат добитък-крави и телета за продажба, какво е необходимо да се направи, какви са изисквания за обект, документация, разрешителни? Възможно ли е получаване на субсидии (евросредства) на какъв етап се получават? Какви са стъпките които трябва да се преминат?


Отговор:

 В отговор на поставеният въпрос, Ви информираме, че за да отглеждате животни e задължително да разполагате с регистриран в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) собствен или нает животновъден обект (ЖО). Това е задължетелно и неотменно условия за всички земеделски стопани, които възнамеряват да отглеждат животни за производство на селскостопанска продукция, включително и за тези отглеждащи животни за лични нужди.

 Регистрацията на животновъдните обекти се извършва по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Тя удостоверява съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях. Тези изисквания съгласно чл.137, ал. 10 от ЗВД се определят с наредби на Министъра на земеделието, храните и горите. Такава е Наредба № 44 от 20.04.2006 г., (посл. изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.) за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, която конкретизира изискванията при отглеждане на всички видове животни, в т.ч. крави. За да бъде регистриран ЖО, следва да подадете Заявление по образец до директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намира ЖО.

 Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

1.  Копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;

2.  Копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;

3.  Копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;

4.  Документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2 от ЗВД, когато плащането не е извършено по електронен път.

 След подаване на заявлението, директора на ОДБХ назначава комисия за проверка обстоятелствата на място. Ако при проверката комисията констатира нередности, т.е. неизпълнение на определени законови изисквания, тя изготвя предписание, което зем. стопанин трябва да се изпълни в определения в предписанието срок, посочен в протокола. Когато комисията констатира, че зем. стопанин е изпълнил всички законови изисквания, ЖО се регистрира в информационната система на БАБХ, за което собственика получава Удостоверение за регистрация на животновъден обект. Удостоверението съдържа информация за собственика на ЖО, за максималния му капацитет за конкретният вид животни/птици, неговите GPS координати  и  ветеринарния регистрационен номер, с който той ще се идентифицира занапред.

 Подробна информация и образци на визираните по – горе документи може да намерите на сайта на БАБХ на ел. адрес: https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMAkICzQwCA8zNA9yCDY3cHQ31wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXATPFxCHIEmBBkGBHuZGZj4G0IV4DGjIDfCINNRUREAFqcd0w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 За да продавате селскостопанска продукция е  необходимо да се регистрирате и като земеделски стопанин (физическо или юридическо лице)  по реда на Наредба №3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549710334). Регистрацията се извършва в Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице въз основа на данните вписани от Вас в анкетна карта с анкетни формуляри. В резултат на регистрацията ще получите регистрационна карта.

 Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 във връзка с чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Всеки регистриран земеделски стопанин трябва да се осигурява като такъв, на основание чл.4, ал.3, т.4 от КСО. Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица, в т.ч. регистрираните земеделски стопани възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Осигурителните вноски за регистрираните земеделски стопани се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Моментът на придобиване качеството на „регистриран земеделски стопанин” може да е различен от момента на реалното започване на дейност. Относим към общественото осигуряване е именно този по-късен момент на полагане на труд и развиване на дейност като регистриран земеделски стопанин, от който за лицето възниква задължението да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП в 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност, с която да заяви началото на трудовата дейност и вида на осигуряването. Упражняването на трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от държавното обществено осигуряване социални рискове. Обвързването на осигуряването с полагането на труд е изведено в чл.10, ал.1 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването,  т.е. задължението на регистрирания земеделски стопанин да се осигурява като самоосигуряващо се лице ще възникне, когато то започне да полага труд в това качество. Предвид изложеното, стопанинът подлежи на задължително осигуряване за фондовете на държавното обществено осигуряване само за периодите, през които упражнява трудова дейност като регистриран земеделски стопанин. При отглеждането на крави няма сезонност, има целогодишна заетост, но ако възникнат различни обстоятелства, за месеците на календарната година, през които няма да упражнява дейност, няма да има задължение да внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице по чл.4, ал.3, т.4 от КСО. Обобщено казано, земеделският стопанин има право да прекъсва дейност и да не внася задължителни осигуровки за времето, когато не упражнява селскостопанска дейност. За целта той трябва да подаде специална декларация в НАП, в която посочва месеците през годината, през които няма да упражнява селскостопанска дейност.

 Чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) можете да намерите пълна информация за всички отворени/приключили към момента процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г., в т.ч. насоки за кандидатстване и изпълнение, критерии за подбор, начален и краен срок за кандидатстване, както и всички документи за информация, попълване при кандидатстване и изпълнение на проектното предложение, на ел. адрес: (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index).

 Пълна информация по действащите интервенции за директни плащания за кампания 2023 г. препоръчваме да потърсите в Наръчникът за Директни плащания за кампания 2023г., който е публикуван на сайта на МЗм на следния ел. адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/polezni-nasoki-prezentacii-i-rkovodstva/

 Тъй като не разполагаме с достатъчно детайлна информация за Вашите намерения и възможности, Ви съветваме своевременно да посетите най-удобния за Вас офис на НССЗ или да се свържете с наш експерт по телефона. След като експертите ни се запознаят подробно с Вашата дейност и намерения, ще Ви дадат по-подробна информация, относно съществуващите възможности за подпомагане на Вашите дейности, включително по Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.       

 НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите за подпомагане по различни интервенции от Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и оказва съдействие на земеделските стопани при подаване на проектното предложение.

 За земеделските стопани е важно да знаят, че експертите на НССЗ предоставят също така безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани със Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите.

 Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” – https://www.naas.government.bg/contacts .


НССЗ има офис във всеки областен град на страната. Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.