Въпрос:  

Здравейте,

Имам въпрос относно регистрацията ми като Земеделски производител. Аз съм студент втора година в Технически университет София и там ми плащат здравни осигуровки. Въпроса ми е след като се регистрирам трябва ли да плащам допълнителни здравни осигуровки след като те ми ги плащат или трябва да се отпиша от там и да започна да си ги плащам самостоятелно?

Благодаря предварително!


Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви уведомяваме, че направихме проучване чрез телефонен разговор с експерти от Отдел „Методология“ на Национална агенция за приходите“ (НАП), които обясниха следното: Ако лице, което в момента е студент, независимо от висшето учебно заведение реши да се регистрира като земеделски стопанин по реда на Наредба №3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, то лицето следва незабавно да уведоми администрацията на висшето учебно заведение (счетоводният отдел, или инспектората), че се осигурява здравно като физическо лице земеделски стопанин, съответно висшето учлище ще прекрати здравните осигуровки на лицето.

Уведомлението на администрацията на висшето учебно заведение следва да се направи след като вече сте регистриран земеделски стопанин и сте уведомили НАП, че стартирате дейност като земеделски стопанин, след което Вие поемате отговорност да внасяте Вашите задължителни осгурителни вноски като земеделски стопанин по смисъла на  Кодекса за социално осигуряване (КСО) (https://www.lex.bg/laws/ldoc/1597824512)

Уведомяваме Ви също, че не е възможно здравните осигуровките Ви да се поемат от университета, а Вие като регистриран земеделски стопанин да не внасяте здравни осигуровки – това е недопустимо.

Представяме Ви накратко и стъпките за регистрация по реда на Наредба №3/1999г.:

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба №3/1999, на регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

Съгласно чл.3, ал.6 от Наредба №3/1999, регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.

Необходимите документи за регистрация на земеделски стопанин са следните:

Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната общинската служба по земеделие (ОСЗ) или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от ОСЗ.

1. За юридически лица:

1.1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация от Търговският регистър

1.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

2. За физически лица:

2.1. Документ за самоличност;

2.2. Справка от Търговският регистър по БУЛСТАТ за земеделски стопани, на които се прави пререгистрация;

Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани(физически или юридически лица), които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание (документи за собственост и/или договори за наем или аренда), за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители(ЗПЗП) https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656 . При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител.

Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3 от Наредбата.

Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.

Процедурата за регистрация е следната:

Попълнените анкетните формуляри се заверяват от ОСЗ  и в срок до 20 дни от датата на заверката, но не по-късно от края на срока по чл. 5, ал. 3 при годишна заверка се представят от земеделския стопанин или от упълномощеното от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в ОДЗ. При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава издадената регистрационна карта.

В случай, че досега не сте била регистрирана в качеството на земеделски стопанин по реда на Наредба №3/1999 г., можете да се регистрирате по всяко време на годината.

Всеки регистриран земеделски стопанин е длъжен в едномесечен срок да подаде в съответната ОСЗ или ОДЗ информация за настъпилите промени в данните, обявени към момента на регистрация, или заверката за съответната година.

За да поддържате статутът си на регистриран земеделски стопанин (т.нар. пререгистрация) е необходимо да представяте ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, т.е. до изтичане на последния ден на срока за подаване на заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. За настоящата стопанска година крайният срок за това е 09.06.2021 г. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност. При неспазване на срока за пререгистрация лицата губят статута си на земеделски стопани, както и правата, произтичащи от това за съответната стопанска година.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:

1. финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие";

2. средства от централния бюджет за държавни помощи.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата, регистрираните земеделски стопани имат право:

1. да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;

2. да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;

3. да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;

4. да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП.

Информираме ви също, че за да отглеждате животни трябва да имате регистриран животновъден обект съгласно Закон за ветеринарномедицинската дейност  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512300

Българската агенция по безопасност на храните(БАБХ) е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните и регистрацията на животновъдни обекти(чл.137).

ВАЖНО! Осигуряването в качеството си на земеделски стопанин  е задължение на същия след регистрацията му по Наредба № 3 от 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549710334 ). На основание чл.4, ал.3, т.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (https://www.lex.bg/laws/ldoc/1597824512) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО). Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 във връзка с чл.6, ал.8 от КСО.

Регистрираният земеделски стопани подлежи на задължително осигуряване за фондовете на държавното обществено осигуряване само за периодите, през които упражнява трудова дейност като регистриран земеделски стопанин. При условие, че извършваната от него дейност е свързана с известна сезонност и не налага целогодишна заетост, за месеците на календарната година, през които няма да упражнява дейност, няма да има задължение да внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице по чл.4, ал.3, т.4 от КСО.

Във връзка с горепосоченото се налага извода, че  земеделският стопанин има право да прекъсва дейност и да не внася задължителни осигуровки за времето, когато не упражнява селскостопанска дейност. За целта той трябва да подаде специална декларация в НАП, в която посочва месеците през годината, през които няма да упражнява селскостопанска дейност. По отношение на растениевъдството това обикновено са месеците от ноември до февруари, но същите варират в зависимост от конкретния вид на упражняваната селскостопанска дейност. Що се отнася до животновъдството, в повечето случаи дейността в животновъдните ферми е целогодишна и през цялата година се упражнява селскостопанска дейност. Или иначе казано през декларираните неактивни месеци от годината не дължите осигуровки и не подавате декларации във връзка с внесените осигуровки. За останалите месеци, в които упражнявате активна селскостопанска дейност ежемесечно подавате посочените декларации.

Препоръчваме Ви да посетите наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите, свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства и могат да Ви окажат съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които Службата работи.

В случай че се интересувате в момента експертите на НССЗ изготвят и ще изготвят безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3.„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На 30.11.2021 старита прием на проектни предложения, който ще продължи до 02.03.2022 г.. Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН 2020.


НССЗ има офис във всеки областен град на страната.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - https://www.naas.government.bg/contacts/p49


Главна дирекция «Съвети в земеделието и аналитична лаборатория »

Национална служба за съвети в земеделието

e-mail: gdsz@naas.government.bg

тел.: 02 / 810 09 71, 74, 76, 77, 78, 79 и 91