Аналитичната лаборатория подпомага съветническата дейност на НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО и земеделските производители за успешно прилагане на ОСП и мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  2014-2020 г.

Направленията на лабораторната дейност са свързани с изискванията за подобряване качеството на земеделската продукция и повишаване конкурентоспособността на стопанствата.

Чрез лабораторните услуги НССЗ подпомага дейността по предоставяне на различните консултантски пакети от Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 г.  

В Аналитичната лаборатория се приемат проби за почвен анализ:

►  Определяне на почвената киселинност pH(KCl)  и pH(H2O) 

►  Определяне на минерален азот- амонячен (NH4-N)  и нитратен (NO3-N)

►  Определяне на усвоими форми на фосфор (P2O5) и калий (K2O)

► Определяне на общ азот в почва

► Определяне на активен калций

► Определяне на хумус


ЦЕНОРАЗПИС
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
УКАЗАНИE ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ


Работно време

от понеделник до петък / 9:00 - 17:30 часа

тел. 02/8100 09 93

laboratory@naas.government.bg


Гергана Борисова

главен експерт

моб. тел.: 0886 921 127

gergana@naas.government.bg

Милена Ковачева

главен експерт 

моб. тел.: 0884 206 248

milena.kovacheva@naas.government.bg


Уважаеми клиенти на Аналитична лаборатория, 

Срокът за предоставяне на административната услуга е 15 работни дни. В случай на заявен голям брой анализи на почвени проби, надхвърлящи капацитета на лабораторията, срокът за изработването им може да бъде удълженен. 

Извършването на административната услуга може да бъде отказано или забавено, в случай че към датата на подаване на зявлението на продоставянето й:

  • е надхвърлен капацитетът на лабораторията
  • лабораторията има започнати и/или планирани анализи на почвени проби за земеделски стопани, получаващи консултантски пакети по мярка 2 "Консултански услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020, които биха довели до превишаванена капацитета на Центъра.

Забележка: Заявителят няма право да променя, допълва и/или предоставя данните от изпитвателния протокол, от свое име като физическо или юридическо лице извършило агрохимичен анализ