Борис Нешев
Главен експерт

тел.  02 / 810 09 77
моб.  +359 885 622 556
e-mail:  boris@naas.government.bg