Центърът за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите подпомага съветническата дейност на НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО и земеделските производители за успешно прилагане на ОСП и мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  2014-2020 г.

Направленията на лабораторната дейност са свързани с изискванията за подобряване качеството на земеделската продукция и повишаване конкурентоспособността на стопанствата.

Чрез лабораторните услуги НССЗ подпомага дейността по предоставяне на различните консултантски пакети от Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 г.  


ЦЕНОРАЗПИС
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
УКАЗАНИE ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ  

В Центърa за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите се приемат проби за почвен анализ:

►  Определяне на почвената киселинност pH(KCl)  и pH(H2O) 

►  Определяне на минерален азот- амонячен (NH4-N)  и нитратен (NO3-N)

►  Определяне на усвоими форми на фосфор (P2O5) и калий (K2O)

Определяне на общ азот в почва

Определяне на активен калций

Определяне на хумус

Забележка: Заявителят няма право да променя, допълва и/или предоставя данните от изпитвателния протокол, от свое име като физическо или юридическо лице извършило агрохимичен анализ