Обхвата на дейностите на отдел ИОДИМС

  • Организира предоставянето на актуална информация за повишаване на знанията и уменията на земеделските стопани в т.ч. чрез информационно-комуникационни дейности и информационно-обучителни събития и дейности за трансфер и приложение на научните и практическите достижения в областта на земеделието;
  • Организира и координиране организирането на обучения на земеделски стопани;
  • Организира  дейностите на НССЗ, свързани с международното сътрудничество;
 
Борислава Борисова
Нaчалник на отдел
тел. 02 / 8101 09 75
моб. 0882 533 853
borisova@naas.government.bg