Благоевградска област се намира в Югозападна България и граничи със Смоленска, Пазарджишка, Софийска и Кюстендилска области. На запад граничи с Република Македония, а на юг с Гърция. Област Благоевград обхваща 14 общини: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.
По площ област Благоевград е на трето място в страната с територия от 6 449 474 дка и население – 323 552 души, по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Климатът е умереноконтинентален, планински във високите части на планините, а в равнините се чувства влиянието на средиземноморския климат.
В Благоевградска област най-широко разпространени почви са: канелено-горски, алувиално-ливадни, сиви горски, кафяви горски и делувиално-ливадни. Те са благоприятни за развитието на зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, отглеждане на картофи, етерично маслени и билкови култури.
Поземленият ресурс в областта е ограничен. Обработваемата земя заема едва 13,2% от общата и площ, което е само 2% от обработваемата земя на България.
Броят на земеделските стопанства в Област Благоевград е 38 467, което представлява 10.4% от стопанствата в страната – най-голям брой стопанства в България.
Използваната земеделска площ в Благоевградска област е 583 588 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 155 091 дка, трайни насаждения (общо) – 51 634 дка, постоянно затревени площи – 370 620 дка, тютюн – 33 712 дка, лозя – 34 994 дка. Гори и залесени площи - 481 152 дка, необработвани земеделски земи – 73 384 дка. Броят на земеделските стопанства е 38 312, а на животинските единици – 54 519.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Благоевград сочат, че в областта се отглеждат: 30 902 говеда и биволи (5 % от общия брой в страната), крави и биволици - 18 293 ( 5% от общия брой в страната), овце  – 99 814 ( 7% от общия брой в страната), кози – 42 610 ( 11% от общия брой в страната), свине – 16 217 ( 2% от общия брой в страната), птици – 112 612 ( 0,6% от общия брой в страната), пчелни семейства –  14 452 ( 2,5% от общия брой в страната).

 

Екип:

Стилиян Рупов - икономист

Веселин Иванов - икономист

Даниела Иванова - агроном

Благоевград 2709

ул. "Иван Михайлов" 49,

(етаж под офиса на Държавния кадастър)

вх. А, ет. 2, п.к. 352

Сл. тел./факс: 073 / 88 20 19

моб. тел.:
0887 857 879
0886 975 376
0876 215 753

e-mail:  blagoevgrad.m@naas.government.bg