Бургаска област се намира в югоизточната част на България. На изток граничи с Черно море, на запад с областите Сливен и Ямбол, на север – с областите Варна и Шумен, а на юг – с Турция. Област Бургас обхваща 13 общини: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.
По площ област Бургас е най-голяма от 28-те области на България. Заема площ от 7748,1 кв.км (6,9% от площта на България) и население - 415 817 души, по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Климатът е средиземноморски субтропичен. Лятото е дълго и сухо, зимата - влажна и мека. На много места през зимните месеци се наблюдава частична вегетация при зимните житни култури.
Основните почвени типове в Бургаска област са: смолниците, канелено-горски и  алувиално-ливадни почви. Заемат около 90 -92 % от обработваемите земи. Те са благоприятни за отглеждане на зимни житни култури – пшеница, ечемик, зимуващ овес, тритикале и ръж. От пролетните култури - сорго, кориандър, слънчоглед, просо и др.
Използваната земеделска площ в Бургаска област е 2 325 846 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 808 730 дка, трайни насаждения (общо) – 132 977 дка, постоянно затревени площи – 379 212 дка, тютюн – 5 175 дка, лозя – 92 937 дка. , необработвани земеделски земи – 11 823 дка.
Обработваемата земя в областта е 1 808 730.6 дка (78% от ИЗП) и е разпределена в 10 233 земеделски стопанства. Зърнено-житни култури са 56% от обработваемата земя, като 63% от тях са заети с пшеница, 32% с ечемик и 2.5% с царевица за зърно. Техническите култури заемат 36% от обработваемата земя. От тях площите с маслодайни култури са 64%, от които73% - слънчоглед и 25% - рапица. Отглежданият в Област Бургас кориандър заема 32% от техническите култури и 36% от всички площи с кориандър в страната. Трайните насаждения са 6% от ИЗП на областта. От тях 69.9% са заети с лозя, а 29.4 % са заети от овощни видове, като най-голям е делът на черешите – 44.4%, следват праскови и нектарини – 10.7% и ябълки – 10.7%. Постоянно затревените площи са 16% от ИЗП.
  Броят на земеделските стопанства в Област Бургас е 18 662, което представлява 5% от стопанствата в страната. От тях 17 661 стопанисват 2 325 846 дка използвана земеделска площ. Средният размер на ИЗП за областта е 131.7 дка, което е с 30% повече от средната за страната. Стопанствата, които не разполагат с ИЗП са 1 001 бр.
Селскостопански животни, птици и пчели се отглеждат в 13 094 стопанства в областта. Говеда се отглеждат в 30% от тях, овце – в 31%, кози – в 32%, свине – в 24% и птици – в 67 %. В областта се отглеждат 5% от говедата, 8% от биволите и 9% от овцете в страната.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Бургас сочат, че в областта се отглеждат: 27 615 говеда и биволи ( 4,7% от общия брой в страната), крави и биволици – 15 016 ( 4,2% от общия брой в страната), овце  – 132 413 ( 9% от общия брой в страната), кози – 22 332 ( 5,7% от общия брой в страната), свине – 34 158 ( 5% от общия брой в страната), птици – 476 637 ( 2,7% от общия брой в страната), пчелни семейства –  40 306 в 1 534 стопанства ( 6,8% от общия брой в страната).

 

Екип:

Валентин Бялков - зооинженер

Георги Георгиев - икономист

8000 БУРГАС

ул. "Фердинандова" 3, ет. 5

Сл. тел./факс: 056 / 84 14 35

моб. тел.:
0885 832 186
0876 213 653

e-mail:  burgas.m@naas.government.bg