Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с област Варна, на югозапад с област Шумен и на запад с област Силистра. Областта попада в най-източната част на Дунавската хълмиста равнина.Областта включва 8 общини - Балчик, Ген. Тошево, Добрич-град, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел  и Шабла и 215 населени места, от които 6 града.
Областта обхваща част от Добруджанския почвен район. По северната граница са разпространени типични черноземи, а в южна посока преминават в слабоизлужени и излужени черноземи. Мощността на хумусния пласт е 50 – 80 см. По механичен състав те са песъкливо –глинести, а на отделни места леко глинести.
Областта е основен по площ и важност зърнопроизводителен район за страната. Обработваемата земя по данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. е 330 418,57 ха. Зърнено-житните култури заемат 59 % от обработваемата земя. Освен основните култури като пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и рапица. В сектор растениевъдство са застъпени и други култури като: соя, овес, фасул, леща, кориандър, тикви, люцерна, тютюн, домати, пипер, картофи, краставици, лавандула. В областта се отглеждат 1 523,40  ха трайни насаждения, застъпени са основно следните видове: лозя, ябълки, сливи, праскови, орехи, лешници, малини и др.
Данните от официалното преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г. за област Добрич сочат, че в областта се отглеждат: селскостопански животни, птици и пчели отглеждат 8 148 стопанства в областта. От тях 22% отглеждат говеда, 53.5% – овце, 29% – кози, 28.6% – свине и 75% – птици. В Област Добрич се отглеждат 21 061 говеда със среден размер на стадата от 11.8 глави. Млечните крави са 11 324 броя. Говедата, овцете и козите се отглеждат основно в стопанства на физически лица, съответно 76% от говедата, 89% от овцете и 99% от козите. В стопанствата на търговските дружества се отглеждат 70% от свинете и 67% от птиците. В 1 325 стопанства се отглеждат 54 289 пчелни семейства или 9.2% от всички пчелни семейства в страната. От тях 99% са в стопанства на физически лица.
Общият размер на използваната земеделска площ (ИЗП) е 3 353 234.5 дка и заема 71% от територията на областта., от които: обработваема земя – 330 418,6 дка, трайни насаждения – 1 523,4 дка, постоянно затревени площи – 3 025,0 дка, семейни градини – 356,4 дка. Необработваемата земя ( пасища и мери ) е 25 331,7 дка.
Броят на земеделските стопанства в Област Добрич е 10 823, което представлява 2.9% от стопанствата в страната. Средният размер на ИЗП за областта е 335.3 дка или над 3 пъти от средния размер за страната – 101.3 дка.
Поливните площи в областта са 6 386,20 ха.

 

Екип:

Маринела Георгиева - зооинженер

Геновева Занева - икономист

9300 ДОБРИЧ

пл. “Свобода” № 5, ет. 8,

Сл. тел./факс: 058/ 604 196

моб. тел.:
0885 848 182
0886 994 130

e-mail:  dobrich.m@naas.government.bg