Област Габрово се намира в северната централна част на Стара планина и на страната. Обхваща четири общини: Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Габровска област е най-малката по площ област в България и заема само 1,8% от територията й. Има площ от 2 023 кв.км., а населението й е 118 271 души по данни на Националния статистически институт от 2013г.
Областта спада към умереноконтиненталната климатична подобласт и обхваща части от средния климатичен район от Дунавската равнина, предбалкански климатичен район и планински климатичен район. Характеризира се със студена зима и сравнително топло лято.
Основният почвен фонд е от сиви горски почви, заемащи около 72% от територията.  За по-високите части са характерни светлосивите горски почви, а за по-ниските - тъмно-сиви и кафяви горски почви. Морфологичните, химичните и агрохимичните свойства на сивите горски почви показват, че този тип почви имат ниско естествено плодородие, поради което са подходящи за ограничен брой култури. Застъпени са главно зърнени и технически култури, пшеница, ечемик, царевица за зърно и силаж, маслодаен слънчоглед. От трайните насаждения  основно се отглеждат сливи, череши, ябълки и орехи.  Земеделските култури в района се отглеждат предимно на неполивни площи. От животновъдството водещи  направления са млечното говедовъдство и овцевъдство. Характерно за Габровска област е отглеждането на биволи в селата Горна Росица, Ряховците и Петко Славейков.
Общата площ на землищата е 2 022 989 дка, Селскостопански фонд - 1 019 872 дка, Обработваема земя - 672 365 дка, в т.ч. ниви - 485 920 дка, в т.ч. ливади - 123 612 дка, в т.ч. трайни насаждения - 57 556 дка, в т.ч. лозя - 5 277 дка; Необработваема земя - 347 506 дка, в т.ч. мери и пасища - 273 783 дка, в т.ч. други - 73 723 дка; Горски фонд - 813 778 дка, Частна собственост - 266 205 дка.
Общият размер на използваната земеделска площ (ИЗП) е 309 982 дка и заема 15% от територията на областта. Броят на земеделските стопанства в Област Габрово е 3 223, което представлява 0.9% от стопанствата в страната. Използваната земеделска площ (ИЗП) е 309 982 дка и е разпределена в 3 152 стопанства. Средният размер на ИЗП за областта е 98.3 дка или 97% от средния размер за страната – 101.3 дка. Стопанствата, които не разполагат с ИЗП, са 71 бр. В Община Севлиево са 44% от стопанствата, на които средната ИЗП е 166.1 дка, като те обработват 75% от ИЗП на областта. Разпределението на стопанствата в останалите общини е следното: Габрово – 37%, Трявна – 10% и Дряново – 9%. Делът на ИЗП по общини е: Габрово – 14%, Дряново – 9% и Трявна – 2%.
Селскостопански животни, птици и пчели отглеждат 2 842 стопанства в областта. От тях 21% отглеждат говеда, 33.5% – овце, 54% – кози, 23.6% – свине и 72% – птици. В Област Габрово се отглеждат 7 412 говеда със среден размер на стадата от 7.8 глави. Млечните крави са 3 523 броя. Овцете, козите и говедата се отглеждат основно в стопанства на физически лица, съответно 72.4% от овцете, 87% от козите и 65% от говедата. В стопанствата на търговските дружества и ЕТ се отглеждат 74% от свинете и 71% от птиците. В 481 стопанства се отглеждат 6 311 пчелни семейства.

 

Екип:
Даниел Денчев - зооинженер

Бисерка Боева - икономист

 

5300 ГАБРОВО

ул. "Брянска" № 30, ет. 4, ст. 1

Сл. тел./факс: 066 / 80 70 41

моб. тел.:
0885 848 822
0884 868 015

e-mail: gabrovo.m@naas.government.bg