Област Хасково е разположена в централната източна част на Южния централен район и граничи с областите: Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Кърджали, на югоизток - с  Република Гърция и Република Турция. Административно е разделена на 11 общини: Димитровград, Харманли, Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград, Тополовград.
Област Хасково заема 5% от територията на България, с площ от 5 538 км2 . Населението на областта е  246 238 души по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Климатът в общината е умереноконтинентален, със силно подчертано средиземноморско влияние. То се изразява предимно с по-високи средни годишни температури. Абсолютната стойност на максималните температури се оценява като една от най-благоприятните за страната. Зимата е мека и влажна.
Почвеното плодородие е изключително богато и е представено от всички характерни за зоната почвени видове: смолници, алувиално-ливадни и делувиални почви, има и канелени горски почви. Отглеждат се зеленчуци, зърнено – житни, лозя, технически, овощни култури и др. култури.
Използваната земеделска площ в Хасковска област е 1 397 133 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 182 764 дка, трайни насаждения (общо) – 86 911 дка, постоянно затревени площи – 121 125 дка, тютюн – 41 829 дка, лозя – 71 005 дка. Гори и залесени площи – 731 356 дка, необработвани земеделски земи – 26 685 дка, напоявани площи – 65 238 дка. Броят на земеделските стопанства е 18 420, а на животинските единици – 60 068.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Хасково сочат, че в областта се отглеждат: 39 373 говеда и биволи (6,7 % от общия брой в страната), крави и биволици – 24 366 ( 6,9% от общия брой в страната), овце  – 86 927 ( 6% от общия брой в страната), кози – 24 381 ( 6,3% от общия брой в страната), свине – 11 576 ( 1,7% от общия брой в страната), птици – 695 737 ( 4% от общия брой в страната), пчелни семейства –  25 169 ( 4,2% от общия брой в страната).

 

Екип:
Тодор Тодоров  - икономист
Недялка Нанева - агроном
Сибел Ахмед - икономист

6300 ХАСКОВО

ул. “Ивайло” № 1, ет. 2, ст. 207 и 208

Сл. тел./факс: 038 / 66 42 21

моб. тел.:

0884 356 209
0885 842 195
0876 219 849


e-mail: haskovo.m@naas.government.bg