Силистренска област е разположена в североизточната част на България има сухопътна и речна граница с Република Румъния. Тя обхваща източната платовидна подобласт на Дунавската хълмиста равнина, част от Добруджа. Според административното деление, граничи с Русенска, Разградска, Шуменска и Добричка области. Област Силистра обхваща 7 общини: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан.
Област Силистра заема територия от 2 846 кв.км., което е 2.6 % от територията на страната, с население 114 670 души, по данни на Националния статистически институт от 2014г.
Климатът е с умереноконтинентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за района е горещото лято, ранно настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. 
В Силистренска област преобладаващи почви са излужените черноземи. По Дунавското крайбрежие са разпространени алувиално-ливадни почви, ливадно-черноземни почви, северно от с.Нова Черна, общ.Тутракан – торфено-блатни почви. В югоизточната част на областта са развити силно излужени и оподзолени черноземи и тъмносиви горски почви. Основните земеделски култури, които се отглеждат в областта са: зърнено-житни, технически, зеленчукови, овощни насаждения и лозя.
Използваната земеделска площ в област Силистра е 1 652 839 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 494 256 дка, трайни насаждения (общо) – 47 920 дка, постоянно затревени площи – 106 450 дка, тютюн – 20 123 дка, лозя – 9 466 дка. Гори и залесени площи – 471 633 дка, необработвани земеделски земи – 2 652 дка. Броят на земеделските стопанства е 13 468, а на животинските единици – 33 135.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г. за област Силистра сочат, че в областта се отглеждат: 7 086 крави и биволици ( 2 % от общия брой в страната), овце  – 52 527 ( 3,7 % от общия брой в страната), кози – 12 119 ( 3 % от общия брой в страната), свине – 16 771 ( 2,5 % от общия брой в страната), птици – 431 104 ( 2,5 % от общия брой в страната), пчелни семейства –  34 063 ( 5,8 % от общия брой в страната).
По данни на ОД”Земеделие”- гр.Силистра през 2014 година, на територията на областта, зърнените и технически култури се отглеждат на площ от 1 300 000 дка (87% от обработваемата земя) с най-голям дял на пшеницата, следвана от слънчогледа, трайните насаждения – 46640 декара (3.1 % с най-голям дял на кайсиите ), тютюн – 15300 декара от които едролистен от тип Бърлей – 8930 дка и зеленчукови култури 8250 декара.

Екип:

Ванушка Петкова - икономист

Самет Мехмед - икономист

Александър Любенов

СИЛИСТРА 7500

ул. “Хр. Смирненски” № 2, ет 1, ст. 11 и 11А

Сл. тел./факс: 086 / 820 306

моб. тел.:

0888 892 722
0876 215 012

е-mail: silistra.m@naas.government.bg