Сливенска област е разположена в югоизточна България.  На юг тя граничи с Ямболска област, на изток – с Бургаска област, на север – с областите Велико Търново, Търговище и Шумен, а на югозапад – с област Стара Загора. Област Сливен обхваща 4 общини: Котел, Нова Загора, Сливен и Твърдица.
Общата площ на областта е 3 544 км2 , а населението - 197 473 души, по данни на Националния статистически институт от 2011г.
В релефно отношение са формирани два района: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен. Климатът е умереноконтинентален със средногодишна температура на въздуха 12.4 градуса по С. Хидроложките запаси в областта не са големи. Основен воден ресурс е р. Тунджа, най-големия приток на р. Марица с водосборен басейн около 7 800 кв.км.
В Сливенска област най-широко разпространени почви са: карбонатните черноземни смолници, черноземните смолници и излужените черноземни смолници. В Сливенското поле почвите са предимно алувиално-ливадни и смолници. В полупланинската част преобладават канелените горски почви. На тези почви добре се развиват зърнено–житни, зърнено–фуражни култури, слънчоглед, зеленчуци, лозя, овощни насаждения (долината на р.Тунджа – праскови). В Новозагорския регион има условия за отглеждане на памук.
  Използваната земеделска площ в Сливенска област е 1 241 513 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 994 672 дка, трайни насаждения (общо) – 86 679 дка.,  пролетници  -  276 385 дка., есеници -  530 370 дка., етерично – маслени -  39 848 дка, лозя – 61 390 дка. Броят на регистрираните земеделски стопани  през 2015г. е 4000.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Сливен сочат, че в областта се отглеждат: 28 930 говеда и биволи; крави и биволици 20 445, овце  – 76 367, кози – 14 61, свине – 9 125, птици – 586 000, пчелни семейства –  17 125.

 

Екип:

Юлия Енчева - зооинженер

Иван Георгиев - агроном

Мария Василева - икономист

8800 СЛИВЕН

бул. "Братя Миладинови" 18, ет 3

п.к. 1220

тел./факс: 044 / 66 26 04

моб. тел.:

0888 890 722
0885 074 183
0887 207 910

e-mail:  sliven.m@naas.government.bg