Област Смолян Разположена е в южна България. Граничи с областите: Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, а на юг с Гърция.
Родопският релеф на област Смолян е съчетание от високи била, разделени от дълбоки речни долини. Областта е планинска, обхваща източната част на Родопите - вековни иглолистни гори и пасища. Надморската височина на областта е от 600 до 2191м.  Територията е набраздена е от много с високи била, дълбоки долини и реки.
Област Смолян е богата на полезни изкопаеми - има съсредоточени находищата от цветни и редки метали, минерални извори и др.
Почти цялата област попада в преходноконтиненталната климатична област, но климатът е значително разнообразен под влиянието на релефа (надморска височина и орографски прегради, изложение на склоновете).
Почвеното разнообразие в Смолянска област не е голямо. Най-характерни са кафяви горски почви. По механичен състав тези почви са песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи, рохкави. Хумусният им хоризонт има малка мощност – 10-20 см, а профилът 40-60 см. Съдържанието на органичното вещество е ниско и определя почвите в общината като слабо хумусни.
Общият размер на използваната земеделска площ (ИЗП) е 199 787.8 дка и заема 6% от територията на областта. Броят на земеделските стопанства в Област Смолян е 16 348, което представлява 15% от стопанствата в Южен централен район и 4% от стопанствата в цялата страна. Използваната земеделска площ (ИЗП) е 199 787.8 дка и е разпределена в 16 236 стопанства. Средната ИЗП за стопанство в областта е 12.3 дка при 101.3 дка средна за страната и по този показател областта е на едно от последните места в страната. Стопанствата, които не разполагат с ИЗП, са 112 бр. Земеделските стопанства в Община Чепеларе са най-големи – средната им ИЗП е 23 дка, а най-малки са стопанствата в Община Рудозем – тяхната средна ИЗП е 6 дка. Най-голям е броят на земеделските стопанства в Община Смолян – 18% от стопанствата в областта, следват Неделино и Доспат, съответно 14% и 12% от стопанствата. Стопанствата, които обработват над 500 дка ИЗП са 19 бр. и обхващат 9% (16 985 дка) от ИЗП на областта. Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка, са 10 648 бр. или 66% от стопанствата с ИЗП в областта и обработват 24% (48 561 дка) от ИЗП.
Данните от преброяване на земеделски стопанства 2010 г. сочат: селскостопански животни, птици и пчели отглеждат 10 988 стопанства в областта. От тях 74% отглеждат говеда, 23% – овце, 7% – кози, 2.5% – свине и 10.4% – птици. В Област Смолян се отглеждат 15 642 говеда със среден размер на стадата от 2 глави. Млечните крави са 9 786 броя. Говедата, овцете, козите и свинете се отглеждат основно в стопанства на физически лица, съответно 97.5% от говедата, 91% от овцете, 100% от козите и 97% от свинете. В стопанства на търговски дружества се отглеждат 86% от птиците. В 435 стопанства се отглеждат 6 949 пчелни семейства, като 95% са в стопанства на физически лица.

Екип:

Марияна Неделева - зооинженер

Ивайло Гелов - агроном

4700 СМОЛЯН

бул. “България” № 14,

Областна администрация, ст. 505, п.к. 125

Сл. тел./факс: 0301 / 6 26 31

моб. тел.:

0885 848 238
0876 215 045

e-mail:  smolian.m@naas.government.bg