Софийска област е разположена в централната част на западна България. Тя граничи на север с областите Монтана и Враца, на североизток – с област Ловеч, на изток – с област Пловдив, на юг – с област Благоевград, на югозапад – с област Перник, на запад - с Република Сърбия. Софийска област е областта, включваща в състава си най-голям брой общини от всички области в страната - 22 общини: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч.
Област София е втората по големина област на територията на страната, след област Бургас, с площ от 7 059 км2 . Населението й е 247 489 души по данни на Националния статистически институт от 2011г.
Климатът е умереноконтинентален и планински във високите части на областта и се характеризира със сравнително студена зима. Лятото е топло, пролетта е прохладна, докато есента е топла и често по-продължителна. В района на столицата климатът е по-влажен и с по-големи количества валежи, поради близостта на планината Витоша.
Надморската височина в региона варира от 350 до 2000 метра, което обуславя и широкото разнообразие на почви. Почвените типове са няколко вида: излужено канелени горски, сиви горски, чернозем – смолници, кафяви горски, алувиално – ливадни и делувиално – ливадни. Структуроопределящи за областта са животновъдството и фуражопроизводството. От зеленчукопроизводството най-голям дял заема производството на картофи и зеле.
Използваната земеделска площ в Софийска област е 879 376 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 481 335 дка, трайни насаждения (общо) – 9 856 дка, постоянно затревени площи – 385 227 дка, лозя – 73 дка. Гори и залесени площи – 590 745 дка, необработвани земеделски земи – 11 559 дка. Броят на земеделските стопанства е 13 818, а на животинските единици – 38 074. Средно използваната земеделска площ от едно стопанство е 65,4 дка.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област София сочат, че в областта се отглеждат: 18 844 говеда и биволи ( 3% от общия брой в страната), крави и биволици – 12 481 ( 3,5% от общия брой в страната), овце  – 62 074 ( 4,4% от общия брой в страната), кози – 14 196 ( 3,7% от общия брой в страната), свине – 13 780 ( 2% от общия брой в страната), птици – 583 614 ( 3% от общия брой в страната), пчелни семейства –  11 788 ( 2% от общия брой в страната).

 

Екип:

Даринка Николова - зооинжинер

СОФИЯ

1331 - София

ул. "Банско шосе" № 7

тел.: 02/980 24 77

моб. тел.:

0885 133 218

ел. поща: sofia_oblast.m@naas.government.bg