Област Търговище e разположена  в Североизточна  България и граничи с областите: Шумен, Разград, Русе, Велико Търново и Сливен. Територията на региона включва източната част на Дунавската равнина, Поповските и части от Разградските хълмове, източната част на Предбалкана и Лиса планина. Област Търговище е с обща площ  от 2716 км2, което представлява 2,5 % от територията на страната. Включва 5 общини –Търговище, Попово, Омуртаг, Опака и Антоново и 196 населени места.
Tериторията на областта се разделя на две зони – източната част на Дунавската равнина и Предбалкана. Релефът на територията на областта е предимно хълмист, разнообразен от изразителни равнинни и долинни разширения и от нископланински възвишения.
Климатичните условия в района са характерни за умереноконтиненталния климат. През зимните месеци духат студени североизточни ветрове. Лятото е горещо и сухо.
Почвената покривка на областта е твърде разнообразна. Разпространени са следните почвeни типове -  излужени, карбонатни, оподзолени и типичните за региона черноземи и сиви горски почви. В долините на реките във вид на тесни ивици има алувиално-ливадни почви.
Почвено-климатичните условия са подходящи за отглеждане на зърнено-житни технически и фуражни култури,лозя,овощни насаждения,отглеждане на ягодоплодни и зеленчукопроизводство при наличие на условия за напояване.
Селскостопанският фонд в Област Търговище е в размер на 1 492 900 дка. Той е разпределен както следва: Обработваема земя – 945 120 дка; Мери, пасища и ливади – 265 935 дка; Трайни насаждения – 28 585 дка; Пустеещи земи – 253 260 дка.
Използваната земеделска площ в област Търговище е 1 036 422 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 872 943 дка, трайни насаждения (общо) – 25 950 дка, постоянно затревени площи – 133 664 дка, тютюн – 1 655 дка, лозя – 10 415 дка. Гори и залесени площи - 845 дка, необработвани земеделски земи – 6 674 дка.
Броят на земеделските стопанства е 11 345, а на животинските единици – 41253.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Търговище сочат, че в областта се отглеждат: 22 645 говеда и биволи ( 3,9% от общия брой в страната), крави и биволици – 14 428 ( 4% от общия брой в страната), овце  – 92 102 ( 6,5% от общия брой в страната), кози – 12 398 ( 3% от общия брой в страната), свине – 19 385 ( 2,9% от общия брой в страната), птици – 824 801 ( 4,7% от общия брой в страната), пчелни семейства –  26 642 ( 4,5% от общия брой в страната).

 

Екип:

Калоян Джурков - икономика

Светлана Петрова - агроном

7700 ТЪРГОВИЩЕ

ул. "Иван Вазов" 1, ет.1, п.к. 18

Сл. тел./факс: 0601 / 6 17 78

моб. тел.:

0889 589 530
0882 315 652

e-mail:  turgovishte.m@naas.government.bg