Варненска област е разположена в Североизточна България. Включва части от Южна Добруджа, най-източните части на Предбалкана и Стара планина. Граничи с областите Бургас, Добрич и Шумен, а на изток - с Черно море. Област Варна обхваща 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
Разположена на площ от 3 819 472 дка тя представлява  3,44 % от територията на страната. По данни на Националния статистически институт от 2011г. населението на областта е 475 074 души.
Климатът е умереноконтинентален, силно повлиян от Черно море.  Зимата е мека, малоснежна, но и по-ветровита в сравнение с вътрешността на страната. Пролетта е доста хладна и продължителна, което обуславя известно забавяне в развитието и узряването на земеделските култури. Лятото е сухо, умерено топло, с изобилно слънце.  Есента е продължителна и топла.
Във Варненска област най-широко разпространени почви са: черноземните и сивите горски почви. На по-ограничени площи се простират алувиално- и делувиално- ливадните почви, хумусно-карбонатните. Тези почвено-климатични характеристики определят региона като подходящ за отглеждане на лозя и овощни градини.
Използваната земеделска площ във Варненска област е 1 499 234 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 444 023 дка, трайни насаждения (общо) – 32 468 дка, постоянно затревени площи – 18 146 дка, тютюн – 2.6 дка, лозя – 24 028 дка. Гори и залесени площи – 264 546 дка, необработвани земеделски земи – 10 529 дка.
Броят на земеделските стопанства е 11 758, а на животинските единици – 41 081.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Варна сочат, че в областта се отглеждат: 6 091 крави и биволици ( 1,7% от общия брой в страната), овце  – 50 179 ( 3,5% от общия брой в страната), кози – 13 153 ( 3,4% от общия брой в страната), свине – 58 179 ( 8,7% от общия брой в страната), птици – 447 453 ( 2,5% от общия брой в страната), пчелни семейства –  24 157 ( 4% от общия брой в страната).

 

Екип

Юри Зарев - зооинженер

Велиха Велиева - агроном

Симона Илиева - – икономист

9000 ВАРНА

ул. “Алеко Константинов” № 17, ет. 1, ст. 7(вход от ул. “Баба Тонка”)

Сл. тел./факс: 052 / 60 22 28

моб. тел.:
0886 894 939
0885 976 690

e-mail:  varna.m@naas.government.bg