Област Велико Търново е разположена в източната част на Централна северна България. На територията на областта са разположени 10 общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.

Общата площ на област Велико Търново е 4 666 691 декара. По данни на Националния статистически институт от 2011г. населението на областта е 258 494 души.
Климатът е умереноконтинентален. Като цяло областта се характеризира с горещо лято, сравнително влажна пролет, снежна зима и прохладна есен. Най-големите реки на територията на областта са Янтра, Росица, Златаришка, Голяма река, Лефеджа, Стара река. На територията на областта е разположена част от яз. „Александър Стамболийски“.
Във Великотърновска област най-широко разпространени почви са: черноземи, сиви горски, кафяви горски, алувиално-ливадни и делувиални почви. Те са благоприятни за развитието на зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, етерично маслени, зърнено-житни и маслодайни култури.
Използваната земеделска площ в област Велико Търново е 2 094 732 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 912 770 дка, трайни насаждения (общо) – 22 779 дка, постоянно затревени площи – 156 482 дка, лозя – 14 668 дка, гори и залесени площи – 36 520  дка, необработвани земеделски земи – 18 888 дка. Броят на земеделските стопанства е 9 344, а на животинските единици – 53 034. Стопанствата с използвана земеделска площ на територията на областта са 9 003 броя, а без използвана земеделска площ 341 броя. Средната използвана земеделска площ на едно стопанство е 232,7 декара. Броят на заетите лица в земеделските стопанства на територията на областта е 19 799 души. 
От зърнено-житните и маслодайни култури на територията на областта по данни от преброяването на земеделските стопанства 2010 г. най-големи площи заемат площите с мека пшеница – 656 904 декара, ечемик – 185 572 декара, царевица за зърно – 277 711 декара, слънчоглед – 445 734 декара, рапица – 198 325 декара. От зеленчуковите култури най-характерни за района са картофи – 1 421 декара, домати, краставици, пипер, зеле и др. От трайните насаждения преобладават ябълки – 869 декара, праскови – 1 326 декара, сливи – 1 021 декара, череши и вишни – 975 декара, орехи – 1 452 декара.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Велико Търново сочат, че в областта се отглеждат: 20 430 говеда и биволи ( 3,5% от общия брой в страната), крави и биволици – 11 678 ( 3% от общия брой в страната), овце  – 45 433 ( 3% от общия брой в страната), кози – 15 410 ( 4% от общия брой в страната), свине – 33 925 ( 5% от общия брой в страната), птици – 1 884 977 ( 10,8% от общия брой в страната), пчелни семейства –  29 368 ( 5% от общия брой в страната).
Поливните площи на територията на област Велико Търново са 13 264 декара разположени в 2 410 земеделски стопанства или средно 5,50 декара на стопанство.

 

Екип:

Деян Дончев - икономист

Силвена Войводова - агроном

Антон Хараламбиев - агроном

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. “Христо Ботев” № 2, ст. 210 и ст. 211

Сл. тел./факс: 062 / 63 88 31

моб. тел.:
0887 867 374
0876 214 035
0885 074 170

e-mail:  veliko_turnovo.m@naas.government.bg