Област Враца е разположена в Северозападната част на България. Съседни области са Монтана, Ловеч, Плевен и София. Северната граница на областта е река Дунав. Територията на областта обхваща част от Дунавската равнина и части на Стара планина. Врачанска област обхваща 10 общини: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.
Общата площ на област Враца е 3619,8 кв.км, която представлява около 3% от територията на страната. По данни на Националния статистически институт от 2011 г. населението на областта е 186 848 души.
Климатът е умереноконтинентален, формиран главно под влияние на океански въздушни маси и планински във високите части на Врачанския Балкан. Зимата е студена, а лятото – горещо.
Във Врачанска област най-широко разпространени почви са: черноземни, сиви горски, кафяви горски, планинско-ливадни, алувиално-ливадни.
Използваната земеделска площ в област Враца е 1 595 988 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г.), от които: обработваема земя – 1 495 627 дка, трайни насаждения (общо) – 8 496 дка, постоянно затревени площи –89 404 дка, тютюн – 5 744 дка, лозя – 5 384 дка. Гори и залесени площи – 44 500 дка, необработвани земеделски земи – 2 287 дка.
Броят на земеделските стопанства е 10 224, а на животинските единици – 37 731.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010г. за област Враца сочат, че в областта се отглеждат: 17 311 говеда и биволи ( 3% от общия брой в страната), крави и биволици – 12 280 ( 3,5% от общия брой в страната), овце  – 35 027 ( 2,5% от общия брой в страната), кози – 16 618 ( 4% от общия брой в страната), свине – 11 238 ( 1,7% от общия брой в страната), птици – 763 546 ( 4% от общия брой в страната), пчелни семейства –  24 510 ( 4% от общия брой в страната).

 

Екип:

Емилия Петрова - агроном

Цветина Илиева - икономист

Дарина Стефанова - икономист

3000 ВРАЦА

ул. „Г. Бенковски“ № 6, ет. 1

Сл. тел./факс: 092 / 66 13 61

моб. тел.:
0885 848 180
0889 609 095
0889 331 220

e-mail:
vratza.m@naas.government.bg