Ямболска област е разположена в югоизточната част на Република България. На север  граничи със Сливенска област, на изток – с Бургаска, а на запад с Хасковска област. Южната граница съвпада с държавната ни граница с Република Турция и следва Дервентските възвишения. Административно е разделена на 5 общини: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.
Област Ямбол обхваща територия от 3 335 кв.км и заема 3% от площта на страната. По данни на Националния статистически институт от 2011 г. населението  на областта  е 131 477 души.
Областта попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област  - лятна сухота и проявено безводие. Пролетта е сравнително топла, есента също е топла поради затоплящото влияние на Средиземно и Черно море.
Почвената покривка е разнообразна. Черноземните смолници заемат значителни площи в ниските части на Средно тунджанското поречие и са подходящи за отглеждане на зърнени, фуражни и технически култури. Алувиално-ливадните почви се срещат около реките и са подходящи за отглеждане на зеленчуци, ориз и други. Тези почви са високопродуктивни.
Използваната земеделска площ в Ямболска област е 1 808 044 дка (съгласно данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г.), от които: обработваема земя – 1 649 959 дка, трайни насаждения (общо) – 28 032 дка, постоянно затревени площи – 127 507 дка, тютюн – 5 841 дка, лозя – 17 661 дка. Гори и залесени площи – 2 178 дка, необработвани земеделски земи – 5 714 дка. Броят на земеделските стопанства е 7 906, а на животинските единици – 41 368.
Данните от преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г. за област Ямбол сочат, че в областта се отглеждат: 18 210 говеда и биволи ( 3% от общия брой в страната), крави и биволици – 10 937 ( 3% от общия брой в страната), овце  – 41 802 ( 3% от общия брой в страната), кози – 13 709 ( 3,5% от общия брой в страната), свине – 27 244 ( 4% от общия брой в страната), птици – 1 111 315 ( 6,4% от общия брой в страната), пчелни семейства –  24 877 ( 4% от общия брой в страната).

 

 

Екип:

Зоя Тодорова - зооинженер

Петя Стоянова - икономист

 

8600 ЯМБОЛ

ул. “Жорж Папазов” № 9, ет. 1, ст. 4, п.к. 325

Сл. тел./факс: 046 / 98 31 65

моб. тел.:

0889 807 969
0885 566 927

e-mail:  yambol.m@naas.government.bg