Любомир Маринов
Изпълнителен директор

ул. Банско шосе No.7, София 1331
02/ 8 100 988
02/ 8 100 987


Изпълнителният директор на НССЗ:

► ръководи, представлява Службата и отговаря за нейната дейност;

► представя на министъра на земеделието ежегоден доклад за дейността на Службата;

► представя на министъра на земеделието периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на Службата;

► представя на министъра на земеделието за утвърждаване проект на бюджет на Службата;

► утвърждава щатното разписание на Службата след съгласуване с министъра на земеделието и храните;

► назначава и освобождава главния секретар и служителите в Службата;

► утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар;

► сключва договори, необходими за дейността на Службата, съобразно своите правомощия;

► отговаря за целесъобразното използване на имуществото на Службата;

Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител.

Изпълнителният директор може да делегира правомощия на определени от него лица с писмена заповед.