Ministry of Agriculture and Food
National Agricultural Advisory Service
  BG

Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Права на субекта на лични данни, подаване на жалби и сигнали

Права на субекта на лични данни, подаване на жалби и сигнали. Според общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните има право на бъзражение, жалба или сигнал до администраторът на лични данни…