Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
адрес: 1331, София, ул. "Банско шосе" № 7,
тел. 02 / 8 100 988, факс 02 / 8 100 992,
е-mail: office@naas.government.bg

Длъжностно лице по защита на лични данни:
Елиза Кирилова
адрес: 1331, София, ул. "Банско шосе" № 7,
тел. за връзка: 02/8 100 986
email: dpo@naas.government.bg 

 

Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни

Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в сградата на НССЗ - Централно управление и прилежащите й зони
Декларация за информираност и съгласие (Аналитична лаборатория, дирекция "Анализиране, планиране и информационно осигуряване)
Декларация за информираност и съгласие за получател на консултантски и съветнически услуги от НССЗ
Декларация за информираност и съгласие при процедури по набиране и подбор на персонал за целите на: човешките ресурси и финансово-счетоводна дейност.