Вие може да подадете жалба срещу администратор на лични данни за нарушение на Вашите права или сигнал за нарушение на ЗЗЛД от страна на администратор на лични данни, съгласно чл. 34а от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да възрази, подаде жалба или сигнал пред администраторът и надзорния орган "Комисия по защита на лични данни", срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това.

Вие можете да подадете жалба до НССЗ, като администратор на лични дани по един от следните начини:

1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на НССЗ на адрес: 1331 – София, ул. "Банско шосе" № 7.
2. С писмо на адрес: 1331 – София, ул. "Банско шосе" № 7, Национална служба за съвети в земеделието.
3. По факс – 02 / 8 100 992.
4. По електронен път на имейла на НССЗ (office@naas.government.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана!).

5. Чрез сайта на НССЗ – с помощта на раздел "Електронно деловодство". В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис. Този документ се прикачва по стандартния за това начин в полето „Файл” чрез натискане на бутона „Избери файл”. Файлът трябва да е не по-голям от 5 МВ. Задължително е да попълните полетата за връзка – име, адрес, електронен адрес.

Вие можете да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:

1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс – 02 / 9 153 525.
4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).
5. Чрез сайта на КЗЛД с с помощта на приложена електронна бланка.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на жалбата; друга информация и документи, които считате за относими към жалбата; дата и подпис (за електронните документи – електронен, за хартиените документи – собственоръчен).
КЗЛД е разработила формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при  обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти.

Формулярът може да бъде изтеглен от тук.

Право на събекта на лични данни по административен ред

Всяко лице има право на защита по съдебен ред, като подаде жалба пред съответния административен съд или пред ВАС - по общите правила за подсъдност. Производството пред съда, в случая Върховен административен съд, се осъществява по общите съдопроизводствени правила, разписани в Административно процесуалния кодекс и Гражданско процесуалния кодекс.

Когато действие или акт на администратор на лични данни, с който са нарушени права на физическото лице е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, защитата може да бъде реализирана по предвидения в Наказателно-процесуалния кодекс ред. Образуваното по НПК производство препятства образуване на друг вид производство със същия предмет, поради което КЗЛД не може да разглежда жалба със същия предмет, ако е образувано наказателно производство. Ако пред КЗЛД вече е образувано административно производство по повод на подадена жалба, то се спира, до решаване на въпроса за наказателната отговорност по НК от компетентния съд.

Право на физическите лица на обезщетение за претърпени вреди

Съгласно Регламента всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилища, компетентни съгласно правото на съответната държава членка.

Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.