Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

► предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика, ПРСР и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.
► предоставя безплатно специализирани консултантски услуги по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020. НССЗ изготвя бизнес планове по всички подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства (6.3, 4.1.2, 4.2.2)
► извършва агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене