Концепцията за Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) се използва, за да опише как хората и организациите си взаимодействат, за да насърчава взаимното обучение, да генерира, споделя и използва знания и информация, свързани със селското стопанство.  Голямо разнообразие от хора участва в създаването и обмена  на знания за селското стопанство. Земеделски производители, съветници, изследователи, образователни и обучителни институции, доставчици на суровини, търговци на дребно, представители на медии, министерства са част от национални или регионални системи AKIS, тъй като всички те се нуждаят, произвеждат и/или обменят знания.

Системите за знания и иновации в селското стопанство се развиват, заедно с промените, които настъпват в заобикалящата ги среда и могат значително да варират между отделни държави и региони. Когато се разработват новите системи, за да се преодолее бездната между практика и наука, трябва да се предприеме т.н. „системен подход“, т.е. да се вземат предвид техническите, организационните и социалните измерения на системата.

Брошурата представя примери, инструменти и съвети за земеделски производители, съветници и изследователи, които желаят да подобрят начина на съвместна работа и да направят стопанствата в ЕС по-печеливши, устойчиви и продуктивни
За повече информация влезте на страницата на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ-АГРИ) на Европейската комисия и се запознайте със съдържанието на брошурата за Системите за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS) - стимулиране на креативността и ученето тук.