През месец ноември 2022 година НССЗ проведе съвместно с научни и други организации двадесет и едно информационно-обучителни събития, в които взеха участие 979 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец ноември 2022 г. от НССЗ

През месец ноември 2022 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) в сътрудничество с външни научни организации, университети и институции: Селскостопанска академия чрез Институт по аграрна икономика (ИАИ) в гр. София и чрез Институт по животновъдни науки в гр. Костинброд; Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН; Аграрен университет -Пловдив; Лесотехнически университет (ЛТУ); Университет за национално и световно стопанство (УНСС); Тракийски университет - Стара Загора; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; Нов български университет (НБУ); Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове; Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в гр. Разград; Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“; експертът в областта на овощарството и контрол на вредителите доц. д-р Пенка Момчилова и земеделският стопанин и производител на лешници г-н Илия Немски от с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик – организираха двадесет и едно информационно-обучителни събития, десет от които са в присъствена форма и единадесет в онлайн формат. Четири от събитията са с демонстрация на място. В семинарите взеха участие 979 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Споделяне на добри практики при отглеждане на лешници 01.11.2022 г. Г-н Илия Немски - земеделски стопанин Централно управление на НССЗ
Изчисляване на себестойност на земеделската продукция. Осигурителни отношения в земеделието 01.11.2022 г. Аграрен университет -  Пловдив ТОО Търговище
Здрави почви и тяхното значение за производителите и качеството на растителната и животинска продукция 02.11.2022 г. Лесотехнически университет TOO София
Иновативни системи, приложими в пчеларството за опазване на природните ресурси 03.11.2022 г. Университет за национално и световно стопанство (УНСС) ТОО Добрич
Алтернативни методи за борба с основните вредители при костилкови видове (кайсия, слива, череша) 04.11.2022 г. доц. д-р Пенка Момчилова – експерт в областта на овощарството и контрол на вредителите ТОО Силистра
Прилагане на земеделски практики за кръгова икономика в стопанствата 04.11.2022 г. Аграрен университет - гр. Пловдив ТОО Варна
Иновации и високотехнологични решения в пчеларството за опазване на здравето на пчелите 05.11.2022 г. Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ ТОО Пловдив
Инвазивни чужди видове растения и животни в земеделските земи (изисквания на Регламент 1143/2014) – проблеми за земеделските стопани 08.11.2022 г. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Лесотехнически университет - гр. София
Централно управление на НССЗ
Използване на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция без негативни ефекти върху климата и околната среда 09.11.2022 г. Тракийски университет –  Стара Загора ТОО  Стара Загора
Есенни резитби за плододаване при овощни видове 09.11.2022 г. Шуменски университет „Епископ Константин преславски“ ТОО  Враца
Прилагане на земеделски практики за кръгова биоикономика в стопанствата 10.11.2022 г. Аграрен университет – гр. Пловдив ТОО Добрич
Методи за ограничаване и премахване на Орлова папрат (Pteridium aquilinum) и инвазивни чужди видове растения от ливади и пасища 15.11.2022 г. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН ТОО Благоевград
Старите местни сортове – да ги спасим и съхраним. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 16.11.2022 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ТОО Търговище
Проблеми с опрашването при плододаващи лозя и средства за превенция 16.11.2022 г. Аграрен университет – Пловдив ТОО Ямбол
Напояване на царевица. Основни методи 16.11.2022 г. Аграрен университет - Пловдив Централно управление на НССЗ и ТОО Кюстендил
Създаване и правилно подновяване на трайни насаждения от черупкови плодове – орехи, лешници, бадеми. Агромаркетинг – необходимост и особености при реализация на черупкови плодове 17.11.2022 г. Университет за национално и световно стопанство и Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове ТОО Благоевград
Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските производители 24.11.2022 г. Нов български университет (НБУ) ТОО Враца
Съвременни технологии в зеленчукопроизводството 25.11.2022 г. Аграрен университет - Пловдив ТОО Силистра
Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани 25.11.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Разград ТОО  Разград
Предимства и предизвикателства на организациите на производители при осигуряване на пазари 29.11.2022 г. Институт по аграрна икономика (ИАИ) – София ТОО Шумен
Актуални технологични решения в зеленчукопроизводството. Консултантски пакет А2Б в помощ на младите земеделски стопани 30.11.2022 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ТОО Габрово
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Споделяне на добри практики при отглеждане на лешници“ земеделският стопанин г-н Илия Немски запозна присъстващите с практиките, които прилага в личното си стопанство при биологичното отглеждане на лешници, разказа за резултатите,  които е постигнал. Чрез предварително заснет видеоматериал в лешниковата градина на земеделския стопанин Илия Немски, намираща се в землището на с. Юнаците, общ. Пазарджик, участниците се запознаха с резултатите от проведената преди 18 месеца резитба. Участниците получиха информация за това как се отглеждат лешници от първо лице, за проблемите и решенията при отглеждане и се запознаха със спецификата при торене, напояване и резитба в лешниковите насаждения. Г-н Немски сподели личния си опит за постигане на добри резултати.
 • Лекторът на семинара с тема „Изчисляване на себестойност на земеделска продукция. Осигурителни отношения в земеделието“ гл. ас. д-р Крум Христов представи пред присъстващите начините за изчисляване на себестойността на земеделската продукция, както и възможностите за планиране на разходите от страна на земеделския стопанин. Земеделските стопани получиха насоки за осигурителните отношения в земеделското стопанство – данък общ доход (ДОД), здравни осигуровки, видове и начини на осигуряване.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Здрави почви и тяхното значение за производителите и качеството на растителната и животинска продукция“ доц. Паунка Божинова запозна участниците с индикаторите за почвеното здраве, за това кои са показателите за абсолютна и относителна оценка на здравето на почвата и какви са индикаторите за почвено здраве. Представи възможностите за управление на природните процеси, засягащи физичните, биологичните и химичните аспекти на почвите, а също така и начините за съхраняване на въглерода и интегралната концепция за почвено плодородие. Във финалната част на лекцията присъстващите получиха информация за почвеното плодородие, за баланса на хранителни елементи и почвените организми.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Иновативни системи, приложими в пчеларството за опазване на природните ресурси“ доц. д-р Зорница Стоянова запозна участниците с основните специфики на иновациите в областта на пчеларството. Доц. Стоянова представи добри практики за иновации в пчеларската дейност, чрез примери от практиката.
 • Лекторът на семинара с тема „Алтернативни методи за борба с основните вредители при костилкови видове (кайсия, слива, череша)“ доц. д-р Пенка Момчилова, експерт в областта на овощарството и контрол на вредителите, запозна присъстващите с особеностите при химическия контрол на вредителите при костилкови овощни видове-сливи, кайсии и череши. Бяха обсъдени въпроси, свързани със алтернативни средства за борба с вредителите, като основно се наблегна на методи, щадящи хората и природата. Участниците в семинара взеха активно участие като задаваха въпроси, свързани с използването на продукти за растителна защита при сливи и кайсии. Доц. д-р Момчилова подчерта негативните последици от използването на химични продукти за растителна защита като: „ефект на бумеранга“; изграждане на резистентност и др. Лекторът подробно запозна участниците с фунгицидите при различните болести като подробно се спря на биологични препарати, които не оказват вредно въздействие върху хората и околната среда. Доц. Момчилова също така представи и разрешените и забранените инсектциди в сектор «овощарство», както и новите методи за биологична борба с вредителите по овощните насаждения (сливи, кайсии и череши). Участниците бяха запознати и с основните принципи на интегрираната растителна защита.
 • Лекторът на семинара с тема „Прилагане на земеделски практики за кръгова биоикономика в стопанствата“ проф. д-р Владислав Попов представи пред присъстващите основните принципи и цели при въвеждане на кръгова биоикономика в земеделието, както и прилагането на правилните  практики  и възможността за вземане на правилните решения. Беше обърнато внимание на резултатите от Европейския проект COOPID „Обмен на иновативни земеделски практики за първично производство по европейски модели“, които имат отношение към темата на семинара.
 • Лекторът на семинара с тема „Иновации и високотехнологични решения в пчеларството за опазване на здравето на животните“ д-р Илиян Гечев подробно запозна присъстващите със съществуващите билкови продукти за пчели, подобряващи тяхното здраве, а също така с високотехнологичните решения в пчеларството за опазване на здравето на пчелите.
 • Лекторите на онлайн семинара с тема: „Инвазивни чужди видове растения и животни в земеделските земи (изисквания на Регламент 1143/2014) – проблеми за земеделските стопани“ проф. д-р Румен Томов и доц. д-р Владимир Владимиров запознаха присъстващите с определението за „инвазивни чужди видове“, кои сред тези видове растения и животни се срещат най-често в земеделските земи в страната, какви са заплахите от появата на нови инвазивни видове, кои са методите, с които можем да премахнем инвазивните видове животни или да ги ограничим, защо е необходимо тяхното ограничаване и премахване и какви са изискванията на Регламент 1143/2014. Проф. Р. Томов разказа, като същевременно представи богат снимков материал и примери от практиката за инвазивни чужди видове животни в земеделските земи, а доц. д-р Вл. Владимиров разказа за инвазивни чужди видове растения в земеделските земи – за вредите от тях и възможните методи за борба с тях.
 • Лектори на онлайн семинара на тема: „Използване на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция без негативни ефекти върху климата и околната среда“ бяха проф. д-р Стефка Атанасова, ас. Ферихан Ямурлова и доц. Георги Беев. Проф. Стефка Атанасова информира участниците, че чрез използването на сателити, дронове и портативни спектрални инструменти се развива интелигентно растениевъдство. Доц. Георги Беев  акцентира върху основните насоки за развитие на интелигентното растениевъдство и по точно по какъв начин да се използват данните, получени от изкуствените спътници и дронове. Също така обърна и особено внимание на видовете спектрални инструменти и как те се използват в земеделието. От своя страна ас. Ферихан Емурлова акцентира върху в използването на нови авангардни технологии при мониторинг в лозови насаждения. Тя подчерта, че използването на данните от метеорологичните станции с различните показатели от тях дава една по пълна и ясна представа за взимане на правилните решения, свързани с отглеждането на различните култури.
 • Лекторът и демонстратор на семинара с тема: „Есенни резитби за плододаване при овощни видове“ доц. д-р Кирил Славов запозна участниците в срещата с основните технологични изисквания при създаване и отглеждане на ябълкови овощни насаждения. Участниците бяха запознати с основните стъпки при избора на място, нуждата от запасяващо торене, избора на правилна ориентация на редовете в овощната градина, нуждата от изграждане на система за капково напояване, която е необходима поради все по-силно изразеното засушаване на климата в нашата страна и кой е най-подходящият период на засаждане на младата овощна градина. Участниците в семинара също така бяха запознати и с грижите при отглеждането на младите овощни насаждения, които се нуждаят още от първата година от оформяща резитба за създаване на подходящо формирана корона, с начина на поддържане на междуредията, който в първите години е най-подходящо да бъде „черна угар”, и с растителната защита при стриктното наблюдение на развиващите се болести и неприятели при съответния овощен вид.Във втората част на семинара в овощната (ябълкова) градина на домакина В. Гуновски в с. Бутан, общ. Козлодуй беше направена демонстрация на правилна есенна резитба за плододаване при ябълка. По време на резитбата бяха дадени подробни разяснения за нуждата от просветляване на короната на овощните дървета и последващо оформяне на скелетните клони на дървото, на необходимостта от правилна резитба на външна пъпка и на основните принципи, които е необходимо да бъдат спазвани за извършването на качествена есенна резитба.
 • Лекторът на онлайн семинара на тема: „Прилагане на земеделски практики за кръгова биоикономика в стопанствата“ проф. д-р Владислав Попов се спря върху основните принципи и цели при въвеждане на кръгова биоикономика в земеделието, както и върху прилагането на правилните практики и възможността за вземане на правилните решения. Представени бяха добри примери и практики за кръгова биоикономика в земеделския сектор. Относно безотпадните технологии в производството с ресурси от животновъдните стопанства беше споделен опит от кооператива „Пиндос“ в Гърция като част от Европейския проект COOPID „Коопериране на клъстери за биоикономика за трансфер на био-базирани знания чрез иновативни техники за разпространение в секторите на първичното производство“. Относно оползотворяване на отпадните продукти в сектор „Растениевъдство“ беше споделен опит и практики от проекта COOPID и новите европейски модели за сътрудничество между първичните земеделски производители.  
 • Лекторът на онлайн семинара с тема: „Методи за ограничаване и премахване на Орлова папрат (Pteridium aquilinum) и инвазивни чужди видове растения от ливади и пасища“ доц. д-р Владимир Владимиров запозна участниците с основните видове нежелани, местни и инвазивни чужди видове растения в ливадите и пасищата и в други земеделски земи. Беше обърнато внимание на тяхното разпознаване и биологичните им особености. Бяха представени основните методи, с които е възможно да се премахнат и ограничат инвазивните чужди видове растения от земеделските площи. Основно бяха засегнати методите за ограничаване и премахване на орлова папрат (Pteridium aquilinum) и инвазивни чужди видове растения в земеделските земи.  Богат набор от примери беше предоставен на вниманието на участниците за недопускане на залесняване с инвазивните видове - чести коситби, употребата на препарати за растителна защита след консултация с агроном в тази област. Като положителна черта и практика, участниците бяха запознати и с полезността на тези видове - могат да се използват след необходимите обработки като източник на енергия. По време на дискусията беше подчертано, че все още са високи разходите и не е икономически изгодно събирането, транспортирането на растения и корени, поради трудно достъпните местности в планинските райони, където са разпространени орловата папрат и другите инвазивни видове.
 • Лекторът и демонстратор на семинара на тема: „Старите местни сортове – да ги спасим и съхраним. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“ доц. д-р Кирил Славов запозна участниците с климатичните промени и тяхното влияние върху старите сортове – семкови и костилкови. Бяха представени технологичните решения при отглеждане на семкови и костилкови овощни видове – резитби, торене, механизирани обработки и др., след което се дискутираха въпроси за отглеждането на сливи, ябълки и круши до и след встъпване в период на плододаване. Беше проведена демонстрация в овощната сливова градина на земеделския стопанин г-н Кадир Ибрямов, която се намира в с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. В демонстрационната част бяха показани и представени начини за правилна резитба и техники за оформяне на короната на дърветата с цел обработване с механизирана техника на сливи, ябълки, череши.
 • Лекторът и демонстратор на семинара на тема: „Проблеми с опрашването при плододаващи лозя и средства за превенция“ доц. д-р Боян Сталев предостави информация за средства за сигнализиране на климатичните аномалии по време на цъфтежа, за приложението на зелените резитбени операции преди и след цъфтежа на лозата, за приложението на микро и макро елементи преди и след цъфтежа за преодоляване на проблеми с цъфтежа. Лекторът демонстрира различни видове резитби, посочи често допусканите грешки при извършване на резитбени операции и обясни за начина за вземане на почвени проби за извършване на агрохимичен анализ.
 • Лекторът на онлайн семинара на тема: „Напояване на царевица. Основни методи“ доц. Росица Меранзова запозна участниците с някои ефективни методи за напояване на царевица, а също така и за предимствата и недостатъците при
  прилагането им. Научиха за спецификата при напояването на тази култура и за това как
  влияе поливният режим върху добивите и как могат да се постигнат оптимални резултати
  като същевременно се намалят финансовите разходи на стопанството.
 • Лектори на онлайн семинара на тема: „Създаване и правилно подновяване на трайни насаждения от черупкови плодове – орехи, лешници, бадеми. Агромаркетинг – необходимост и особености при реализация на черупкови плодове“ бяха доц. д-р Мария Пенева (УНСС), г-н Алберто Вака (агроном с дългогодишен опит в отглеждането на лешници), ас. Пламен Димитров и ас. Ангел Димитров от Института по овощарство в гр. Пловдив в качеството им на експерти в областта на отглеждането на орехи. Участниците се запознаха с теорията за поведение на потребителите, какво определя решенията им за покупка и как производителите могат да отговорят на очакванията им. Бяха коментирани и възможностите за избор на канал за реализация на продуктите с предимствата и ограниченията им. Доц. д-р Пенева сподели и своя практически опит за проведено изследване във Италия, в района на Лацио, където основен поминък на местното население е отглеждането на черупковите плодове, което е и основният им източник на доходи. Във втората част на информационния семинар г-н Алберто Вака, агроном със дългогодишна практика, сподели за своя богат опит при отглеждането на лешници. Г-н Вака запозна участниците със основните стъпки при създаването на овощна градина от черупкови видове-лешници, а именно: подготовка на земята, торене, схеми на засаждане, посадъчния материал, трябва да е качествен, да отговаря на сорта, видове резитба и други важни операции при отглеждането на лешници. Експертите от Института по овощарство в гр. Пловдив  г-н Пламен Иванов и г-н Ангел Димитров споделиха своите практически знания за създаването на нови насаждения с орехи.
 • Лекторът на семинара на тема: „Създаване и правилно подновяване на трайни насаждения от черупкови плодове – орехи, лешници, бадеми. Агромаркетинг – необходимост и особености при реализация на черупкови плодове“ проф. Димитър Николов запозна участниците с начина на облагане на физическите лице – земеделски стопани и със срокът за внасяне на данъка. Разяснено беше, че физическите лица, които са земеделски стопани и които подлежат на облагане, дължат авансов данък по реда на чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на авансовия данък се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода. Срокът на внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода, както и за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината, данък не се дължи. Лекторът разисква и темата дали земеделските стопани са длъжни да регистрират продажбите си чрез фискален апарат. Също така беше обърнато специално внимание на това какви декларации подават регистрираните земеделски стопани в качеството им на физически лица, както и какви социални осигуровки са длъжни да внасят. Разяснено беше също така и как се облагат доходите на физически лица, регистрирани като ЕТ, и как се облагат юридическите лица, регистрирани като земеделски стопани.
 • Лекторът на онлайн семинара на тема: „Съвременни технологии в зеленчукопроизводството“ доц. д-р Димка Хайтова запозна участниците с основните принципи на производство, изискванията към сортовете и важните технологични моменти при отглеждането на домати, късоплодни краставици (корнишони), лук и дини. По време на представянето на лекцията си доц. Хайтова представи интересни видеоматериали, които провокираха интересни въпроси от страна на присъстващите.
 • Лекторите на семинара на тема: „Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието. Консултантски пакет А2Б в помощ на млад земеделски стопани“ г-жа Миглена Новакова, началник отдел „Растителна защита“ към ОДБХ в гр. Разград, и г-н Стоян Стоянов, инспектор в отдел „Растителна защита“ към ОДБХ в гр. Разград, запознаха присъстващите с изискванията при прилагане на препарати за растителна защита (ПРЗ) и торове съгласно действащото българско и европейско законодателство. Присъстващите бяха запознати с изискванията за фитосанитарен контрол и процедурата за издаване на растителен паспорт. Акцентира се върху необходимите мероприятия, които земеделските стопани трябва да извършват, за да могат техните стопанства да отговорят на изискванията на Закона за защита на растенията като сред тях са правилно и стриктно водене на дневници за проведените химични обработки и употребата на торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества, притежаването на сертификат за работа с ПРЗ по чл. 83 от Закона за защита на растенията, както и регистрация в ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности). Присъстващите получиха информация и за изискванията за събиране на празните опаковки от продуктите за растителна защита, както и възможните щети и рискове, предизвикани от фалшиви и нелегални пестициди, които се разпространяват на пазара.
 • Лекторът на онлайн семинара на тема: „Предимства и предизвикателства на организациите на производители при осигуряване на пазари“ ас. Петко Симеонов през първата част на събитието запозна аудиторията с основните предимства и ползите на ниво стопанство от участие в организация на производители, с възможностите за сдружаване, законодателните изисквания и процедури при регистрацията им. Разгледани бяха различните форми на сдружаване, както и промоционалните програми на Европейски съюз, предназначени за тях. Лекторът акцентира върху предизвикателствата, които стоят пред членовете на призната организация и/или група производители, подпомагането, което могат да получат като организация по различни мерки и инвестиционни схеми, и иновациите, които могат да внедрят с цел добавяне на стойност на земеделската продукция. Беше споделен опитът на конкретна организация на производители за осигуряване на пазари и повишаване на доходите на нейните членове.
 • Лекторът на семинара на тема: „Актуални технологични решения в зеленчукопроизводството. Консултантски пакет А2Б в помощ на младите земеделски стопани“ доц. д-р Кирил Славов изнесе презентации на теми „Изисквания към екологичните фактори и технология на отглеждане на полски домати и пипер“ и „Изисквания към екологичните фактори и технология на отглеждане на оранжерийни домати и салата“. Фермерите бяха запознати с особености при отглеждане на зеленчукови култури, както и с обработката на почвата, сеитба, производството на разсад, производството на култивационни съоръжения /тунели, парници, оранжерии/, ботаническа характеристика и биологично изисквания. Специално внимание беше обърнато на добрите практики при биологично отглеждане на оранжерийни зеленчуци.

На всичките двадесет и едно събития експертите на НССЗ информираха и представиха очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На четиринадесет от събитията беше разяснена възможността младите земеделски стопани да се възползват от Консултантски пакет А2Б, чието финансиране е от подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделскси стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ: https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos .

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/ .