През месец юли 2022 г. Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ в сътрудничество с външни научни организации, университети и институции - Селскостопанска академия чрез Земеделски институт в гр. Кюстендил, Институт по животновъдни науки в гр. Костинброд; Аграрен университет в гр. Пловдив; Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в гр. Видин, Българско Сдружение "Пчела" гр. Елена, Българска академия по пчеларство и кравеферма „Рогови“ в с. Котленци, обл. Добрич – организираха шест информационно-обучителни събития, четири от които са в присъствена форма и две в онлайн формат. Две от събитията са с демонстрация на място във ферма. В семинарите взеха участие 194 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец юли 2022 г. от НССЗ

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Нормативни изисквания при попълване и водене на дневниците за растителнозащитни мероприятия. Правила за добра растителнозащитна практика 01.07.2022 г Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Видин TOO - Видин
Съвременни решения по отношение на провеждането на агротехническите мероприятия при семкови и костилкови овощни видове 06.07.2022 г. Земеделски институт - гр. Кюстендил ТОО – Велико Търново
Популярните технологии за отглеждане в пчеларството и грижи за пчелите през летния период 11.07.2022 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд TOO - Русе
Основни етапи на съвременната селекция при овцете и ролята на фермера в селекционния процес 12.07.2022 г. Аграрен университет – гр. Пловдив ТОО - Ямбол
Роботизирана система за доене на млечни крави 18.07.2022 г. Кравеферма „Рогови“, с. Котленци, обл. Добрич ТОО - Добрич
Пчеларството в България - състояние и перспективи, в рамките на събитието "Медена седянка по Еленски 2022 г. 30.07.2022 г. град Елена, сдружение „Пчела - гр. Елена“, Българска академия по пчеларство ТОО - Бургас

 

  • Лекторът на семинара с тема „Нормативни изисквания при попълване и водене на дневниците за растителнозащитни мероприятия. Правила за добра растителнозащитна практика“ г-жа Мариета Миловска (н-к отдел „Растителна защита“ към ОДБХ-Видин) представи задължението от водене на дневници за използване на препарати за растителна защита и нормативните изисквания при попълване и водене на дневниците за растителнозащитните мероприятия. Обърна внимание, че ежегодно се попълват дневниците  за растителнозащитните мероприятия и се заверяват от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ-Видин. Бяха разяснени и правата и задълженията на земеделските стопани при работа с продукти за растителна защита. Подчерта се необходимостта да се използват разрешените за употреба в България препарати за растителна защита и рисковете при употреба на фалшиви и нелегални пестициди. Практиката да се провеждат редовни обследвания на площите със земеделски култури води до своевременно откриване на икономически важни вредители по културите.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Съвременни решения по отношение на провеждането на агротехническите мероприятия при семкови и костилкови овощни видове“ доц. д-р Димитър Сотиров запозна участниците в семинара с запозна присъстващите с цялостния технологичен процес и основните изисквания при отглеждането на семкови и костилкови овощни видове. От особено важно значение е изборът на подходящ терен за създаването на овощна градина, както и подходящ сорт за съответния район. Наблегнато беше на правилното осъществяване на вегетационните резитби за оптималното развитие на овощните дървета. Разгледани бяха различни формировки на резитби с техните предимства и недостатъци. Обърнато беше внимание при борбата с болести и неприятели при семковите и костилкови овощни видове, като е целесъобразно земеделските стопани да се консултират за съответните нападения от неприятели и болести с експертите от ОДБХ. Беше акцентирано и върху правилното подхранване на трайните насаждения с цел оптималната им вегетация. Засегнат беше и въпросът относно механизираните обработки и системите на поддържане на междуредовите и вътрередовите пространства в овощните градини. По време на семинара беше проведена демонстрация в ябълкова градина собственост на земеделски стопанин Николай Моллов и сливова овощна градина на земеделски стопанин Мирела Димитрова, където нагледно бяха представени основните изисквания при осъществяването на агротехническите мероприятия при съответните овощни видове. Наблегнато беше на основните грешки, които могат да бъдат допуснати основно при вегетационните резитби в насажденията.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Популярните технологии за отглеждане в пчеларството и грижи за пчелите през летния период“ доц. д-р Пламен Христов запозна присъстващите с популярните технологии за отглеждане на пчелните семейства и техните предимства; бяха представени организирането и провеждането на профилактични мероприятия в пчелина; наблегна се на основните дейности, които трябва да извърши пчеларят през летния сезон и споделяне на добри практики при работа в пчелина. Демонстрацията на сравнителен анализ на най-популярните технологии в пчеларството се проведе в пчелина на Ангел Ангелов в кв. Образцов чифлик на гр. Русе.  
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Основни етапи на съвременната селекция при овцете и ролята на фермера в селекционния процес“ проф. д-р Дойчо Димов представи на аудиторията основните етапи на съвременната селекция при овцете като заостри вниманието на участниците върху идентификацията на овцете за нуждите на развъдната дейност и регистрация на произхода (майчин и бащин); описано беше измерването на икономически важни признаци при овцете, свързани с продуктивността и първоначален анализ и обработка на данните; както и анализът и оценката на данните от измерванията на продуктивността и използването им за оценка на развъдната стойност на овцете. Тези етапи изискват да се направят количествени и качествени оценки по отношение на признаците – плодовитост, живо тегло и среднодневен прираст на агнетата до отбиване и след отбиване чрез компетентно разработена развъдна програма с цел подобряване на продуктивността на овцете. Беше подчертано, че съзнателното и мотивирано участие на фермерите в селекционния процес е от изключително важно значение за повишаване на конкурентноспособността на избраната от тях порода и техните стада на свободния пазар. Професор Димов даде и практически примери относно активното участие на фермерите в селекционния процес и подчерта точно в коя фаза те трябва да бъдат включени. Фермерите се възползваха от възможността да получат компетентни отговори.
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Роботизирана система за доене на млечни крави“ г-жа Радослава Рогова представи историята, развитието и настоящото състояние на кравеферма „Рогови“. Запозна участниците с се запознаете с предимствата на метода за доене на крави с роботизирана система - технология, която става все по-разпространена в семейните ферми в България. Демонстрацията беше представена чрез предварително заснето видео във ферма „Рогови“, от което е видно всички етапи при използването на роботизираната система за доена на животните. Системата облекчава труда на фермера, съобразена е с нуждите на животните като позволява да се извършва трикратно или четирикратно издояване в денонощието. Цялата система е създадена така, че роботът да допринася за хуманното отношение към животните.
  • Лекторите на семинара "Пчеларството в България - състояние и перспективи, в рамките на събитието "Медена седянка по Еленски 2022 г." - бяха от  представители на община Елена, сдружение „Пчела - гр. Елена“, Българска академия по пчеларство и експерти от НССЗ, ТОО Бургас. В научно-практическия семинар участваха земеделски стопани-пчелари, заинтересувани лица в областта на земеделието, научни работници, представители различни административни структури, които бяха информирани за състоянието и перспективите на пчеларството в България (лектор инж. Михаил Михайлов); за различни програми в пчеларството вкл. за  Националната пчеларска програма. Лектор - доц. Пламен Христово говори за различните болести по пчелите, като акцентира върху вароатозата, говори и за значението на системната профилактика и лечение на вароатозата. Д-р Пламен Енчев презентира пчелните продукти и тяхното лечебно въздействие върху човешкия организъм. Сподели  рецепти и техники за лечение с пчелни продукти.

На всяко събитие експертите на НССЗ информираха и представяха очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На едно от събитията беше разяснени и изискванията за изпълнението на одобрени земеделски стопани по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, в т. ч. и при подадените проектни предложения по последния прием от подмярката, които предстои да бъдат одобрени за финансиране от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.. 

Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/