Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

Период: юли 2023 г.

Общ брой събития: 6 броя събития (6 присъствени, от които 5 с демонстрация)

Общ брой участници:  154


Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Съвременни технологични решения в зеленчукопроизводството и овощарството – растително здраве, превенция на културите и реколтата от тях 04.07.2023 г. Аграрен университет – гр. Пловдив и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Велико Търново  ТОО Велико Търново
Практически аспекти на структурирането и управлението на малко земеделско стопанство, специализирано в отглеждането на зеленчукови кулутри (краставици в оранжерии, домати на открито, магданоз и копър) 14.07.2023 г. Земеделски производител Спас Стоянов ТОО Пазарджик
Устойчиво управление на производството на плодове 20.07.2023 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  TOO Бургас
Производство и реализация на зеленчуци чрез директни доставки 21.07.2023 г. Био градина „Туинс“ на земеделския стопанин Иван Парушев  TOO Варна
Интегрирано управление на специализирани вредители при отглеждане на царевица и слънчоглед 21.07.2023 г. ОДБХ – гр. Пазарджик TOO Пазарджик
Празник на прасковата – 2023 (21 издание на „Златна праскова 2023“) 27.07.2023 г. МЗХ, Кметство на с. Гавраилово, Читалище „Слънце-1928“ в с. Гавраилово,  Институт по овощарство – Пловдив, Организация на производителите на праскови „Българска праскова“ ООД ТОО Сливен

 

Акценти от проведените семинари:

  1. Присъствен семинар с демонстрация „Съвременни технологични решения в зеленчукопроизводството и овощарството – растително здраве, превенция на културите и реколтата от тях“, проведен в земеделските тстопанства:  „Вени-Тотеви“ ЕООД и на г-н Венцислав Великов в с. Първомайци, общ. Горна Оряховица и с лектори: доц. д-р Димка Хайтова и г-н Валентин Митков, главен експерт от отдел „Растителна защита“ ОДБХ – гр. Велико Търново

    ☺ Технологични решения за борба с болестите при зеленчуковите култкури – алтернария, кафява мана, брашнена мана, различни бактериални и вирусни заболявания – методи за борба, включително и биологични методи за превенция и защита.

       ☺  Различни видове повреди на продукцията от зеленчукови култури вследствие на неправилно проведени агротехнически мероприятия, както и неправилно съхранение.

      ☺  Основни неприятели (белокрилки, молци, листни въшки, различни видове мухи и др.) при някои видове зеленчукови култури – домати, краставици и пипер. Методи за защита, включително биологични.

       ☺  Съвременни технологични решения за борба с болестите и неприятелите при овощните култури, вкл. биологични.

      ☺  По време на демонстрацията на оранжерийно производство на домати и краставици, участниците се запознаха с технологията на производство, като методи и схеми на засаждане, капково напояване, оранжерийни конструкции, растително-защитни мероприятия и торене, сортови особености при домати и краставици.

       ☺  По време на демонстрацията в овощното насаждение със сини сливи, присъстващите се запознаха с технологичните особености при отглеждането на вида/сорта, поддържане на междуредията, формировки и резитби, подходящи момети за осъществяване на растителнозащитни мероприятия в зависимост от вида и степента на нападения от болести и неприятели.

2. Присъствен семинар с демонстрация „Практически аспекти на структурирането и управлението на малко земеделско стопанство, специализирано в отглеждането на зеленчукови култури (краставици в оранжерии, домати на открито, магданоз и копър)“, лектор земеделския стопанин Спас Стоянов

☺ Основни принципи за управление на малко земеделско стопанство.

☺ Представяне на опит в зеленчуковите сеитбообращения.

☺ Видове схеми за торене и растителна защита при отглеждане на краставици, домати, магданоз и копър.

☺  Споделяне на опит във връзка с контрола на икономически важни вредители – трипс, доматен миниращ молец и мана по магданоз и копър.

3. Присъствен семинар с демонстрация „Устойчиво управление на производството на плодове“ с лектор гл. ас. д-р  Димитър Димитров

☺  Екологични подходи при производството на плодове.

☺  Рационално използване на природните ресурси.

☺ Дискусия относно феромонни уловки, органични хербициди, технология на създаване на нови трайни насаждения.

☺  Демонстрация на лятна резитба на праскови.

       4.  Присъствен семинар с демонстрация „Производство и реализация чрез директни доставки“ в био градина „Туинс“ в с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна с лектор земеделският   стопанин Иван Парушев

☺ Биологични практики за отглеждане на биологично сертифицирани зеленчуци.

☺ Практически насоки провокирани от личен опит за реализация на продукцията на пазара под формата директни доставки и къси вериги.

☺  Дискусия, относно взаимоотношенията между участниците.

5. Присъствен семинар „Интегрирано управление на специализирани вредитидели при отглеждане на царевица и слънчоглед“ с лектор г-жа Иванка Божилова, началник отдел „Растителна защита“

   ☺ Общи и специфични принципи при интегрирано управление на вредителите в земеделските стопанства.

  ☺ Жизнен цикъл на развитие на вредителите.

  ☺ Видове повреди по царевица и слънчоглед причинени от насекоми.

  ☺ Методи и средства за наблюдение и контрол на ливадна пеперуда, царевичен стъблен пробивач, сив царевичен хоботник, бяха представени и някои други вредители.

6. Празник на прасковата – 2023 (21 издание на „Златна праскова 2023“ - с. Гавраилово, общ. Сливен)

 ☺ Връчване на награди на победителите в конкурс за „Най-добре поддържана прасковена градина“.

☺ Информация за изплащането на обезщетения за пропаднали площи в сливенския район, вследствие на масовото измръзване на насажденията през м. март 2023 г.

☺ Тенденции при производството, проблеми при измръзване на трайни насаждения и оптимизиране на растителната защита.

По време на семинарите бяха засегнати множество въпроси, вълнуващи земеделските производители, напр. трудности, свързани с прилагането на новите стандарти за добро земеделско и екологично състояние от СПРСР 2023 – 2027 г., относно намаляващия брой разрешени продукти за растителна защита и наболели проблеми свързани със справянето с климатичните промени. Освен това бяха представени дейностите на НССЗ във връзка с подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., а на четири от тях бяха разяснявани изискванията при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. , също така и някои интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 - 2027 г. , а именно възможностите за подпомагане на земеделските стопани чрез интервенция I.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ и интервенция II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР.

    Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/