През месец юни 2022 г. Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ в сътрудничество с външни научни организации, университети и институции - Селскостопанска академия чрез Научен център по животновъдство и земеделие в гр. Смолян, Институт по земеделие в гр. Кюстендил, Институт по животновъдни науки в гр. Костинброд, Институт по лозарство и винарство в гр. Плевен; Аграрен университет в гр. Пловдив, Икономически университет в гр. Варна, Тракийски университет в гр. Стара Загора и Шуменски университет „Е. К. Преславски“; Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в гр. Габрово и Професионална гимназия по лозарство и винарство „А. Стамболийски“ в гр. Плевен – организираха десет информационно-обучителни събития, девет от които са в присъствена форма, три от които са с демонстрация на място във ферма или опитно поле и едно в онлайн формат. В семинарите взеха участие 223 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Организирани и проведени информационно-обучителни събития

през месец юни 2022 г. от НССЗ

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Изисквания към животновъдните обекти и жизнената среда при отглеждане на овце. Технологични решения при отглеждане на млечни овце 6.06.2022 г. Научен център по животновъдство и земеделие - гр. Смолян TOO - Кърджали
Летни резитби при праскова 8.06.2022 г. Институт по земеделие - гр. Кюстендил ТОО - Сливен
Съвременна българска селекция на основни зеленчукови култури – домати и пипер 10.06.2022 г. Аграрен университет – гр. Пловдив TOO - Монтана
Дейности на пчеларя през месеците юни и юли. Мероприятия за повече мед 15.06.2022 г. Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд ТОО - Габрово
Съвременни подходи за стратегическо планиране и техники за реализацията им в краткосрочен аспект 17.06.2022 г. Икономически университет – гр. Варна ТОО - Варна
Устойчиво развитие на лозарството и винарството в област Плевен 23.06.2022 г. Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен и Професионална гимназия по лозарство и винарство „А. Стамболийски“ – гр. Плевен ТОО - Плевен
Технология и критични точки при производството на млечнокисели и месни продукти във връзка с прилагането на Наредбата за директни доставки и осъществяване на къси вериги на доставка на храни 24.06.2022 г. Тракийски университет – гр. Стара Загора ТОО Пазарджик
Отглеждане на пчелните семейства през летния сезон 24.06.2022 г Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд ТОО Перник
Напояване в растениевъдството – видове системи, изисквания, приложения  28.06.2022 г. Шуменски университет „Е. К. Преславски“ ТОО Шумен
Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол на растенията. 29.06.2022 г. Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Габрово ТОО Габрово
  • Лекторът на семинара с тема „Изисквания към животновъдните обекти и жизнената среда при отглеждане на овце“ доц. д-р Цонка Оджакова представи с реда и изискванията за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Присъстващите ще бъдат запознати с биологичните особености на овцете, избора на подходяща порода и място за изграждане на овцеферма, фуражна база за изхранване на овцете. Ще получат информация за технологията на отглеждане на овце майки и факторите влияещи върху млечната продуктивност. Доц. д-р Оджакова подробно се спря на изискванията при отглеждане на овце във връзка с избора на порода, изграждане на нова ферма и фуражната база за изхранване на животните. Тя запозна присъстващите с подходящите видове фуражи и техниката на хранене при овцете и факторите, влияещи върху млечната продуктивност. Семинарът завърши с дискусия, по време на която животновъдите обсъждаха въпроси свързани с трудностите, които срещат при предприетите от тях стъпки за регистрация на животновъдните обекти по чл. 137 от ЗВМД; високите цени на фуражите; трудности при реализация на продукцията и ниските цени на изкупуване; проблеми с наемане на пасища, мери от общинския поземлен фонд и др. Доц. Сотиров направи и практическа демонстрация на лятна резитба върху плододаващо прасковено дърво.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Летни резитби при праскова“ доц. д-р Димитър Сотиров запозна участниците в семинара с основните методи на летните резитби в прасковени насаждения, необходимите предпоставки и най-подходящите срокове за тяхното извършване. Акцентирано беше върху ролята на своевременното извършване на различните видове резитби за получаване на добри и висококачествени добиви. Демонстрираната лятна резитба се проведе в прасковеното насаждение на земеделски стопанин, който е клиент на ТОО-Сливен на НССЗ.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Съвременна българска селекция на основни зеленчукови култури – домати и пипер“ доц. д-р Димка Хайтова запозна участниците се спря върху процеса на селектиране и регистриране на нови български сортове – домати и пипер. Засегна регламентиращото го законодателство. Лекторът обърна внимание на темпа на развитие на селекционната дейност в България, съседните страни и лидерите в Европа. В презентацията бяха представени най-известните български сортове домати. Коментираха се техните сортови признаци и продуктивен потенциал. Присъстващите фермери изразиха предпочитанията си относно различните български сортове домати. Доц. Хайтова продължи с информация за подходящи български сортове пипер. Представи информация за районите, от които произхождат, продуктивния им потенциал и сортови признаци. Направи сравнение с характеристиките на сръбските сортове. Втората част на мероприятието беше демонстрация, която се проведе в стопанството на земеделски стопанин Красимир Илиев, намиращо се в с. Долно Белотинци, общ. Монтана. Стопанинът провежда оранжерийно производство на домати от сортовете Розов блян и Розова магия, Рила и Наслада, както и оранжерийно производство на пипер – сортове Капия. Бяха демонстрирани сортовите особености на растенията. С участниците в семинара се дискутираха въпроси свързани с технологията за производство и торене.
  • Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Дейности на пчеларя през юни и юли. Мероприятия за повече мед“ доц. д-р Пламен Христов изнесе презентация на тема „Медосбор и фактори от които зависи“. Бе направена демонстрация за прилагане на добри практики при отглеждане и подмяна на пчелни майки. Фермерите бяха запознати с начините за предизвикване на самосмяна на пчелни майки, как се стимулира майката за повече работа, как пчелите да посрещнат невраждебно новата майка. Специално внимание бе обърнато на силата на пчелните семейства върху медосбора и как да се управлява силата на пчелните семейства. По време на семинара бяха дискутирани въпроси свързани с контролиране на роенето и как да се прекрати нежелано роене на пчелите. Демонстрацията беше проведена в пчелина на Руслана Илиева в гр. Трявна.
  • Лекторът на семинара с тема „Съвременни подходи за стратегическо планиране и техники за реализацията и в краткосрочен аспект“ доц. д-р Мария Станимирова запозна участниците с практически насоки за разработване на собствен стратегически план, както и как да го фокусират върху предстоящото тримесечие чрез конкретни стъпки. Беше представена структурата на стратегическия план и дадени насоки за определяне на визия, мисия, SWOT анализ (на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите), правилото SMART за определяне на цели (конкретни, измерими, реалистични, ориентирани във времето), както и подхода за идентифициране на конкретни стъпки за бизнес развитие, приложими в краткосрочен план. Участниците научиха: кои са предизвикателствата в агро-сектора, кои са стъпките на стратегическия план: анализ на ситуацията – къде се намира дейността в момента. Беше разяснена концепцията за уникалните конкурентни предимства – USP. Лекторът запозна участиците и с 5 стъпков подход за развитие на бизнеса, а именно: как да се привлекат повече потенциални клиенти; как да се превърнат повече потенциални клиенти в реални; как да се повиши броят сделки към един клиент; как да се повиши средната стойност на продажбата; как да се повиши процентът от печалбата (маржът/рентабилността)?
  • Лекторът на семинара с тема „Устойчиво развитие на лозарството и винарството в област Плевен“ доц. д-р Мирослав Иванов запозна участниците с традициите, предизвикателствата и развитието на лозарството и винарството в област Плевен. Особено внимание беше обърнато на развитието на лозарството в България и в Плевенска област от древността до наши дни. Отбелязано беше, че начало на това развитие е поставено с присаждането на европейската лоза върху американски подложки, като това е било основен метод за борба с филоксерата. Създадено е райониране на лозарството в страната, чрез сформиране на пет лозаро- винарски района: Северен лозаро-винарски район- Дунавска равнина, Подбалкански лозаро-винарски район- Розова долина, Източен лозаро-винарски район- Черноморски, Южен лозаро-винарски район- Тракийска низина, Югозападен лозаро-винарски район - Долината на Струма. Основна стъпка при развитието на лозарството у нас е преминаването към промишлена технология на отглеждане чрез използване на високостъблени формировки. Внедряват се и нови сортове. Обсъдени бяха различни възможности за професионална реализация в лозаро-винарския сектор в област Плевен като бяха посочени най-големите лозарски стопанства в областта.
  • Лекторите на семинара с тема „Технология и критични точки при производството на млечнокисели и месни продукти във връзка с прилагането на Наредбата за директни доставки и осъществяване на къси вериги на доставка на храни“ доц. д-р Николина Желева и гл.ас. д – р Иван Пенчев запозна В първата част на семинара доц. д-р Желева запозна присъстващите с основните изисквания за регистрация по Наредба № 26/14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход на животновъди, които желаят да предлагат директно на пазара мляко, месо и млечни и месни продукти, произведени в собствените им ферми. След това се спря на основните моменти от технологията на производство на кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал, като акцентираше на критични точки, където е най-важно да не се допуснат грешки,  за да се получат продукти с желаното високо качество. Във втората част на семинара гл. ас. д-р Пенчев представи пред участниците в семинара Наредба № 10/26.04.2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, която трябва да спазват, ако искат да изградят кланични пунктове в своите ферми и да извършват директни доставки на малки количества храни от животински произход – месо и месни продукти. Лекторът представи основните моменти и критични точки в технологията за хуманно зашеметяване и обезкървяване на животните,  с цел получаване на качествено месо от тях. Поради голямото разнообразие на месни продукти, които могат да бъдат произведени от добитото месо, той запозна присъстващите с технологията и критичните точки в нея за производство на малотрайни колбаси.
  • Лекторът на семинара с тема „Отглеждане на пчелните семейства през летния сезон“ доц. д-р Пламен Христов запозна присъстващите фермери с отглеждането на пчелните семейства през летния сезон. Бяха представени мерките за развитие на пчелните семейства след приключване на медосбора. Той акцентира и на мерките за борба с болестта вароатоза по пчелните семейства през месец август, лечението и профилактиката. При провелата се дискусия присъстващите земеделски стопани имаха възможност да зададат на доц. Христов интересуващите ги въпроси относно храненето, лечението и мерките за профилактика при пчелните семейства.
  • Лекторът на семинара с тема „Напояване в растениевъдството – видове системи, изисквания, приложения“ гл. ас. д-р Димитър Димитров запозна участниците с видовете системи за напояване, както и законовите изисквания за използване на водите за напояване в земеделските стопанства.
  • Лекторът на семинара с тема „Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол върху растенията“ г-жа Стела Благоева, главен инспектор „Растителна защита“ при ОДБХ-Габрово, запозна участниците с действащите нормативни изисквания при използване на продукти за растителна защита. Специално внимание обърна на основните изисквания за съхранението на препарати за растителна защита, изискванията при транспортиране на препарати, съхранението и унищожаването на празни опаковки от пестициди. Разяснена беше процедурата при издаване на сертификат за професионални потребители на продукти за растителна защита /ПРЗ/. Стопаните бяха запознати с начините за оповестяване на растителнозащитни мероприятия, свързани с опазване на пчелните семейства. Предоставена бе информация за  изискванията за водене на дневници за проведените химични обработки и употребени торове. Зададени бяха въпроси, свързани с прилагането на Правилата за добра земеделска практика.

На всяко събитие експертите на НССЗ информираха и представяха очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г. На две от събитията беше разяснена и процедурата за предоставяне от НССЗ на безплатни консултантски услуги във вид на консултантски пакети на  малки земеделски стопанства. Експертите от ТОО - Пазарджик на НССЗ запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани, осъществяващи директни доставки, вкл. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., а така също и с отворените за кандидатстване в момента държавни помощи за „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ и „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. В Габрово е отговорено на въпроси, свързани със спазването на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 

Записите от проведения онлайн семинар е качен на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/