През месец май 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Национални асоциации, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Българска агенция по безопасност на храните чрез нейните Областни дирекции, университети и институти към Селскостопанска академия, организира и проведе десет броя съвместни информационно-обучителни семинара, от които 5 бр. присъствени и 5 броя в онлайн формат, който се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите взеха участие 436 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец май 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии 11.05.2021 г. Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) ГД СЗАЛ, Централно управление
Данъчно облагане и социално осигуряване на регистрирани земеделски стопани 13.05.2021 г. Национална агенция по приходите, Териториална дирекция - Велико Търново, Офис Ловеч TOO - Ловеч
Водоспестяващи и енергоспестяващи поливни технологии. Законови възможности за напояване 19.05.2021 г. Шуменски университет "Е. К. Преславски" TOO Бургас
Начини за оповестяване на растителнозащитните (РЗ) мероприятия. Нормативни изисквания при употреба на продукти за РЗ и торове. Фитосанитарен контрол върху растенията 19.05.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Габрово TOO Габрово
Иновативни решения за осигуряване на биологична сигурност в  животновъдните стопанства 19.05.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Разград TOO - Разград
Добри практики при спазване на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства 20.05.2021 г. Дирекция „Инспекция по труда - Разград“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ TOO - Разград
Социално осигуряване и право на краткосрочни обезщетения на регистрираните земеделски стопани 20.05.2021 г Национален осигурителен институт (НОИ) TOO - София
Контрол на вирусни и вирусноподобни болести по костилкови и семкови овощни култури 28.05.2021 г. Институт по овощарство - Пловдив и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България ТОО Пазарджик и ТОО Пловдив
Счетоводно отчитане и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани 28.05.2021 г. Аграрен университет – гр. Пловдив TOO - Кърджали
Подходящи методи за растителна защита и торене в лозово насаждение

28.05.2021 г.

Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен TOO - Плевен

 

  • Лекторът на семинара с тема „Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии“ – г-н Божидар Петков – председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните запозна аудиторията с отглеждането на различни видове ягодоплодни култури в стопаменостъклени (отопляеми) и в полиетиленови (неотопляеми) оранжерии при двата основни типа отглеждане – в почва и в хидропоника. Подробно информира аудиторията за хидропонното отглеждане, като иновативна технология и практика в растителното хранене - различните системи и субстрати. Всичко това бе представено чрез предварително заснет видеоматериал в стопанството на „Ди Бери Груп“ ЕООД – град Попово. Събитието е организирано по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на мрежа № 7 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проект NEFERTITI  - https://nefertiti-h2020.eu/bg/4823-2/ и на страницата на проекта на НССЗ - https://www.naas.government.bg/projects/p3804
  • Лекторите на семинара с тема „Данъчно облагане и социално осигуряване на регистрирани земеделски стопани“ – г-н Илиян Илиев и г-жа Даниела Стефанова, експерти по приходите към НАП Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в гр. Велико Търново, разясниха начина на облагане на доходите от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като земеделски  стопани; преотстъпване на данък; срок за подаване на годишна данъчна декларация; срок за внасяне на дължим данък. Информираха участниците за социалните осигуровки на регистрирани земеделски стопани и нормативните основания; възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуровки; деклариране на започване, прекратяване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност; ред и срок за внасяне на осигурителни вноски; осигуряване и минимален осигурителен доход при едновременно упражняване на две или повече дейности, като самоосигуряващо се лице; определяне на окончателния размер на осигурителния доход; деклариране на данни за осигурителни и задължителни осигурителни вноски; деклариране на данни за осигуровки с декларация по Образец №1 и други.  
  • Лекторът на семинара с тема „Водоспестяващи и енергоспестяващи поливни технологии. Законови възможности за напояване“ – …… представи на участниците различни видове поливни технологии, водещи до по-малък разход на вода и илюстрира казаното с примери от практиката. Във втората част на презентацията си информира за актуалните промени в нормативните изисквания в областта на напояването.
  • Лекторът и демонстратор на присъствения семинар с тема „Начини за оповестяване на растителнозащитните (РЗ) мероприятия. Нормативни изисквания при употреба на продукти за РЗ и торове. Фитосанитарен контрол върху растенията“ – г-жа Стела Благоева, главен инспектор „Растителна защита“ при ОДБХ – Габрово, запозна присъстващите с действащите нормативни изисквания при използване на продукти за растителна защита, като обърна специално внимание върху основните изисквания за съхранението на препарати за растителна защита, изискванията при транспортиране на препарати, съхранението и унищожаването на празни опаковки от пестициди. Разясни и процедурата при издаване на сертификат за  професионални потребители на продуктите за растителна защита и с начините за оповестяване на растителнозащитните мероприятия, свързани с опазване на пчелните семейства. Предостави информация за изискванията за водене на дневници за проведените химични обработки и за употребата торове.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Иновативни решения за осигуряване на биологична сигурност в  животновъдните стопанства“ – Д-р Върбан Белчев, който е официален ветеринарен лекар за община Разград, Областна дирекция по безопасност на храните, запозна участниците  с мерките за подобряване на биологичната сигурност в животновъдните стопанства в т.ч. за минимизиране на рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания, като се дискутира по различни казуси – изведени от практиката.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Добри практики при спазване на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства“ – г-жа Катя Филипова, директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Разград, представи пред аудиторията основните изисквания на организация и управление на дейностите в земеделските стопанства свързани с  безопасност и хигиена на труда, противопожарната охрана и опазване на здравето на работещите, като представи и добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства.
  • Лекторите на семинара с тема „Социално осигуряване и право на краткосрочни обезщетения на регистрираните земеделски стопани“ – г-жа Даниела Атанасова и г-жа Теодосия Бояджиева, експерти в дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ при Централно управление на НОИ, информираха аудиторията за обхвата на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и за социалните рискове, за които следва да се осигурят във фондовете на ДОО в качеството си на регистрирани земеделски стопани. Освен това участниците получиха и информация за правото си на получаване на краткосрочни обезщетения (временна неработоспособност, майчинство, безработица, трудоустрояване) в качеството си на регистрирани земеделски стопани.
  • Лекторът на семинара с тема „Контрол на вирусни и вирусноподобни болести по костилкови и семкови овощни култури“ – доц. д-р Снежана Милушева запозна участниците със симптомите на проявление на вируса на шарката по сливи, кайсии и праскови, за вирусите на некротичните и хлоротичните пръстеновидни петна по овощните видове. Участниците получиха детайлна информация и по отношение на фитоплазмените болести и пролиферация по ябълката и загиване по крушата. Лекторът изтъкна, че мерките за контрол на вирусни и вирусноподобни болести са базирани изцяло на превенцияи няма налични препарати за растителна защита (ПРЗ) в търговската мрежа, които да дават добри резултати при вече установена зараза. Преди създаване на нови овощни насаждения е изключително важно да се използва сертифициран посадъчен материал, да се използват устойчиви и толерантни сортове и подложки и да се установи какъв е нематодния статус на терена предвиден за създаване на ново насаждение. След засаждане фермерите трябва да практикуват редовни визуални наблюдения за установяване наличие на вирусни инфекции, като ако има болни растения, те трябва да бъдат изкоренени и унищожени. Трябва да се провежда високо ниво на растителна защита по отношение на насекоми и плевели, вектори и гостоприемници на вируси и фитоплазми. Овощните насаждения трябва да се отглеждат при високо ниво на агротехника.

Вторият лектор г-жа Нели Йорданова – генерален директор на АРИБ, запозна участниците в семинара с промените в Наредба № 1 от 14 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и произтичащите от тях задължения на земеделските стопани.

  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Счетоводно отчитане и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани“ – д-р Крум Христов запозна присъстващите с основните изисквания, срокове и декларации, свързани със социалното осигуряване и данъчното облагане на земеделските стопани. Лекторът разясни подробно и онагледи попълването на основните счетоводни книги (регистри) - книга за приходите, книга за разходите, инвентарна книга и книга за материалните запаси.
  •  Лекторът на присъствения семинар с тема „Подходящи методи за растителна защита и торене в лозово насаждение“ - проф. д-р Мирослав Иванов направи демонстрация в стопанството на земеделския стопанин Д. Харалампиев в с. Горни Дъбник на специализирана земеделска техника за извършване на растителна защита. Обърна внимание на сроковете за внасяне на основните хранителни елементи - азот, фосфор и калий в зависимост от типа почва, като отбеляза, че лозята могат да бъдат торени, както с органични торове - оборски тор, така и с минерални (изкуствени) торове. Акцентира върху ролята на органичния тор при подобряване структурата на почвата, като подчерта, че е желателно да се направи агрохимичен анализ на почвата, да се определят киселинността на почвата и наличието на хранителни вещества – вследствие на което да се направи препоръка за торене с азот, фосфор и калий. Особено внимание бе отделено на точното и своевременно определяне на болестите по лозата за постигане на висока ефикасност при борбата, като лекторът показа и обясни признаците на основни болести и неприятели по лозата - мана и лозова краста. Фермерите проявиха интерес по въпроси свързани с подходящи препарати за растителна защита, за сроковете за третиране, за експлоатацията на системите за капково напояване, бързия монтаж и демонтаж, както и към обстоятелството, че те са инвестиция с бърза възвращаемост и по въпроси.

В проведените семинари, експертите на Национална служба за съвети в земеделието представиха начина на предоставяне на специализирани консултантски услуги от страна на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. или информираха участниците с очакваните приеми през настоящата година по подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

По време на семинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и активност като задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/