През месец декември 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Университет за национално и световно стопанство – София, Лесотехнически университет, Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд, Институт по зеленчукови култури "Марица" – Пловдив, Асоциации, Сдружени и експерти в областта на растениевъдството, организира и проведе двадесет и един броя съвместни информационно-обучителни семинара, от които 5 бр. присъствен и 16 броя в онлайн формат, който се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите взеха участие 788 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец декември 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Автохтонни породи овце - особености при отглеждането им 1.12.2021 г. Асоциация за развъждане на Брезнишка овца TOO - Перник
Интегрирана борба с вредителите при отглеждане на плодове и зеленчуци 2.12.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните - Варна TOO - Варна
Дейности благоприятстващи продуктивността на пчелните семейства 3.12.2021 г. Институт по животновъдни науки  - гр. Костинброд TOO - Хасково
Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието 3.12.2021 г. Професионална гимназия "М. Попов" - гр. Севлиево, Областен информационнен център - Габрово и Областна дерекция по безоопасност - Габрово TOO - Габрово
Компостиране на зеленчукови отпадъци в малки стопанства 8.12.2021 г. Лесотехнически университет - София TOO - Враца
Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Представяне на системата за електронни услуги на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 8.12.2021 г. Дирекция „Инспекция по труда - Сливен“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ TOO - Сливен
Как да предотвратим ерозията на почвата? Практически аспекти за съвременните технологиите при обработване на почвите 9.12.2021 г. Лесотехнически университет - София TOO - Разград
Биологичната растителна защита - теория и практика 10.12.2021 г. Аграрен университет - Пловдив и проект НЕФЕРТИТИ ГД СЗАЛ (ЦУ) и ТОО - Русе
Възможности и ползи от сдружаването на земеделските стопани. Икономическите и счетоводни аспекти при отчитане на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 10.12.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Търговище
Биологично отглеждане на зеленчуци, принципи и съвременни аспекти. Възможности за тяхното интегриране в оранжерийното производство 10.12.2021 г. Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив ТОО - Силистра
Зелената архитектура в Общата селскостопанска политика на ЕС. Иновации в аграрния бизнес 13.12.2021 г. Университет за национално и световно стопанство ГД СЗАЛ (ЦУ)  и ТОО - Шумен
Как да направим малките си стопанства видими за потребителите? 14.12.2021 г. Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели ТОО - Силистра
Зимни резитби при черешови насаждения 14.12.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Пловдив
Биологично производство - актуални аспекти от законодателството 15.12.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Хасково
Резитба в сливова овощна градина 15.12.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Пловдив
Нормативни изисквания за предлагане на продукти от животински произход до краен потребител 15.12.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич TOO - Добрич
Технологични изисквания при създаване на насаждения от черупкови видове 16.12.2021 г. експерт в областта TOO - Видин
Агролесовъдни практики подходящи за прилагане в България. Екологични и икономически ползи 16.12.2021 г. Тракийски университет - Стара Загора ГД СЗАЛ (ЦУ) и ТОО - Кюстендил

Класически и иновативни решения при градежа на пчелни пити

16.12.2021 г. Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд TOO - Разград

Инвазивни видове дървета и храсти в земеделските земи - въздействие и методи за контрол

17.12.2021 г. Фондация "Информация и природозащита" TOO - София
Режим на регистрация и контрол на земеделска техника 20.12.2021 г. Областна дирекция "Земеделие" - Видин TOO - Видин
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Автохтонни породи овце - особености при отглеждането им“  - Олег Стаменов, заместник председател на Асоциацията за развъждане на Брезнишка овца, представи презентация, от която участниците научиха: кои са автохтонните породи овце в България; за особеностите при отглеждането на автохтонните породи; за динамиката на биологичните и на стопански качества на породата Брезнишка овца. Лекторът запозна участниците и с местните породи и тяхното значение за България; способностите за приспособяване и устойчивост към дадената екологична зона най-често със сурови климатични условия. Говори и за произхода на породата „Брезнишка овца“ и за това - в кои региони е разпространена, за числеността и възпроизвоството на популацията. Присъстващите бяха информирани и при какви условия става развъждането на породата. плодовитостта, млечността, насоките и перспективите за развитието на породата „Брезнишка овца“.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Интегрирана борба с вредителите при отглеждане на плодове и зеленчуци“ – Екатерина Драгиева, началник отдел „Растителна защита“ към Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Варна, представи на участниците принципите на интегрираното управление на вредителите, които се делят на общи и специфични. Обърна специално внимание на особеностите при двата вида принципи и по конкретно, че при общите принципи продуктите за растителна защита се употребяват, когато са разрешени от изпълнителния директор на БАБХ, както и по какъв начин се предпазват и ограничават културите от вредители, и при употреба на продукти за растителна защита, прилаганите продукти трябва да бъдат селективни по отношение  на целта и да имат минимални странични ефекти върху здравето  на хората, полезните организми и околната среда. Лекторът разясни на участниците какво включват и специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите, които са разработени и утвърдени в ръководства за интегрирано управление на вредителите по култури и уточни, че тези принципи се прилагат на доброволна основа от земеделските стопани
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Дейности благоприятстващи продуктивността на пчелните семейства“ – доц. д-р Пламен Христов, запозна участниците в семинара с дейностите благоприятстващи продуктивността на пчелните семейства и факторите влияещи на медосбора. По-касно информира аудиторията за същността на восъкоотделянето и ролята му за строежа на питите в пчелното семейство. Лекторът обърна внимание и върху влиянието на восъкоотделянето върху медовата продуктивност на пчелите. Семинарът завърши с дискусия по темата.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието“ – Стела Благоева – гл. инспектор“Растителна защита“ при ОДБХ - Габрово запозна участниците с нормативните изисквания и добри практики за безопасна употреба на продуктите за растителна защита. Представена бе актуална информация за фитосанитарния контрол върху растенията и  различни регистрационни и разрешителни режими в земеделието. Вторият лектор - Маринела Събева от Областен информационен център – Габрово, представи темата за различни добри практики при изпълнение на различни Оперативни програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Семинарът е организиран с цел предоставяне на информация на учителите и учениците от паралеките със земеделски специалности на Професионална гимназия „Марин Попов“.

 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Компостиране на зеленчукови отпадъци в малки стопанства“ – доц. д-р Милена Йорданова, запозна присастващите с тава как да намерят подходящия избор и каква да бъде подготовката на материалите за компостиране; факторите, които влияят на процесът на компостиране и качествените показатели на готовият компост. В презентацията лекторът представи практически примери – изведени от реални опити, извършени в опитното поле на Лесотехническия университет, подкрепини с богат графичен и снимков метериал.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Представяне на системата за електронни услуги на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – г-н Янислав Христов, гл. инспектор в дирекция “Инспекция по труда“ гр. Сливен, който запозна участниците с онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Представи и Системата за електронни услуги на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и начина за  достъп до системата за „Електронни удостоверения“ на възложители на обществени поръчки и бенефициенти на безвъзмездна помощ. Участниците се запознаха с изискванията за законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство. Представени бяха  организацията, управлението на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Лекторът обърна внимание, че регистрирани земеделски стопани и за стопанства отглеждащи  плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят могат да използват еднодневни трудови договори, като бяха обсъдени възможностите им за онлайн заявяване, стъпките и задълженията при тяхното прилагане. 
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Как да предотвратим ерозията на почвата? Практически аспекти за съвременните технологиите при обработване на почвите“ – доц. Паунка Божинова, запозна присъстващите с основните характеристики и специфични особености на почвите в България, в контекста на засягащите ги ерозионни процеси. Участниците бяха информирани и за видовете мерки за ограничаване на водната, ветровата и иригационна ерозия и получиха знания за практическите аспекти на съвременните технологии при обработване на почвите. Лекторът обърна внимание върху устойчивото управление на земеделските земи в страната. По време на своята презентация, доц Божиново използва много снимков и видео материал.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Биологичната растителна защита - теория и практика“ – проф. д-р Вили Харизанова, разказа за това, какво е какво е биологично равновесие и ги за позна с ползите и предимствата на биоагентите и тяхното приложение в растителната защита.  Участниците научеха за различните видове биологично активни вещества и тяхното значение за регулиране количиството/ плътността на неприятелите по растенията.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Възможности и ползи от сдружаването на земеделските стопани. Икономическите и счетоводни аспекти при отчитане на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ – д-р Крум Христов представи следните лекции: „Възможности и ползи от сдружаването на земеделските стопани“ и „Икономическите и счетоводни аспекти при отчитане на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. След презентацията на лектора, присъстващите зададоха ни множество въпроси, които ги интересуваха – по този начин се получи интересна и полезна за участниците дискусия, по време на която гостуващия лектор подрабноотговори и представи допълнителна практическа информация.

По време на семинара бяха спазвани всички противоепидемични мерки, приложими за такъв тип мероприятия. В тази връзка всички желаещи да участват в семинараотговаряха на условията от раздел I, т. 32 и раздел II, т. 1, 2 и 3 на заповед:№ РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Биологично отглеждане на зеленчуци, принципи и съвременни аспекти. Възможности за тяхното интегриране в оранжерийното производство“ – д-р Боян Арнаудов, представи презентация, с която запозна участниците със същността, значението и основните принципи на биологично отглеждане на зеленчуци. Присъстващите получиха актуална и полезна информация за новостите в страната и чужбина, относно различни видове биопродукти и препарати за растителна защита, които са разрешени при биологичното отглеждане на зеленчуци. Запознаха си и със съвременните изисквания за биологично оранжерийно зеленчукопроизводство. Лекторът подрабно се спря на основните стъпки в биологичното производство на зеленчуци, като - избор на място, надморската височина, почвени условия, избор на подходящ сорт и обезпечаване с хранителни вещества. Гл. ас. д-р Боян Арнаудов даде информация за основни принципи при отглеждане и мерки за борба с неприятелите и болестите  и особености на органичното оранжерийно зеленчукопроизводство. Запозна участниците с ползите от биопродуктите, начина на тяхото съхраняване и пласиране. Освен това даде информация за Регламентите на Европейския съюз относно биологичното производство и за изискванията към етикетирането на биологични продукти.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Как да направим малките си стопанства видими за потребителите?“ – г-жа Ивана Мурджева, представи на участниците теми и информация, а също така идеи, свързани с подобряване на достъпа и  позиционирането на пазара. Освен това присъстващите се запознаха с възможностите за ефективно използване на търговски марки, сертификационни и колективни марки, сдружаването и кооперирането като възможност за подобряване на маркетинга на земеделските продукти и тяхната висока добавена стойност.
 • Лектори на онлайн семинара с тема „Зелената архитектура в Общата селскостопанска политика на ЕС. Иновации в аграрния бизнес“ – бяха доц. д-р Янка Казакова – Матева и доц. д-р Зорница  Стоянова от УНСС – гр. София. От презентацията на доц. Казакова, участниците научиха за: целите на ОСП след 2030 г.; доброволните и задължителни мерки по Зелената архитектура на ОСП на ЕС за следващия програмен период 2023 – 2027 г.; „Зелените“ цели на ОСП, за стратегиятя ня ЕС по Биоразнообразие и за Натура 2000. Доц. Казакова, обърна внимание на изискаванията и целите на базисни изисквания за по отношение на водите, климати и почвите, като акцентира върху намирането на подходящото ниво на интензивност на ползването на земята и запазването и поддържането на високата им природна стойност.

Вторият лектор - доц. д-р Зорница  Стоянова, представи иновациите в аграрния бизнес и иновативно земеделие за опазване на природните ресурси. Основните акценти на нейната презентацията са:  иновации за опазване на околната среда; предимства; бариери; начини за преодоляване на бариерите пред внедряване на иновации и добри практики. Доц. Стоянова представи и интересни примери на инивации в земеделието.

 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Зимни резитби при черешови насаждения“ – доц. д-р Антон Йорданов,  запозна присъстващите с основните принципи  при резитба за формиране и плододаване при черешови насаждения. Акцент беше поставен и при резитба за подмладяване на стари черешови овощни градини. Въвв втората част на семинара беше проведена демонстрация в землището на с. Брестник, област Пловдив за резитба на черешови насаждения, на която фермерите нагледно получиха и практически съвети за формировки и различни системи на резитби при черешата. Лекторът даде и полезни съвети за времето на провеждане и за избора на необходими ръчни инстументи за резитбата при черешата. Д-р Йорданов обърна внимание на значимостта от извършване на периодичен агрохимичен анализ на почвата, както и на вземането на проби за измръзване, за получаване на оптимални добиви от черешата.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Биологично производство - актуални аспекти от законодателството“ –  Йордан Йорданов. Той запозна участниците в семинара с общите изисквания и правила на Наредба № 5/2018 г. с обнародваните промени от април 2020 г. относно прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, както и с правилата на ЕС относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. На зададените въпраси, лекторът отговори подробно, ксато даде примери от практиката.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Резитба в сливова овощна градина“ – доц. д-р Антон Йорданов, подробно запозна присъстващите с биологичните особености и изисквания към климатичните и почвени условия при сливата и резитба при формиране и плододаване на сливови насаждения и акцентира варху резитбата с цел за подмладяване на стари сливови овощни градини. Във втората част на семинаре се проведе демонстрация на резитба на сливови насаждения в землището на с. Цалапица, обл. Пловдив - овощната градина на земеделски стопанин Александър Стоянов. Фермерите нагледно получиха и практически съвети за формировки и различни системи на резитби при сливата. Бяха дадени и полезни съвети за времето на провеждане и за избора на необходими ръчни инстументи за резитбата. Лекторът обясни същността на сортовата резитба. Доц. д-р Йорданов отговори на въпроси на фермерите свързани с отглеждането на сливови насаждения и даде практически съвети за предпазване от слани, болести и неприятели, както и възможности за използване на растежни регулатори в определени фази от развитието.
 • Лекторите на онлайн семинара с тема „Нормативни изисквания за предлагане на продукти от животински произход до краен потребител“ – д-р Кичюков и д-р Цачева от ОДБХ – Добрич, запознаха участниците с нормативните изисквания на Наредба 26 от 14.10.2010 г., за специфичните изисквания към условията и реда за директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител. По време на представянето, лекторите дадоха примери за това - как трябва да се извършват директни доставки на малко количество пчелен мед, месо от птици и зайци, заклани в стопанството. 
 •  Лекторът на присъствения семинар с тема „Технологични изисквания при създаване на насаждения от черупкови видове“ –          доц. д-р Кирил Славов, експерт в областта на овощарството, запозна присастващите с изискванията към почвено-климатичните условия при създаване на насаждения от орехи, лешници и бадеми, както и за подходящите сортове черупкови видове в зависимост от почвено-климатичните условия и грижите за младите насаждения през младенческия период и по време на плододаване. На зададените въпроси от страна на присъстващите, лекторът отговори подробно с което даде още полезна за присъстващите информация.
 • Лекторите на онлайн семинара с тема „Агролесовъдни практики подходящи за прилагане в България. Екологични и икономически ползи“ – доц. д-р Ценка Желязкова и доц. д-р Мария Герджикова, Тракийски университет - Стара Загора, запознаха участниците със същността и предимствата на агролесовъдството като производствена система; видове агролесовъдски системи, подходящи за приложение в България. Присъстващите получиха подробна информация за структурата и специфични особености, а също и за предимствата и недостатъците на различните видове агролесовъдски системи. Предосттавената информация беше онагледена с богат и подробен снимков материал. На зададените въпроси от страна на присъстващите, лекторите отговориха, като по този начин аудиторията получи допълнителна и полезна информация.
 • Лектор на онлайн семинара с тема „Класически и иновативни решения при градежа на пчелни пити“ – доц. д-р Пламен Христов, запозна участниците с различните видове решения - класически и иновативни при градежа на пчелните пити и за съхранение на восъчната суровина. Освен присастващите научиха от какво зависи размера на килийките в питите и влиянието му върху живота и продуктивността на пчелите.  На зададените му въпроси, лекторът отговори с примери от практиката, придружени с полезни съвети.
 • Лектори на онлайн семинара с тема „Инвазивни видове дървета и храсти в земеделските земи - въздействие и методи за контрол“ – бяха г-жа Димитрина Ботева и г-н Васил Петров от Фондация „Информация и природозащита“. Участниците се запознаха с това кои видове наричаме „инвазивни чужди видове“, кои дървета и храсти сред тези видове се срещат най-често в земеделските земи в страната и кои са методите, с които можем да ги премахнем или да ги ограничим и защо е необходимо тяхното ограничаване и премахване. Презентациите на лекторите бяха богати на снимков материал, а също бяха пуснати и демонстративни видеа. След края на презентациите, присъстващите задаваха въпроси, като по този начин се получи интересна и полезна за аудиторията дискусия.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Режим на регистрация и контрол на земеделска техника“ – инж. Деян Димитров, запозна участниците с начина на регистрация на земеделската техника, който е в съответствие със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/. Разяснено беше, че същия има за цел да осигури нормална и безопасна работа и придвижване на земеделската и горска техника. Техниката, която се пуска на пазара трябва да отговаря на изискванията за одобрение на типа съгласно Регламент /ЕС/167/2013. Лекторът обърна внимание, че при регистрацията на нови колесни трактори е необходимо търговеца да предостави валиден сертификат за съответствие, а сменяемата прикачна техника да бъде придружена от валидна декларация за съответствие. Безопасността на употребявана техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с изпитванията за безопасност на техниката от центровете за изпитване на ЗГТ /земеделска и горска техника/ и сертифициране към МЗХГ. При регистрация на машини произведени извън ЕС е необходимо при регистрация на същите да бъдат предоставени, освен договора за собственост и протокол за изпитване от един от двата центъра. При липса на протокол от изпитване на техниката, директора на съответната Областна дирекция ”Земеделие” е необходимо да предостави мотивиран отказ на заявителя. Лекторът акцентира на факта, че при движението на земеделската техника по пътища отворени за обществено ползване, трябва да се спазват законите за движение по пътищата. По принцип движението по пътищата се извършва само по изключение, когато няма алтернативен път. Водачът на техниката трябва да има свидетелство за правоспособност, отговарящо на съответната категория и валидна гражданска отговорност. Забранява се придвижването на техника по тъмната част от денонощието. Когато се движат по пътища отворени за обществено ползване е необходимо да се придвижват с включени къси светлини и включени мигащи светлини. В задната част на машината трябва да бъде поставен светлоотразителен триъгълник, който показва бавно движеща се техника.

В проведените семинари, експертите на Национална служба за съвети в земеделието, информираха участниците за възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.  – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от ПРСР 2014 - 2020 г.

По време на семинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и активност като задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG