През месец октомври 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Икономически университет – Варна, Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд, Опитна станция по картофите – гр. Самоков, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ и представители на земеделско  стопанство, организира и проведе седем броя съвместни информационно-обучителни семинара, от които 1 бр. присъствен и 6 броя в онлайн формат, който се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите взеха участие 299 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец октомври 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Селекция на нови сортове сливови овощни насаждения устойчиви на биотичен и абиотичен стрес – предизвикан от климатичните промени 05.10.2021 г. Институт по овощарство (ИО) – Пловдив TOO - Силистра
Устойчиво управление на местни генетични ресурси в животновъдството 8.10.2021 г. Аграрен университет - Пловдив TOO - Плевен
Ранно производство на картофи и особености при съхранението им 12.10.2021 г. Опитна станция по картофите и планинско земеделие - Самоков   TOO - Благоевград
Прилагане на селскостопански практики от полза за климата и околната среда. Екологични рискове 19.10.2021 г. Тракийски университет - Стара Загора ТОО - Стара Загора
Теоретични основи на практичното пчеларство 20.10.2021 г. Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд TOO - Кюстендил
Особености и важни моменти при парцелираната паша и ротацията на пасищата 21.10.2021 г. Филип Харманджиев - управител земеделско стопанство и Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ ГД СЗАЛ (ЦУ)
Основни характеристики на процеса на ценообразуване в земеделието. Влияние върху доходите на земеделските стопани 29.10.2021 г. Икономически университет - Варна TOO - Шумен
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Селекция на нови сортове сливови овощни насаждения устойчиви на биотичен и абиотичен стрес – предизвикан от климатичните промени“ – проф. Валентена Божкова представи презентация и запозна участниците в семинара - кои са биотичните и абиотичните стресови фактори, какво причиняват на овощните дървета и по какъв начин могат да бъдат преодолени. Подробно бяха разгледани важните абиотични стресови фактори при основните овощни видове. Проф. В. Божкова даде информация за целите на селекцията при овощни видове и как могат да бъдат постигнати. Запозна с някои сортове от различни овощни видове, селекционирани през последните години в Института по овощарство – гр. Пловдив и с някои  основни техни характеристики и устойчивости. Лекторът подчерта, че няма уникален овощен сорт, защото климатът не е постоянна величина и за това работата на Института е да създава все по нови и здръжливи сортове овощни видове, но също така тя подчерта, че създаването на нов сорт изисква много време и труд. Освен това, сподели с аудиторията и своето  мнение за опазапазване на местните сортове овощни видове като например: Кюстендилска синя слива и стари местни сорта ябълки от района на  Трявна - Кантарка и Влашка.
 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Устойчиво управление на местни генетични ресурси в животновъдството“ – проф. д-р Дойчо Димов, представи на участниците различни развъдни програми за местни породи овце и кози. Освен това даде подробна информация за икономически значимите признаци при селекцията на местни породи овце и кози. информацията бе систематизирана и представена в следните три насоки:
 • Какви са критериите за устойчиво управление на местните генетичните ресурси в овцевъдството и козевъдството.
 • Какви са целите на развъдните програми.
 • Какви са икономически значимите признаци.

Проф. Димов обърна особено внимание върху опорните точки на съвременната селекция на местните породи овце и кози – данни от измерими признаци на продуктивността, данни от родословието, изобилни и точни данни от измерванията на признаците (продуктивни и репродуктивни). Подробно представи и опорните стълбове на устойчивото развитие на овцевъдството и козевъдството: продуктивност, доходност, опазване на околната среда, биологично разнообразие, социален прогрес, жизнеспособност и етични аспекти. На вниманието на аудиторията, лекторът предложи концепцията за „Генетика за бъдеща употреба“, обхващаща качество, разнообразие, приемливост, околна среда и икономика.  Проф. Димов представи анализ на актуални (за 2021 г.) данни от изследване на икономическите показатели на овце от породата „Вакла маришка овца“ извършено от Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце в частно стопанство, а също и от проведени изследвания в стадото на Аграрен университет - Пловдив. Разяснена бе важността на обработката на данни, чрез модел за оценка на развъдната стойност на животните,  като основен фактор определящ ефективността на развъдно-подобрителната работа

 • Лекторът на онлайн семинара с тема „Ранно производство на картофи и особености при съхранението им“ – ас. Виолетка Благоева, запозна подробно аутидорията със ранното производство на картофи, като подчерта, че едно от основните предимства на ранното отглеждане картофи, е ранното освобождаване на площите и  възможност за засяване/саждне на следваща култура. Лекторът информира участниците с изискванията при избора на площите – леки почви, добре аерирани, да съдържат хумус почви, които бързо се затоплят през пролетта;  за видовете и начините на торене при отглеждането на ранните картофи. Ас. Благоева, даде следните препоръки: важностто на почвения анализ, защото чрез него се оценява запасеността на почвата с хранителни вещества; използване добре угнил оборски тор, през есента преди извършване на основната обработка – оран и внасяне на различните торове и тяхната норма. По време на презентацията участниците бяха запознати и със сроковете на засаждане на ранните картофи, като в различните райони на страната са се извършват в различен период. Основните грижи през вегетацията са внасянето на листни торове, загърляне на посевите и за значението на „форсираното“ отглеждане на картофи, (при прилагането на което, е възможно да се използват различни способи). Лекторът говори за начините за предпазване на растенията от слани, градушки, силни ветрове, чрез използавето на различни покривни материали (акрил, агронет и др.), които подобряват топлинния и въздушния режим на почвата и на въздуха, а по този начин са получава се с 15 до 18 дни по-ранна продукция. Този метод позволява засаждането на ранни картофи да става - още в началото на февруари за Петрич и Сандански и по топлите райони на страната, а в по-хладните райони в края на февруари и началото на март. Ас. Благоева направи следните препоръки – за предпазване на ранните картофи от осланяване или измръзване, трябва да се подхрани с азотен тор; задължително е всички производители на картофи, да се ригистрират в „Регистъра на картофопроизводителите“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Необходимостта от регистрация на стопанствата в БАБХ дава възможност да се извършва контрол по време на вегетация, вземане на проби от посевите, анализ и предписания за правилно отглеждане. Друг въпрос, по който лекторът говори по време на семинара, е начина на съхранение на картофите, като изтъкна, за качествено и трайно съхранение е необходимо картофите да бъдат добре узрели преди да бъдат прибрани от полето, а помещението за съхранение – трябва предварително да е обеззаразено и да се поддържа температура от 4-5 градуса.
 • Лекторът на присъствения семинар с тема „Прилагане на селскостопански практики от полза за климата и околната среда. Екологични рискове“ - проф. Яркова, запозна аудиторията със същността и видовете екологични рискове, както и с превенциите за осигуряването на ефективно, устойчиво и конкурентоспособно производство. Необходимо е рисковете да се управляват, за да се минимизира вредното им въздействие. Особено внимание насочи към основните групи екологични рискове: природоекологични, социално-екологични, както и адекватните мерки, които може и трябва да се прилагат от страна на фермерите. Лекторът представи и сценарии за климатичните промени за България, показващи повишена честота на неблагоприятни климатични събития - по-дълги засушавания, горещи и студени вълни, интензивни валежи и наводнения, горски пожари и свлачища, както и  насочи вниманието към добри фермерски практики, допринасящи за: смекчаване (измененията на климата) – практики, които ограничават емисиите от парникови газове; адаптиране (към последиците от измененията на климата) приспособяване към неблагоприятни въздействия на изменението на климата, практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които тези въздействия могат да причинят; използване на устойчива енергия.
 • Лектор на онлайн семинара с тема „Теоретични основи на практичното пчеларство“ – доц. д-р Пламен Христов, представи основните теоретични моменти при практикуването на пчеларския занаят в т.ч. как могат да регулират микроклимата в пчелното гнездо (температура, влажност, концентрация на газовете) и дали използването на подходящи кошери е достатъчно условие за осигуряването на оптимален микроклимат в пчелните гнезда. Присъстващите научиха, кога трябва да започнат същинските пролетни грижи за пчелите и в какво се състоят.
 • Лектори на онлайн семинара с тема „Особености и важни моменти при парцелираната паша и ротацията на пасищата“ – г-н Филип Харманджиев и д-р Стоилко Апостолов по време на семинара бе излъчено предварително заснето видео от земеделското стопанство „Чифлик Ливади“ - с. Дамяница, обл. Благоевград, чийто управител е г-н Филип Харманджиев.

Г-н Филип Харманджиев запозна аудиторията с основните характеристики и предимствата на парцелираната паша и на ротацията на пасищата и ги информира за основните технологични моменти при пасищното отглеждане на пилета и крави вкл. за пасищното доене на крави чрез използването на преместваемо (мобилно) доилно съоръжение. Във видеото се показва - мобилно устройство за доене на крави,  как се отглеждат пасищно пилета; различни начини за поддържане на пасищата и подходящи за почватак както и пример за оптимизиране на разходите във фермата. Във втората част на семинара д-р Стоилко Апостолов информира участниците за проекта Best4Soil – финансиран по научно-изследователската програма Хоризонт 2020 на ЕС, и по специално със създадената по проекта мрежа от земеделски стопани, консултанти, обучители и изследователи за споделяне на знания и добри практики за добро управление на почвеното плодородие и намаляване на болестите в почвата.

Темите засегнати по време на срещата са полезени за  агрономи, зооинженери и икономисти.

 

 • Лектор на онлайн семинара с тема „Основни характеристики на процеса на ценообразуване в земеделието. Влияние върху доходите на земеделските стопани“ – доц. д-р Теодорина Турлакова, представи презентация, чрез която участниците научиха за:
 • фактори, определящи движението и спецификата на цените в агробизнеса;
 • подходи на ценообразуването и състав на цената;
 • управление на разходите и формиране на себестойността в растениевъдството;
 • управление на разходите и формиране на себестойността в животновъдството.

Доц. Турлакова  обърна внимание на механизмите и факторите на ценообразуване, ролята на цените на ниво производител и на европейско ниво. Участниците бяха запознати с процеса на ценообразуване като процес на формиране на ценова политика както от  макроикономическа гледна точка, така и на фирмено ниво. Бяха разгледани обективните предпоставки за спецификата на цените в земеделието, както и факторите, оказващи влияние върху цените. Лекторът даде практични съвети за  управление на процеса на ценообразуване на ниво ферма. Лекторът подробно разгледа и разясни процеса на отчитане на разходите и формиране на себестойността в растениевъдството чрез калкулация на основа статии, приложими и препоръчителни в растениевъдството. Разяснен беше и процеса на управление на разходите и формиране на себестойността в животновъдството при еднопродуктова и многопродуктова технология на ценообразуване, като бе акцентирано на основния обект на калкулиране в животновъдството - количеството на прираста в килограми.

В проведените семинари, експертите на Национална служба за съвети в земеделието, информираха участниците за възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.  – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от ПРСР 2014 - 2020 г.

По време на семинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и активност като задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/