Организирани и проведени информационно-обучителни събития

от НССЗ съвместно с научни и други организации

в подкрепа на земеделските стопани, консултанти, лица от държавната администрация и други заинтересовани лица в областта на земеделието 

Период: октомври 2023 г.

Общ брой събития: 27 броя събития (всички присъствени, от които 3 с демонстрация). 21 бр. от присъствените събития за месеца бяха във връзка с информационната кампания по разясняване на условията за полагане на труд, вкл. здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Тези условия представляват т. нар. „социална условност“, която се явява едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагане под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгл. чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 (СПРЗСР). Кампанията бе съвместно с ИА „Главна инспекция по труда“, чиито експерти от териториалните дирекции отговаряха по време на дискусиите на въпроси на земеделските стопани.

Общ брой участници:  661


Тема Дата на провеждане Съорганизатор/участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Предварителни условия в социалната сфера по ОСП - трудова заетост, здравословни и безопасни условия на труд

4.10.2023г., 5.10.2023г., 6.10.2023г., 11.10.2023г., 12.10.2023г., 17.10.2023г.,18.10.2023г., 19.10.2023г., 20.10.2023г., 24.10.2023г., 25.10.2023г., 3110.2023г.

Главна инспекция по труда, Териториални дирекции „Инспекция по труда“ - Ст. Загора, Благоевград, Добрич, Силистра, Търговище, Монтана, София, Ловеч, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Хасково, Сливен, Видин, Смолян, Кюстендил, Ямбол, Бургас, Велико Търново и Шумен ТОО Ст. Загора, TOO Благоевград, ТОО Добрич, ТОО Силистра, ТОО Търговище, ТОО Монтана, ТОО София, ТОО Ловеч, ТОО Перник, ТОО Плевен, ТОО Пловдив, ТОО Русе, ТОО Хасково, ТОО Сливен, ТОО Видин, ТОО Смолян, ТОО Кюстендил, ТОО Ямбол, ТОО Бургас, ТОО Велико Търново, ТОО Шумен
Актуални проблеми в пчеларския сектор. Защо умират пчелите? 06.10.2023 г. Аграрен университет - Пловдив ТОО Велико Търново
Грижа за пчелните семейства - профилактика срещу заболявания при пчелите 12.10.2023 г. д-р Илиян Гечев, двм TOO Хасково
Иновативни практики в пчеларството 14.10.2023 г. ССА, Институт по животновъдни науки - Костенброд TOO Плевен
Есенен преглед на пчелни семейства и подготовката им за зимния период 19.10.2023 г. Земеделски стопанин TOO Ямбол
Прецизно пчеларство 20.10.2023 г. Русенски университет "Ангел Кънчев" ТОО Варна
Изчисляване на себестойност на земеделската продукция. Осигурителни отношения в земеделието 20.10.2023 г. Аграрен университет - Пловдив ТОО Габрово
Нови сортове и технологии при лешниковата култура 20.10.2023 г. ССА, Опитна станция по земеделие "Източни Родопи" - Кърджали ТОО Кърджали

 

Акценти от проведените семинари:

1. Общо 21 бр. от присъствените събития за месеца бяха във връзка с информационната кампания по разясняване на условията за полагане на труд, вкл. здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Тези условия представляват т. нар. „социална условност“, която се явява едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагане под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгл. чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 (СПРЗСР). Кампанията бе съвместно с ИА „Главна инспекция по труда“, чиито експерти от териториалните дирекции отговаряха по време на дискусиите на въпроси на земеделските стопани.

☺Кампанията бе проведена в изпълнение на чл. 56 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който НССЗ се задължава да предоставя консултации на бенефициентите по Общата селскостопанска политика (ОСП), за правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и ЗБУТ

☺Изискванията в сферата на социалната условност се прилагат на равнище земеделско стопанство и засягат всички работещи в него

☺Проверките за спазване на изискванията със санкции ще започнат от 1 януари 2025 г., до тогава правилата за социалната условност в България ще се прилагат, но без санкции.

 2. Присъствен семинар с демонстрация „Актуални проблеми в пчеларския сектор. Защо умират пчелите?“ с лектор проф. д-р Пламен Петров от Аграрен университет - Пловдив

☺Основни причини за смъртността при пчелните семейства, степен на влияние на различните фактори - „синдром на празния кошер“, вароатоза, нозематоза и др. Препоръки за предотвратяване на посочените негативни фактори

☺Основни проблеми при производството и селекцията на пчелни майки в България. Основни технологични моменти при производството на пчелни майки

☺Особености на основните породи пчели, отглеждани в съседните на България страни, както и проблеми възникващи при кръстосването им с Българската медоносна пчела

☺Посетен бе демонстративен  пчелин на земеделски стопанин - намиращ се в землището на гр. В. Търново, където участниците се запознаха нагледно с технологични особености при отглеждането и зазимяването на пчелните семейства през есенния сезон и обмениха опит във връзка с производствените процеси и дейности при отглеждането на пчелните семейства

3. Присъствен семинар с демонстрация „Грижа за пчелните семейства - профилактика срещу заболявания при пчелите“ с лектор д-р Илиян Гечев, двм

☺Причини и решения при появата на „синдром на празния кошер“

☺Български натурални продукти срещу болести по пчелите

☺Реализация на готовата продукция от зеленчукопроизводство, видове договори и пазари

☺По време на дискусията, присъстващите пчелари зададоха своите въпроси, обмениха опит и споделиха проблеми.

4. Присъствен семинар с демонстрация „Есенен преглед на пчелни семейства и подготовката им за зимния период“ с лектор земеделски стопанин - пчелар от с. Робово, обл. Ямбол

☺Задължителни операции, които e необходимо да извърши всеки пчелар преди да зазими пчелните семейства

☺На място в пчелина участниците упражниха някои дейности, като проверка състоянието на пчелните семейства; наличие на млади пчели в кошера; запаси на мед в рамките, наличие на акари

☺Пчеларят - домакин показа всички уреди и техника, които ползва в стопанството.

5. Присъствен семинар „Прецизно пчеларство“ с лектор доц. д-р Атанас Атанасов от Русенски университет "А. Кънчев"

☺Основни методи и принципи на прецизното пчеларство, предимства и някои недостатъци

☺Възможности за прилагане на прецизното пчеларство в България

☺Особености на пчелната паша и начини за оптималното й използване.

6. Присъствен семинар "Изчисляване на себестойност на земеделската продукция. Осигурителни отношения в земеделието“ с лектор гл.ас.д-р Крум Христов от Аграрен университет - Пловдив

☺Себестойност на земеделската продукция и нейното изчисляване - важно значение за ефективното управление на стопанството

☺Осигурителни взаимоотношения в земеделието

☺Коректно попълване на годишна данъчна декларация 

☺Често допускани грешки при попълване на книгите за водене на едностранно счетоводство.

7. Присъствен семинар „Нови сортове и технологии при лешниковата култура“ с лектор Елица Благоева от ОСЗИР - Кърджали

☺Изисквания към сортовата структура на лешника в зависимост от производственото направление – за прясна консумация и за преработка

☺Биологични особености на лешника. Характеристики на сортове лешник, отглеждани в България. Характеристика на плодове и ядки от лешник

☺Болести и неприятели по лешниковата култура

☺Възможност за набавяне на посадъчен материал, реализация на плодовете и др.

По време на семинарите бяха представени дейностите на НССЗ във връзка с подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., бяха разяснявани и изискванията при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Бяха представени интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г.

    Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ: https://www.facebook.com/NAAS.BG/ и 

    YouTube канала на НССЗhttps://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos