През месец септември 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд, Институт по земеделие - Кюстендил, Българска агенция по безопасност на храните чрез нейните Областни дирекции, организира и проведе седем броя съвместни информационно-обучителни семинара, от които 5 бр. присъствени и 2 броя в онлайн формат, който се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите взеха участие 216 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец септември 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол 3.09.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните - Враца TOO - Враца
Технологични изисквания при създаване на насаждения от черупкови видове 9.09.2021 г. ШУ "Еп. К. Преславски" TOO - Враца
Добри практики при биологично производство на плодове и зеленчуци 10.09.2021 г. ШУ "Еп. К. Преславски" TOO - Видин
Биология на пчелите и профилактика на пчелните семейства 10.09.2021 г. Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд TOO - Благоевград
Актуални въпроси свързани с есенна профилактика, лечение и зазимяване на пчелни семейства 11.09.2021 г. Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд TOO - Пазарджик
Резитба при сливови овощни видове 20.09.2021 г. Институт по земеделие – Кюстендил TOO - Ловеч
Нормативни изисквания при провеждане на растителнозащитни мероприятия и спазване на безопасните условия на труд в малките и средни земеделски стопанства 30.09.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните - В. Търново и Инспекция по труда - В. Търново TOO - Велико Търново
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол“ – Латинка Дичева, запозна участниците в срещата с интегрираното управление на вредителите и фитосанитарния контрол. Интегрираното управление на вредителите се извършва чрез поддържане популациите на неприятелите под праговете на икономическа вредност и превантивни мероприятия срещу болестите и неприятелите. Борбата с тях се извежда по няколко метода: подходящи са агротехнически мероприятия за превантивна борба с вредителите, като подготовка на почвата за засаждане, торене с фосфорни и калиеви торове, засаждане в оптимални и заораване на растителните остатъци и ползване на разрешените препарати от Списъка за предлагане на пазара продукти за растителна защита и регистрираните торове и подобрители на почвата и хранителните субстрати.  При прилагането на специфичните принципи на интегрираното управление на вредителите, което е на доброволен принцип, на земеделския  стопанин е препоръчано да ползва разработено ръководство, публикувано на официалния сайт на БАБХ. За избягване на развитието на резистентност у вредителите на кандидата се препоръчва да редува продукти за растителна защита с различен начин на действие, да води редовни наблюдения на полето и да следва подадените сигнали за провеждане на химична борба и да спазва инструкциите на етикета по отношение на дози, време на третиране и интервали на третирането. Препоръчваме да се подбират и използват устойчиви, стари или адаптирани към местните условия видове и сортове в стопанството. Прилаганите продукти за растителна защита трябва да бъдат селективни по отношение на целта и да имат минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда. Земеделският стопанин трябва да ограничава употребата на продукти за растителна защита и други форми на намеса до необходимата степен, например да ползва по-ниски дози, намален брой третирания, частични третирания      (например ленточно или огнищно), когато прецени, че степента на риск за културата е приемлива и не се увеличава опасността от изграждане на устойчивост при вредителите, о когато има опасност от създаване на устойчивост, но опазването изисква нееднократно прилагане на продукти за растителна защита, за да се запази ефективността на продуктите, трябва да се прилагат наличните стратегии срещу развитието на устойчивост. Това може да включва употребата на няколко продукта за растителна защита с различни механизми на действие. Прилагането на принципите на интегрираната система за защита на растенията освен, че спестява средства, ще доведе и до опазване на почвеното плодородие, опазване на водите и почвите от замърсяване, опазване и увеличаване на видовото разнообразие, опазване на природата, човека, земеделските и дивите животни, опрашвачите, ентомофагите и акрофагите от токсични химикали. Друга съществена полза за опазването на околната среда от въвеждането на интегрираната система за защита на растенията е създаването на местообитания за видовете от дивата природа, подходящи за биологична защита от вредители и болести. Беше разяснен и начина на оповестяване на растителнозащитните мероприятия в системата  Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности          (ЕПОРД) за опазване на пчелите от отравяне. Чрез ЕПОРД  има възможност за пространствено определяне на зоните на третиране, системата автоматично генерира и изпраща уведомления до пчеларите по електронна поща, както и sms уведомления за предстоящо третиране. Уведомленията се изпращат до регистрираните потребители, които са маркирали наличието на пчелин, който попада в рамките на предварително дефиниран радиус от 3 км. около третираните площи. В системата се запазва информация за планираните мероприятия и продукти за растителна защита, която е достъпна на последващ етап. Изборът на площи за третиране се извършва въз основа на слой площи, допустими за подпомагане от Системата за идентификация на земеделски парцели.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Технологични изисквания при създаване на насаждения от черупкови видове“ – доц. д-р Кирил Славов, запозна  фермерите с биологичните особености на всеки един от трите черупкови вида, както и с техните специфични изисквания към условията на климата и почвата. Предпочитанията на черупковите видове са обитания с по-топъл климат, по-мека зима и по-малко повратни мразове. По време на дълбокия покой дърветата успешно понасят температури до минус 28 градуса по Целзий, но започват рано сокодвижението и се повреждат много от повратни мразове. Тези овощни видове са чувствителни към екстремни горещини и продължителни атмосферни засушавания, които водят до потискане на растежа и понижаване качеството на плодовете. Растенията са светлолюбиви, мощни, продуктивни и дълговечни. При отглеждане в гъсти насаждения взаимното засенчване се отразява неблагоприятно на развитието на растенията. Изискванията на черупковите към почвените условия не са особено големи, стига почвата да е дълбока, пропусклива, топла, с дълбоко разположени подпочвени води. Лекторът обърна внимание на присъстващите за необходимите последователни стъпки при създаване на ново насаждение, както и на основните вредители по тези култури и не на последно място - борбата с тези вредители. Посочени бяха най-подходящите сортове от орехи, лешници и бадеми, които производители могат да засаждат. Грижите по време на вегетацията са свързани с периодичните обработки на почвата на дълбочина 8-10 см., торене с азотсъдържащи сортове, 1 поливане, растителнозащитни мероприятия, навременна беритба, торене с оборски тор, фосфорни и калиеви торове, прилагане на есенна оран на дълбочина 15 см. веднъж на 3 години в средата на междуредието, а в останалата част на 10 см.
  • Лекторът на присъствения семинар с демонстрация на тема „Добри практики при биологично производство на плодове и зеленчуци“ – доц. д-р Кирил Славов, презентира базови моменти при физиологичните основни  на летните резитби  при отглеждане на костилкови овощни култури. Видовете летни резитби и правилния период на извършването им. След представените презентации се проведе  дискусия, зададени бяха много въпроси, чрез които се разясниха допълнително някои проблеми, които земеделските производители срещат в своята дейност. Доц. Славов обърна особено внимание за основните операции при летните резитби, които включват: филизенето като основна операция, която се прилага когато младите клонки са с дължина до 8-10 см. Пензирането - тя се състои в прищипване на върховете на нарастващите леторасли. По този начин се ограничава тяхното удължаване и предизвиква разклоняването им. Наклоняване е операция, чрез която се въздейства върху растежа, прилага се на отделни клони и клонки по време на вегетацията. По време на втората част на събитието беше извършена демонстрация на лятна  резитба в сливовата овощна градина на земеделски стопанин Пламен Методиев от с. Буковец, общ. Видин.
  • Лектор на онлайн семинара с тема „Биология на пчелите и профилактика на пчелните семейства“ – доц. д-р Пламен Христов, представи презентация и запозна участниците в семинара с биологията на пчелите, есенното подхранване и профилактика на пчелните семейства.  По време на семинара бяха засегнати въпроси свързани със зазимяването на слаби пчелни семейства; разделителните майки и спецификата на есенното подхранване. Участниците в семинара взеха активно участие, като задаваха въпроси свързани със отглеждането на пчелните семейства; храненето; често срещаните болести при пчелите и възможната профилактика. Доц. д-р Христов подчерта, че от изключително значение са дейностите по есененния преглед и поддръжка на кошерит и подробно запозна участниците с предстоящото зазимяване на пчелите, като подчетта. Една от най-важните задачи на пчеларя е да извърши обстоен преглед на всеки кошер. С този преглед се установява силата на пчелното семейство, за проблем в кошера и неговите нужди от храна. Важно е да се отбележи, че прегледът трябва да се извърши най-късно до месец октомври. До тогава майките обикновено са приключили със снасянето на яйца, а последното пило се е излюпило, а по някои средни пити е останало малко запечатано пило. Лекторът каза, че процедурата „Зазимяване на пчели“ се случва различно през месеце - в различните региони на страната. При по-мек климат тази дейност може да стане до края на месец октомври, а в по-студените и ветровити райони зазимяването на пчелите трябва да стане по-рано.
  • Лектор на присъствения семинар с демонстрация на тема „Актуални въпроси свързани с есенна профилактика, лечение и зазимяване на пчелни семейства“ – доц. д-р Пламен Христов, запозна присъстващите с актуални въпроси, свързани с профилактичните мероприятия на пчелина през есента, като сподели резултатите от редица изследвания и опити по отношение използването на различни средства за предотвратяване на най-разпространените заболявания по пчелните семейства - вароатоза, нозематоза, американски гнилец и др. Доц. Христов изтъкна положителните и отрицателните страни при използването им, факторите от които зависи изборът им и тяхното действие, начин на приложение, дозировка, концентрация и обърна внимание и на тънкостите, които трябва да се имат предвид при зазимяването на пчелните семейства и най-вече на особените грижи при зазимяване на свръхслаби пчелни семейства. В непринуден разговор пчеларите споделиха собствен опит и зададоха въпроси, които ги интересуват. Във втората част от събитието беше направена демонстрация на зазимяване на пчелни семейства и коментирани  състоянието и пчеларските практики на конкретния пчелин на пчеларя Никола Должев.
  • Лекторът на онлайн семинара с демонстрация на тема „Резитба при сливови овощни видове“ – доц. Димитър Сотиров представи презентация, с която участниците с основните принципи на резитба за формиране и плододаване при сливови насаждения. Демонстрирани бяха практики на примерни резитби за подмладяване на стари сливови насаждения. Разяснени бяха видовете резитба при сливовите насаждения – лятна и зимна и видовете формировки. Направена бе демонстрация на резитба на дървета, които са втора-трета, трета-четвърта и седма-осма година в овощната градина на земеделски стопанин Данаил Ампов. Показана бе резитба за формиране на етажна, подобрена етажна и свободно растяща корона и други. При проведената дискусия бяха зададени допълнителни конкретни въпроси за резитбите на сливови дървета, причините за ранното пожълтяване и опадване на листата, най-ефективните начини за напояване на овощните градини
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Нормативни изисквания при провеждане на растителнозащитни мероприятия и спазване на безопасните условия на труд в малките и средни земеделски стопанства“ - гл. инспектор Валентин Митков в отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - гр. Велико Търново, представи пред участниците основните нормативни изисквания при провеждане на растителнозащитните мероприятия в земеделските стопанства. Основната нормативна база на ЕС за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди е Директива 128/2009 ЕО, а така също и Регламент 1107/2009 за пускането на пазара на продукти за растителна защита. В същото време регулаторните инструменти в националното законодателство са Закона за защита на растенията, Закона за храните и др., като на семинара беше представено основното съдържание на посочените. Разгледани бяха различните категории препарати за растителна защита и изискванията при тяхната употреба, както и воденето на отчетността и документацията свързана с употребата на препаратите. Не на последно място беше представена информация относно правилното съхранение на пестициди и добрите растителнозащитни практики. Вторият лектор - старши инспектор инж. Кина Стефанова от Дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Велико Търново, представи на участниците основните рискове при работещите в сферата на селското стопанство със стационарна техника и съоръжения, подвижна земеделска техника, съоръженията с повишена опасност /телфери, кранове, съдове под налягане и др./, а така също и най-честите причини за възникване на трудови злополуки. С цел осигуряване на безопасни условия на труд е необходимо да се направи в стопанството оценка на риска. На база на тази оценка се набелязват и прилагат съответни превантивни мерки. Необходимо е също така задължително да се извършва инструктаж на работещите в стопанството за спазване на безопасните условия на труд. Инж. Стефанова обърна внимание на необходимостта да се осигуряват подходящи помещения за почивка и санитарни помещения на работниците. Представени бяха и основните изисквания при сключване на еднодневни трудови договори.

В проведените семинари, експертите на Национална служба за съвети в земеделието, информираха участниците за възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящ прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.– дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от ПРСР 2014 - 2020 г.

По време на семинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и активност като задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

 

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/