През месец юли 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Асоциации, Аграрен университет – Пловдив, Институт по овощарство – Пловдив, Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян, Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд, Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян, Българска агенция по безопасност на храните чрез нейните Областни дирекции, „Опора Заден“ ООД вкл. и със съдействието на кметството на с. Гавраилово и читалище "Слънце" кам с. Гавраилово, организира и проведе десет броя съвместни информационно-обучителни семинара, от които 7 бр. присъствени и 2 броя в онлайн формат, който се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите взеха участие 207 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец юли 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Актуални технологични подходи в храненето и интегрираната растителна защита при оранжерийно производство на зеленчуци. Сортове, подходящи за местният пазар (NEFERTITI) 1.7.2021 „Опора Заден“ ООД ТОО - Пазарджик
Осигуряване на биосигурност в животновъдните ферми. Изисквания към животновъдните обекти при регистрация по чл. 137 от ЗВМД 2.7.2021 Областна дирекция по безопасност на храните - Ямбол TOO - Ямбол
Иновативни подходи при отглеждане на сливови трайни насаждения - сортове, механизация, резитби, торене, напояване 6.7.2021 Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян TOO - Велико Търново
Коагулационна способност на млякото при крави от породата Българско родопско говедо 6.7.2021 Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян TOO - Смолян
Подходящи техники за зазимяване на пчелните семейства при различните системи кошери 21.7.2021 Институт по животновъдни науки (ИЖН) - гр. Костинброд TOO - Варна
Развъдна дейност при местните породи говеда – Искърско говедо и Родопско късорого говедо 21.7.2021 Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян TOO - Кърджали
Законови изисквания в сферата на биологичното производство на растениевъдна продукция 27.7.2021 Аграрен университет - Пловдив TOO - Пазарджик и ТОО - Пловдив
Примери за най-добре поддържана плододаваща прасковена градина (в т.ч. конкурс за производители на праскови в рамките на Празник на прасковата "Златна праскова 2021", с. Гавраилово, обл. Сливен) 29.7.2021 Институт по овощарство - Пловдив; общ. Сливен; кметство с. Гавраилово; читалище "Слънце" с. Гавраилово TOO - Сливен
Интегрирано управление на вредителите при картофи. Фитосанитарен контрол при картофи 30.7.2021 Областна дирекция по безопасност на храните - Перник TOO - Перник
  • Лекторите на онлайн семинара с тема „Актуални технологични подходи в храненето и интегрираната растителна защита при оранжерийно производство на зеленчуци. Сортове, подходящи за местният пазар (NEFERTITI)“ – Борил Николов и Мария Николова са управители на опитна база на „Опора Заден“ ООД - с. Цалапица, обл. Пловдив, запознаха участниците с храненето и прилагането на интегрирани методи за растителна защита при оранжерийно производство на зеленчуци и ги информираха с подходящи за местните условия сортове пипер, домати, краставици и др. - изпитвани в демонстрационната база на „Опора Заден“ ООД. Освен това споделиха своя опит по отношение прилагането на подходи за поддържане и подобряване на почвеното плодородие.  Всичко това бе представено чрез предварително заснет видеоматериал в опитна база на „Опора Заден“ ООД в село Цалапица. Събитието е организирано по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на мрежа № 7 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проект NEFERTITI  - https://nefertiti-h2020.eu/bg/4823-2/

и на страницата на проекта на НССЗ - https://www.naas.government.bg/bg/57/3804

  • Лекторите на присъствения семинар с тема „Осигуряване на биосигурност в животновъдните ферми. Изисквания към животновъдните обекти при регистрация по чл. 137 от ЗВМД“ – д-р Стоян Колев запозна подробно присъстващите с изискванията за осигуряване на биосигурност в стопанства за лични нужди (заден двор) и във фамилни ферми. В своята презентация представи информация за ограждане на животновъдните стопанства, разпределение на помещенията за различни възрастови категории, водоснабдяване на животновъдните ферми, почистване и дезинфекция, съхранение на фуражите, борба с насекоми и гризачи, съхранение и обезвреждане на трупове на умрели животни. Лекторът отдели специално внимание върху темата за почистване на помещенията, събирането на тора, начините за съхранение на тора и определяне капацитета на съоръженията за съхранение на оборския тор. Земеделските стопани получиха информация относно изискванията при регистрация на животновъдните обекти по чл. 137 от Закона за ветеринарно медицинскита дейност – идентификация на животните (ушни марки), съхраняване на документи (пътни листове), отглеждане на животните при спазване на изискванията за хуманно отношение и спазване на Националната програма за профилактика и контрол на заболяванията.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Иновативни подходи при отглеждане на сливови трайни насаждения - сортове, механизация, резитби, торене, напояване“ – доц. д-р Николинка Маринова, на присъстващите основните болести и неприятели при костилковите овощни видове, както и борбата с тях. Обърна внимание на икономически важни болести, които могат да бъдат срещнати в момента в овощните градини. Основните болести, които се срещат в района на Велико Търново при  костилковите овощни видове са ранно и късно кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата и др. Лекторът изтъкна, че основните неприятели при костилковите овощни видове са сливов плодов червей, черна златка, различни видове акари и др. Доц. д-р Маринова, даде и препоръки за борба с посочените болести и неприятели при спазването на добрите растителнозащитни практики. Земеделските стопани се запознаха с основните правила при приготяване и прилагане на разтвори за провеждането на растителнозащитните мероприятия при спазването на съответните изисквания за опазване на компонентите на околната среда. Всичко това бе онагледено с оганизирана демонстрация в сливовата овощна градина, собственост на земеделски стопанин Ангел Йорданов в с. Калайджии, общ. Златарица, където нагледно се представиха основните изисквания за правилното провеждане на растителнозащитните мероприятия и цялостното отглеждане на трайни насаждения от сливи, с цел производството на качествена продукция.
  • Лекторът на онлайн семинара с тема „Коагулационна способност на млякото при крави от породата Българско родопско говедо“ – д-р Иван Механджийски представи информация и разясни на участниците - признаците, характеризиращи индивидуалната коагулационна способност на млякото и тяхната сезонна динамика при крави от породата Българско родопско говедо и обясни взаимовръзките между генетичния полиморфизъм на млечните протеини и коагулационната способност на млякото. Лекторът информира аудиторията за икономическите тегла на признаците, характеризиращи коагулационната способност на млякото.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Подходящи техники за зазимяване на пчелните семейства при различните системи кошери– доц. д-р Пламен Христов запозна участниците с методите за зазимяване на пчелните семейства. Обърна внимание на някои специфики при етологията на пчелите, свързани с тяхното развите и начин на живот. В хода на лекцията лекторът представи специфични примери при различните системи кошери. Доц. Христов даде насоки за дейностите, които е необходимо да се извършат в пчелина при подготовката за зазимяване. Интерес предизвикаха сравнителните методи за диагностика на пчелното семейство при неговото развитие, както и необходимостта от лабораторни изследвания на здравето на пчелите през цялата година.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Развъдна дейност при местните породи говеда – Искърско говедо и Родопско късорого говедо“ – д-р Иван Механджийски, председател на Развъдна асоциация на български породи говеда - Родопско късорого говедо, Българско родопско говедо и Искърско говедо, запозна присъстващите с породната характеристика, произхода и ареала на разпространение на Родопското късорого говедо и Искърското говедо. Лекторът представи информация и за организацията  и провеждането на развъдната дейност при тези местни породи говеда. Сподели резултатите от проведено изследване на генетичната структура на популацията от Родопското късорого говедо. По време на дискусията животновъдите дискутираха въпроси свързани със субсидиите за автохтонните породи говеда; проблемите с наемането на пасища, мери от общинския поземлен фонд; трудностите, които срещат при регистрацията на животновъдните обекти по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ и др.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Законови изисквания в сферата на биологичното производство на растениевъдна продукция“ – Йордан Йорданов запозна участниците с европейските Регламенти  и  българското законодателство свързани с прилагане на правилата на биологичното производство на растениевъдна продукция. Присъстващите получиха информация по отношение на декларациите, необходими при подаване на заявление за подпомагане по линия на директните плащания за кампания 2021, както и сроковете и ангажиментите свързани с тях. От страна на земеделските стопани бяха зададени въпроси свързани с базисните цени на трайните насаждения (новости в Наредбата по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.).
  • Присъствения семинар с тема „Примери за най-добре поддържана плододаваща прасковена градина (в т.ч. конкурс за производители на праскови в рамките на Празник на прасковата "Златна праскова 2021", с. Гавраилово, обл. Сливен)“ се проведе за 19-ти пореден  път  под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите. Организатори на събитието са Национална служба за съвети в земеделието, община Сливен, кметството на с. Гавраилово, читалище „Слънце - 1928” с. Гавраилово, Институт по овощарство /ИО/ - Пловдив и Организация на производителите на праскови „Българска праскова” ООД. В рамките на празника „Златна праскова 2021", Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за девета поредна година обяви конкурс за „Най-добре поддържана плододаваща прасковена градина“. По време на откриването бяха отличени и участниците в конкурса. Зам. министърът на земеделието г-н Явор Гечев връчи наградата на класирания на първо място в конкурса. Празникът се превърна в платформа за споделяне на добри практики в дейностите на земеделските производители в областта на науката за отглеждане на праскови. На организираната кръгла маса на тема: „Състояние и тенденции при производството на праскови“, бяха представени лекции и произтичащи от тях дискусии – полезни за земеделските производители.
  • Лекторът на присъствения семинар с тема „Интегрирано управление на вредителите при картофи. Фитосанитарен контрол при картофи“ – Галина Павлова запазна участниците със същността и изискванията на интегрираното управление на вредителите и прилагането им при картофи, както и с новостите при фитосанитарния контрол при картофи. Присъстващите бяха  информирани за нормативната уредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрол върху интегрираното производство и оповестяване на планираните растителнозащитни мероприятия в системата Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) за опазване на пчелите от отравяне.

В проведените семинари, експертите на Национална служба за съвети в земеделието представиха начина на предоставяне на специализирани консултантски услуги от страна на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. или информираха участниците с очакваните приеми през настоящата година и по-специално общите условия и изисквания към кандидатите по подмярка 6.3 от Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от ПРСР 2014 - 2020 г., както и за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

По време на семинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и активност като задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ. https://www.youtube.com/c/NAASBulgaria/videos

Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ. https://www.facebook.com/NAAS.BG/